SZCZEGÓŁY FORMALNE I TECHNICZNE PRZYGOTOWANIA ARTYKUŁU

Przygotowując manuskrypt do publikacji Autorzy powinny kierować się następującym wymaganiami formalno-technicznymi:

 • format strony A4,
 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • interlinia 1,5,
 • układ marginesów standardowy 2,5 cm,
 • tekst wyjustowany,
 • strony ponumerowane,
 • prosimy używać tylko niezbędnych merytorycznie wyróżnień tekstu (kursywa, pogrubienie, wersaliki),
 • artykuł przygotowany do druku w skali szarości,
 • wszystkie wykresy i rysunki muszą być czytelne (w skali szarości),
 • tytuł wykresu/rysunku w języku polskim i angielskim pod rysunkiem/wykresem,
 • w tabelach można zastosować czcionkę mniejszą niż 12 pkt i pojedynczą interlinię,
 • tytuł tabeli w języku polskim i angielskim nad tabelą,
 • odniesienia do wykresów/rysunków, tabel w nawiasach półokrągłych, np. (rys. 5), (tab. 6),
 • wszystkie krawędzie komórek w tabelach widoczne i bez ozdobników,
 • rozdziały i podrozdziały właściwie ponumerowane bez wyróżnień.

 

Artykuł powinien zawierać następujące elementy:

 • Imię i nazwisko autora(ów), afiliacja, np. Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • Tytuł w języku polskim i angielskim
 • Streszczenie w języku polskim i angielskim
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 • Kody JEL (nie więcej niż 5)
 • Wstęp,
 • Przegląd literatury z zakresu tematyki badań
 • Cel i metodyka badań
 • Wyniki badań, ewentualnie Dyskusja (mogą być podzielone na kilka podrozdziałów)
 • Podsumowanie i wnioski
 • Literatura
 • w przypisie dolnym imię i nazwisko, afiliacja e-mail, numer ORCID

Wykaz literatury powinien być uporządkowany alfabetycznie. Odniesienia do literatury w tekście w nawiasach kwadratowych, według schematu [Turowski 2010], a w pozycjach nieautorskich [pierwsze słowo tytułu… rok].
Cytowania stron internetowych umieszczać należy w przypisach dolnych (pełna ścieżka dostępu cytowanej treści), wraz z datą dostępu, np. http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/inwestycje-i-projekty/2305-o-systemie-its (dostęp: 15.11.2018)

 

Przykłady wybranych pozycji literatury:

 1. Agencja Promocji Logistyki, 2015: E-kurs Menedżera Logistyki, Ełk.
 2. Biernacki M., Kowalak R., 2010: Rachunek kosztów logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 3. Cygańska M., Dynowska J., 2011: Wykorzystanie systemów rachunku kosztów przez przedsiębiorstwa województwa warmińsko-mazurskiego w świetle badań ankietowych. http://zif.wzr.pl/pim/2011_ 1_2_3.pdf (dostęp: 04.05.2013).
 4. Januszewski A., 2002: Teoria i praktyka zastosowań systemów ABC/M, Controlling i Rachunkowość Zarządcza, 11, 15-30.
 5. Nowak E., (red.) 1996: Leksykon rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Pietrzyk K., 2011: Towar w procesie transportowym, [w:] T. Jałowiec (red.), Towaroznawstwa dla logistyki. Wybrane problemy, Difin, Warszawa, 120-140.
 7. Rzyszkiewicz E., 1995: Transportochłonność produkcji roślinnej w wielkopolskich gospodarstwach indywidualnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1, 73-79.
 8. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., 2008: Infrastruktura transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.