1. W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Ekonomika i Organizacja Logistyki stosowane są zasady etyki bazujące na zaleceniach Komisji Etyki Publikacji (Committee on Publication Ethics - COPE) (standardy COPE).
  2. W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowe, zgodne z profilem czasopisma, w języku polskim lub angielskim. Przesyłane do Redakcji artykuły powinny być przygotowane dokładnie według wymogów redakcyjnych. Powinny miech naukowy charakter i zawierać wszystkie, wymagane dane o autorach. Opracowania niespełniające wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
  3. Przesyłając artykuł do redakcji Autor powinien wskazać, że opracowanie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma.
  4. Artykuły należy przesyłać poprzez stronę internetową czasopisma https://eiol.sggw.edu.pl/login Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach.
  5. Zaakceptowane przez Redakcję artykuły zostaną przekazane do recenzji do dwóch niezależnych recenzentów z zachowaniem zasad anonimowości („double-blind review proces”). W przypadku artykułów napisanych w języku angielskim, co najmniej jeden z recenzentów będzie afiliowany w instytucji zagranicznej. Recenzja ma formę pisemną kończącą się jednoznacznym wnioskiem, co do dopuszczenia do publikacji lub odrzucenia.
  6. Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship. W związku z tym autorzy opracowań proszeni są o przesłanie do Redakcji oświadczenia o udziale w tworzeniu artykułu.

Ghostwriting i guestauthorship są przejawami nierzetelności naukowej. Wszystkie wykryte tego typu zdarzenia będą dokumentowane i podawane do publicznej wiadomości. Autor zgłaszający artykuł do publikacji ponosi odpowiedzialność za treści prezentowane w artykułach oraz za informacje podane w oświadczeniu.