Stan i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Małgorzata Koper


Słowa kluczowe : infrastruktura drogowa, potrzeby remontowe, nasycenie drogami
Abstrakt
Celem opracowania było rozpoznanie stanu i tendencji rozwojowej infrastruktury drogowej w Polsce w ujęciu przestrzennym. Przedstawiono stan sieci dróg w Polsce w ujęciu czasowym oraz przestrzennym. Omówiono zarówno zróżnicowanie pod względem nasycenia drogami, jak i zróżnicowanie stanu nawierzchni. Stwierdzono, że mimo rosnących nakładów inwestycyjnych nadal sieć drogowa jest mniej rozbudowana niż w większości państw Unii Europejskiej. Także stan nawierzchni dróg jest niezadowalający, a nawet ulega pogorszeniu. Największe potrzeby remontowe występują w województwach południowo-zachodnich.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Koper, M. (2018). Stan i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.4.31
Bibliografia

Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, 2016.

Chrabąszcz K., 2012: Cechy regionalne a rozwój krajowej infrastruktury drogowej na przykładzie autostrady A4, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 20, 1, [źródło elektroniczne] http://zn.mwse.edu.pl/ebooki/20/39-47.pdf [dostęp: 20.06.2017].

Eurostat, [źródło elektroniczne] http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_if_motorwa&lan=en [dostęp: 21.06.2017].

Fertsch M. (red.), 2006: Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Gołembska E. (red.), 2010: Kompendium wiedzy o logistyce. Wydanie 4. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Klepacki B., Wicki L. (red.) (2014). Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kocur-Bera K., 2011: Rozwój infrastruktury na przykładzie wybranych gmin wiejskich, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN Oddział w Krakowie, 1, [źródło elektroniczne]

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-catalog-bddab784-8507-4d9d-8815-7ca9225f7316/c/03_Kocur-Bera.pdf [dostęp: 20.05.2017].

Krawczyk S., 2011: Logistyka. Teoria i Praktyka 1, Wydawnictwo Diffin, Warszawa.

Mendyk E., 2002: Ekonomika i organizacja transportu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Logistyki, Poznań.

Piskozub A., 1982: Gospodarowanie w transporcie, Podstawy teoretyczne, WKiŁ, Warszawa.

Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2016 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa 2016, [źródło elektroniczne] https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/r/raporty_18751/Raport%202016.pdf [dostęp: 20.06.2017].

Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K. (red.), 1997: Transport. Problemy transportu w rozszerzonej UE, PWN, Warszawa.

Słownik języka polskiego, 2002, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Szymonik A., 2013: Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka (I) Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Transport – wyniki działalności w 2016 r., Główny Urząd Statystyczny, [źródło elektroniczne] http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wynikidzialalnosci-w-2016-r-,9,16.html [dostęp: 20.06.2017].

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, tj. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tj. (Dz.U. 1997 nr 98, poz. 602 z późń. zm.).

Wojewódzka-Król K., 2010: Problemy rozwoju infrastruktury transportu w Polsce w świetle tendencji unijnych, Logistyka 3.

Zimny A., 2016: Wskaźniki rozwoju transportu w ogólnopolskich i regionalnych dokumentach strategicznych (w:) Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne 2, Konin, [źródło elektroniczne] http://ksse.pwsz.konin.edu.pl/wp-content/uploads/2017/03/KSSE-23.final_.pdf [dostęp: 1.07.2017].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>