• Recenzje stanowią bardzo ważny element pracy naukowo-badawczej pozwalający nie tylko na obiektywną weryfikację jakości prezentowanych wyników badań, ale również na wskazanie potencjalnych udoskonaleń metodycznych, językowych i technicznych.
 • Recenzent powinien obiektywnie ocenić:
  1 - oryginalność i znaczenie opracowania,
  2 - dobór metod i opis metodyki badań,
  3 - jakość zaprezentowanych wyników badań,
  4 - zgodność opracowania z wymaganiami formalno-technicznymi czasopisma.
 • Elementy te zostały zaprezentowane w formie 12 kryteriów w formularzu recenzji, którym przypisano rangi od 1 (najgorszy) do 5 (najlepszy). Oznaczenia rang:  
  1 - brak spełnienie danego kryterium
  2 - konieczność dokonania istotnych zmian w danych aspekcie
  3 - konieczność dokonania drobnych zmian w zakresie danego kryterium
  4 - drobne niedociągnięcia w danym aspekcie
  5 - pełne spełnienie danego kryterium.
 • Na końcu recenzji pozostawiono miejsce na szczegółowe komentarze. W przypadku manuskryptu uznanego za akceptowalny lub wymagający drobnych zmian recenzent powinien dołączyć krótki komentarz opisujący wartość opracowania wraz z sugestiami drobnych poprawek, jeśli są Jeśli manuskrypt wymaga poważnych modyfikacji lub odrzucenia, recenzent powinien uzasadnić swoja opinię.
 • Na podstawie ocen poszczególnych kryteriów recenzent powinien przedstawić, jednoznaczną ocenę końcową czy artykuł nadaje się do druku w przedstawionej formie, wymaga drobnej korekty, wymaga znacznych poprawek i ponownej recenzji albo nie nadaje się do druku.
 • Recenzenci są zobligowani do przestrzegania zasad etyki.

Formularz recenzji