Pojęcie, znaczenie i pomiar śladu węglowego (carbon footprint)

Main Article Content

Julia Zarczuk
Bogdan Klepacki


Słowa kluczowe : ślad węglowy, regulacje prawne, metody wyliczania, kalkulator emisji CO2
Abstrakt
Celem opracowania było ukazanie problematyki śladu węglowego. Zostało wyjaśnione pojęcie carbon footprint, jego geneza i zakres. Omówiono regulacje prawne, zalety i wady oraz metody szacowania wskaźnika. Zaprezentowany został wybrany kalkulator emisji CO2 informujący o wpływie na środowisko danego użytkownika w porównaniu do średnich kraju/świata.

Article Details

Jak cytować
Zarczuk, J., & Klepacki, B. (2021). Pojęcie, znaczenie i pomiar śladu węglowego (carbon footprint). Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(1), 85–95. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.1.8
Bibliografia

long-term strategy, European Commission, [źródło elektroniczne] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en [dostęp: 16.09.2020].

BSI, 2008: BSI, Publicly Available Specification PAS 2050 – Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, Londyn. [źródło elektroniczne] https://aggie-horticulture.tamu.edu/faculty/hall/publications/PAS2050_Guide.pdf [dostęp: 24.09.2020].

BSI, 2011: Publicly Available Specification (PAS 2050). Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, London, [źródło elktroniczne] http://shop.bsi-group.com/upload/shop/download/pas/pas2050.pdf [[dostęp: 24.09.2020].

Burchard-Dziubińska M., 2016: Gospodarka niskoemisyjna w mieście, [w:] EkoMiasto# Środowisko, Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, A. Rzeńca A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź , s. 174–175.

European Commision, 2018: Our planet, our future. Fighting climate change together, Luxembourg, [źródło elektroniczne] https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6af369ed-6221-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-165784711 [dostęp: 15.09.2020].

European Commission: Climate strategies & targets, [źródło elektroniczne] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies_en, dostęp [dostęp: 15.09.2020].

Frączek K., Śleszyński J., 2016: Carbon Footprint indicator and the quality of energetic life/Ślad węglowy a energetyczna jakość życia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 435, s. 136–151. (Crossref)

ISO 14067:2018(en) Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification [źródło elektroniczne] https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14067:ed-1:v1:en:ref:19 [do-stęp: 07.09.2020]

Kijewska A., Bluszcz A., 2016: Ślad węglowy jako miernik poziomu emisji gazów cieplarnianych w krajach Unii Europejskiej, Przegląd Górniczy 72, 8, 43.

Komisja Europejska: Postępy w redukcji emisji gazów cieplarnianych, [źródło elektroniczne] https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_pl [dostęp: 15.09.2020].

Konieczny P., Mroczek E., Kucharska M., 2013: Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności, Journal of Agribusiness and Rural Development 3, 29, 53.

Kowalski Z., Kulczycka J., Góralczyk M., 2007: Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych (LCA), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, [źródło elektroniczne] https://www.kobize.pl/ [dostęp 16.09.2020].

Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2019 (Raport syntetyczny), [źródło elektroniczne] https://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/krajowa_inwentaryzacja_emisji/NIR_POL_2019_raport_syntetyczny_23.05.2019.pdf [dostęp: 07.09.2020].

Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2020 (Raport syntetyczny), KOBiZE, [źródło elektroniczne] https://www.kobize.pl/pl/fileCategory/id/16/krajowa-inwentaryzacja-emisji [dostęp 07.09.2020].

Kulczycka J., Wernicka M., 2015: Zarządzanie śladem węglowym w przedsiębiorstwach sektora energetycznego w Polsce – bariery i korzyści. Polityka energetyczna – Energy Policy Journal 18, 2, 61–63.

Lewandowska A., 2012: Ślad węglowy czy LCA?, Ecomanager 4, 38–40, [źródło elektroniczne] http://ecomanager.pl/slad-weglowy-czy-lca/ [dostęp: 24.09.2020].

Łasut P., Kulczycka J., 2014: Metody i programy obliczające ślad węglowy, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk 87, 138–139.

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, PIB Rady Ministrów, https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r1949,Narodowy-Program-Rozwoju-Gospodarki-Niskoemisyjnej.html, dostęp 16.09.2020 r.

Pandey D., Agrawal M., Pandey JS., 2011: Carbon footprint: current methods of estimation, Environmental Monitoring and Assessment 178, 137. (Crossref)

Popławski Ł., Rutkowska M., 2017: Ślad ekologiczny konsumpcji, Studia i Prace WNEiZ US 1, 245–246.

Porozumienie paryskie, Komisja Europejska [źródło elektroniczne] https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_pl [dostęp: 15.09.2020].

Scheafer F., Blanke M., 2014: Opportunities and Challenges of Carbon Footprint, Climate or CO2 Labelling for Horticultural Products, Erwerbs-Obstbau 56, 74. (Crossref)

Śleszyński J., 2016: Footprinting, czyli mierzenie śladu pozostawionego w środowisku, Optimum. Studia Ekonomiczne 1, 79, 57–67. (Crossref)

United Nations, Carbon offset platform, UN carbon footprint calculator, [źródło elektroniczne] https://offset.climateneutralnow.org/footprintresult [dostęp: 08.10.2020].

Wiedmann T., Minx J., 2008: A Definition of Carbon Footprint, [w:] Ecological Economics Research Trends, C.C. Pertsova (red.), Nova Science Publishers, Hauppague NY, USA, 4–5.

Więk A., Tkacz K., 2012: Ślad węglowy surowców zwierzęcych, Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 67, 2, 83.

Załęgowski K., Jackiewicz-Rek W., Garbacz A., 2013: Ślad węglowy betonu, Materiały Budowlane 12, 496, 34–36.

Zarczuk J., 2021: Carbon Footprint w sektorze rolno-spożywczym i transportowym oraz jego znaczenie dla społeczeństwa, Katedra Logistyki, Instytut Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie [praca magisterska].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>