Powstawanie śladu węglowego w branży transportowej

Main Article Content

Julia Zarczuk
Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : ślad węglowy, branża transportowa, Net Zero Carbon, Kuehne Nagel
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie problematyki śladu węglowego (CF) w odniesieniu do sektora transportowego. Omówione zostały negatywne aspekty transportu dotyczące środowi-ska, ludzi i ich zdrowia. Przedstawiono wielkość emisji gazów cieplarnianych (GHG) w całym sektorze, jak i w poszczególnych gałęziach i środkach transportu oraz prognozy do 2035 ro-ku. Wskazane zostały możliwości redukcji śladu węglowego - proekologiczne rozwiązania transportowe. Opisano program środowiskowy Net Zero Carbon firmy Kuehne + Nagel, któ-rego głównym celem jest redukowanie pozostawionego śladu węglowego.

Article Details

Jak cytować
Zarczuk, J., & Klepacki, B. (2021). Powstawanie śladu węglowego w branży transportowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 55–64. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.22
Bibliografia

Allegro All For Planet, Kręcimy kilometry, Ślad węglowy, [źródło elektroniczne] https://kreckilometry.pl/slad-weglowy [dostęp: 16.02.2021].

Badyda A.J., 2010: Zagrożenia środowiskowe ze strony transportu, Nauka 4, 115–125.

Budzik T., bd: Ministerstwo Klimatu stawia na wodór. To on może być polskim paliwem przyszłości, Autokult.pl, [źródło elektroniczne] https://e.autokult.pl/38036,ministerstwo-klimatu-stawia-na-wodor-to-bedzie-polskie-paliwo-przyszlosci [dostęp: 17.02.2021].

Cieślakowski S.J., 2011: Ekologia w transporcie samochodowym, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 12, 78–83.

Dyr T., 2011: Europejska polityka transportowa na pierwszą połowę XXI wieku, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 10, 20–29.

EEA, 2019: Environmental noise in Europe – 2020. Report No 22/2019, Luxembourg, [źródło elektroniczne] https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-noise-in-europe [dostęp: 20.12.2020].

EEA, 2020: Greenhouse gas emissions from transport in Europe, [źródło elektroniczne] https://www.eea.eu-ropa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases-7/assessment [dostęp: 10.02.2021].

EFL, 2020: Ecodriving, czyli jak wprowadzić ekonomiczną jazdę w nawyk?, [źródło elektroniczne] https://efl.pl/pl/biznes-i-ty/artykuly/ecodriving-czyli-jazda-ekonomiczna/ [dostęp: 19.02.2021].

European Commission, 2021: EU Climate Action Progress Report 2020.

European Council, 2021: 5 facts about the EU’s goal of climate neutrality, [źródło elektroniczne] https://www.consil-ium.europa.eu/en/5-facts-eu-climate-neutrality/ [dostęp: 04.01.2021].

Gis M., 2017: Emisja dwutlenku węgla z transportu drogowego, cz. 1 samochody klasy LDV, Transport Samochodowy 4, 67–76.

Goodloading, 2020: Ekologiczne rozwiązania w transporcie towarów, [źródło elektroniczne] https://www.goodloading.com/pl/blog/nowe-technologie-blog/ekologiczne-rozwiazania-w-transporcie-towarow/ [dostęp: 17.02.2021].

Jeszke R., 2019: Klimat dla Polski. Polska dla klimatu 1988 – 2018 – 2050, IOŚ-PIB, Warszawa [źródło elektroniczne] http://ios.edu.pl/wp-content/uploads/2019/03/Klimat-dla-Polski-Polska-dla-Klimatu_PL-1.pdf [dostęp: 19.02.2021 r.]

IEA, 2018: World Energy Outlook (WEO), [źródło elektroniczne] https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2018 [dostęp: 17.02.2021].

Jędrak J., Konduracka E., Badyda A.J., Dąbrowiecki P., 2017: Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm Smogowy, Kraków.

KOBiZE, 2020: Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2020. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–2018 (raport syntetyczny), Warszawa, [źródło elektroniczne] https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji [dostęp: 09.02.2021].

Kosiak A., 2020: Ekologiczne opakowania do pakowania dla firm i e-commerce, Furgonetka, [źródło elektroniczne] https://furgonetka.pl/blog/ekologiczne-opakowania-do-pakowania-dla-firm-i-e-commerce/ [dostęp: 20.02.2021].

Net Zero Carbon – Globalny program Kuehne+Nagel, który zakłada redukcję pozostawianego śladu węglowego, Kuehne+Nagel, [źródło elektroniczne] https://pl.kuehne-nagel.com/-/firma/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/kompensacja-emisji-dwutlenku-wegla [dostęp: 02.03.2021 r.]

O Kuehne+Nagel, Kuehne + Nagel, [źródło elektroniczne] https://pl.kuehne-nagel.com/company/about [dostęp: 24.02.2021].

Orczyk M., Tomaszewski F., 2017: Wybrane zagadnienia oddziaływania transportu na środowisko, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego 74, 331–340.

Parlament Europejski, 2019a: Emisje CO2 z samochodów fakty i liczby (infografika), [źródło elektroniczne] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190313STO31218/emisje-co2-z-samochodow-fakty-i-liczby-infografika [dostęp: 15.02.2021].

Parlament Europejski, 2019b: Emisje z samolotów i statków: fakty i liczby (infografika), [źródło elektroniczne] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20191129STO67756/emisje-z-samolotow-i-stat-kow-fakty-i-liczby-infografika [dostęp: 16.02.2021].

Parlament Europejski, 2021: 2021: Europejski Rok Kolei, [źródło elektroniczne] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/eu-affairs/20210107STO95106/2021-europejski-rok-kolej [dostęp: 16.02.2021].

Pyza D., Gołaszewski A., Jacyna M., Gołębiowski P., 2017: Proekologiczny system transportowy w aspekcie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 119, 355–366.

Raport CSR 2019 Kuehne+Nagel w Polsce, Kuehne+Nagel, [źródło elektroniczne] https://pl.kuehne-nagel.com/-/raport-csr-2019-kuehne-nagel-w-polsce [dostęp: 29.04.2021].

Ritchie H., Roser M., Rosado P., 2020: CO₂ and Greenhouse Gas Emissions, [źródło elektroniczne] https://our-worldindata.org/emissions-by-sector [dostęp: 12.02.2021].

Rokicki T., 2018: Transport intermodalny w łańcuchach dostaw – uwarunkowania organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Sustainability at Kuehne+Nagel, Kuehne+Nagel, [źródło elektroniczne] https://home.kuehne-nagel.com/-/company/corporate-social-responsibility [dostęp: 02.03.2021].

Szymalski W., 2017: Transport, [w:] Przyjazny rozwój Polski. Ludziom – gospodarce – środowisku. Raport Merytoryczny. Dokument ramowy LIFE_WZROST_PL, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa, [źródło elektroniczne] https://energiaodnowa.pl/wp-content/uploads/2016/02/Dokument-ramowy LIFE_WZROST_PL.pdf [dostęp: 09.02.2021].

Transport & Environment, 2020: How clean are electric cars?, [źródło elektroniczne] https://www.transportenvironment.org/news/how-clean-are-electric-cars [dostęp: 19.02.2021].

Witaszek M., Witaszek W., 2015: Porównanie emisji dwutlenku węgla dla różnych rodzajów transportu, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Transport 88, 145–153. (Crossref)

Witkowski J., Pisarek A., 2017: Istota zielonych łańcuchów dostaw – propozycja systematyzacji pojęć, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 9, 315, 11–26.

Zarczuk J., 2021: Carbon Footprint w sektorze rolno-spożywczym i transportowym oraz jego znaczenie dla społeczeństwa, Katedra Logistyki, Instytut Ekonomii i Finansów, SGGW w Warszawie [praca magisterska].

Zarczuk J., Klepacki B. 2021: Pojęcie, znaczenie i pomiar śladu węglowego (carbon footprint), Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Logistyki 1, 85–95. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.1.8 (Crossref)

Zych-Lewandowska M., 2020: Negatywne efekty zewnętrzne transportu towarowego w Polsce i metody ich ograniczania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zych-Lewandowska M., Domagała J., Klepacki B., 2020: Negatywne efekty zewnętrzne transportu w teoriach ekonomicznych oraz metody ich szacowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>