Standardy etyczne, obowiązujące w czasopiśmie Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Logistyki  bazują na ustaleniach Committee on Publication Ethics (COPE) Best Practice Guidelines for Journal Editors (Wskazówki Wzorcowego Postępowania Redaktorów Czasopism według Komitetu Etyki Publikacyjnej COPE).

1. Obowiązki Redakcji

Odpowiedzialność za publikację artykułów

Decyzję o publikacji artykułu podejmuje redaktor naczelna w uzgodnieniu z redaktorami tematycznymi na podstawie oceny artykułu przez dwóch niezależnych i anonimowych dla autora recenzentów. W decyzji o publikacji uwzględnia się naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu oraz wątpliwości co do autorstwa lub współautorstwa artykułu, określane mianem ghostwriting i guest autorship.

Bezstronność i sprawiedliwość

Nadesłane teksty są obiektywnie ocenianie są na podstawie kryteriów merytorycznych bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, poglądy religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo czy polityczne poglądy autora.

Poufność

Redaktor naczelny oraz inni członkowie zespołu redakcyjnego nie mogą ujawniać żadnych informacji na temat nadesłanego tekstu innym osobom niż autorzy, recenzenci, upoważnieni członkowie  redakcji i przedstawiciele wydawcy.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Niepublikowane materiały, zawarte w nadesłanych tekstach nie mogą zostać użyte we własnych pracach członków redakcji bez jawnej, pisemnej zgody autora lub autorów. Redakcja czasopisma wymaga od wszystkich współpracowników ujawnienia istotnych konfliktów interesów, jeśli takie wystąpią przed publikacją artykułu.

2. Obowiązki Recenzentów

Wkład w decyzje redakcji

Zadaniem recenzentów jest wspieranie redaktorów czasopisma w podejmowaniu decyzji o przyjęciu, odesłaniu do poprawek lub odrzuceniu artykułu. Wskazania w tym zakresie powinny być jednoznaczne. Recenzja powinna również pomóc autorowi w poprawieniu tekstu.

Terminowość

Recenzje powinny zostać przekazane w uzgodnionym wcześniej terminie. Jeżeli recenzent pozostaje w konflikcie interesów,  nie może podjąć się recenzji artykułu, ponieważ nie czuje się kompetentny albo nie jest w stanie dotrzymać terminu sporządzenia recenzji, to zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym redakcję.

Poufność

Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Niedopuszczalne jest ich ujawnianie osobom trzecim, czy też ich omawianie z nimi osobami zawartych w opracowaniu treści, z wyjątkiem upoważnionego przedstawiciela redakcji. Recenzje są anonimowe, co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów ich artykułów, a recenzenci nie znają tożsamości autorów. Niedopuszczalne jest ujawnianie przez recenzentów osobom spoza redakcji informacji o otrzymanych do recenzji artykułach.

Obiektywizm

Recenzje powinny być przygotowane w sposób obiektywny. Personalna krytyka autora czy autorów jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni w konkretny sposób wyrażać swoje opinie i odpowiednio je argumentować.

Uznanie źródeł

Recenzenci powinni wskazywać istotne dla ocenianego opracowania prace, które nie zostały w nim uwzględnione. Recenzenci powinni także poinformować redakcję w przypadku wykrycia znacznego podobieństwa lub pokrywania się nadesłanego tekstu z innymi opublikowanymi opracowaniami.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów

Wartościowe informacje lub pomysły, z którymi recenzent zapoznaje się podczas swojej pracy, muszą być traktowane jako poufne i nie mogą zostać użyte do osiągnięcia osobistych korzyści. Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego opracowania, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem.

3. Obowiązki Autorów

Standardy publikacji

Autorzy przedstawiając wyniki badań i analiz powinni odpowiednio je uzasadnić  oraz dokonać obiektywnej argumentacji ich znaczenia. Wszystkie dane powinny zostać odpowiednio zaprezentowane w nadesłanym tekście. Opracowanie powinno zawierać wystarczająco dużo szczegółów i odniesień do literatury naukowej. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne i niedopuszczalne.

Oryginalność pracy

Autorzy przedstawiają do publikacji wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości ani w istotnych częściach w dowolnym innym składzie autorskim. W przypadku, gdy autorzy wykorzystali prace i/lub fragmenty prac innych autorów, powinny je odpowiednio zacytować. Autorzy gwarantują, że przedłożony do recenzji artykuł nie został też złożony do publikacji w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej. Równoległe złożenie tego samego artykułu do więcej niż jednego czasopisma jest nieetyczne.

Autorstwo pracy

Wszystkie osoby wymienione jako autorzy lub współautorzy powinny mieć znaczący udział w tworzeniu artykułu, w istotny sposób  przyczyniając się do jego powstania, od koncepcji, przez wykonanie, aż po formułowanie wniosków. Zjawiska ghostwriting i guest authorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej, są nieetyczne i niedozwolone. Wykryte przejawy takiej nierzetelności będą przez redakcję podawane do wiadomości publicznej odpowiednich podmiotów, w szczególności instytucji macierzystych autorów i rzekomych autorów. Obowiązkiem autora zgłaszającego artykuł jest ponadto pozyskanie pewności o akceptacji ostatecznej wersji artykułu przez wszystkie osoby wymienione jako współautorzy.

Przeciwdziałanie konfliktom interesów

Autorzy powinni ujawnić w nadesłanym tekście źródła finansowania projektu, wkład instytucji, organizacji i innych podmiotów oraz wszystkie przesłanki konfliktu interesów, które mogłyby wpłynąć na interpretację lub wnioski wynikające z treści opracowania.

Błędy w publikacji

Jeżeli autor odkryje znaczący błąd lub nieścisłość w publikowanej pracy, ma obowiązek natychmiast powiadomić o tym redakcję czasopisma w celu wycofania tekstu bądź wprowadzenia odpowiednich zmian.