Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia zapisane jest w formacie zapisu OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • Jeżeli są dostępne, dostarczono URL odnośników.
 • Tekst jest zapisany pojedynczymi spacjami, czcionką 12 punktów, zawiera kursywę zamiast podkreślników (wyjąwszy adresy URL); ilustracje, wykresy i tabele zostały wklejone we właściwe miejsca.
 • Tekst przestrzega wymogów stylistycznych i bibliograficznych wyznaczonych we Wskazówkach dla autora.

Przygotowując manuskrypt do publikacji autorzy powinny kierować się następującym wymaganiami formalno-technicznymi:

 • format strony A4,
 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • interlinia 1,5,
 • układ marginesów standardowy 2,5 cm,
 • tekst wyjustowany,
 • strony ponumerowane,
 • prosimy używać tylko niezbędnych merytorycznie wyróżnień tekstu (kursywa, pogrubienie, wersaliki),
 • artykuł przygotowany do druku w skali szarości,
 • wszystkie wykresy i rysunki muszą być czytelne (w skali szarości);
 • tytuł wykresu/rysunku w języku polskim i angielskim pod rysunkiem/wykresem,
 • w tabelach można zastosować czcionkę mniejszą niż 12 pkt i pojedynczą interlinię; - - tytuł w języku polskim i angielskim nad tabelą,
 • odniesienia do wykresów/rysunków, tabel w nawiasach półokrągłych, np. (rys. 5), (tab. 6),
 • wszystkie krawędzie komórek w tabelach widoczne i bez ozdobników,
 • rozdziały i podrozdziały właściwie ponumerowane bez wyróżnień.

Artykuł powinien zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko autora(ów), afiliacja, np. SGGW w Warszawie
 • Numer ORCID
 • Tytuł, Streszczenie w języku polskim i angielskim,
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
 • Wstęp
 • Cel i metodyka badań
 • Wyniki badań, ewentualnie Dyskusja (mogą być podzielone na kilka podrozdziałów)
 • Podsumowanie i wnioski
 • Literatura
 • Dane kontaktowe (adres uczelni, instytutu, ośrodka, tel., e-mail)

Wykaz literatury powinien być uporządkowany alfabetycznie. Odniesienia do literatury w tekście w nawiasach kwadratowych, według schematu [Turowski 2010], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok].
Cytowania stron internetowych umieszczać należy w przypisach dolnych (pełna ścieżka dostępu cytowanej treści), wraz z datą dostępu, np. http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/inwestycje-i-projekty/2305-o-systemie-its (dostęp: 15.11.2018)

Oświadczenie