Organizacja logistyki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Main Article Content

Adrian Grudzień
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : NATO, logistyka, system kierowania i dowodzenia SZ, Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Pol-skiej, system logistyczny, zadania logistyki wojskowej
Abstrakt
The paper describes military logistics, including the administrative and legal norms, that influ-enced the development of the modern military logistics system in the 21st century. The scope of the military logistic system was shaped by the legal regulations of Poland’s joining into NATO. The recent years actions affected the modernization of the entire army system. In this paper, the structure of the Republic of Poland’s armed forces is described, including its logis-tics system, divided into the hierarchy-organizational branches of the army. A detailed de-scription of areas of technical, transport, and material security of the Republic Poland Armed Forces is included as well. These elements are of the greatest influence on the army’s battle readiness

Article Details

Jak cytować
Grudzień, A., & Rokicki, T. (2021). Organizacja logistyki w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 23–31. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.19
Bibliografia

Regionalna Baza Logistyczna im. gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „NILA”, [electronic source] https://2rblog.wp.mil.pl/pl/pages/zadania-2017-01-16-4/ [access: 01.05.2021].

Bursztyński A., 2009: Logistyka marynarki wojennej, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia.

Dworecki S., 2012: Logistyka w zarządzaniu bezpieczeństwem cywilnym. Wybrane zagadnienia, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa.

Ficoń K., 2015: Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa, BEL Studio, Warszawa.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, [electronic source] https://www.wojsko-polskie.pl/iwsp/informacjeogolne/ [access: 01.05.2021].

Kurasiński Z., Juniec K., Pawlisiak M.,Woźniak J., Kaźimierczak M., Słomiany W., Malinowski Z., Byłeń S., 2014: Kompendium logistyka wojskowego, Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd planowania logistyki P4, War-szawa, [electronic source] https://www.academia.edu/32242592/SZTAB_GENERALNY_WOJSKA_POL-SKIEGO_ZARZD_PLANOWANIA_LOGISTYKI_P4, [access: 03.04.2021].

MON, 2007: Doktryna logistyczna Wojsk Lądowych DD/4.2. Załącznik E-Słownik terminów i definicji, Warszawa.

MON, 2017: AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO. Zawierający wojskowe terminy i ich definicje stosowane w NATO, Warszawa.

Nowak E., 2000: Logistyka wojskowa – zarys teorii, AON, Warszawa.

Nowak E., 2009: Logistyka w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa.

Nowak E., Walancik M., 2018: Logistyka akcji ratowniczych, PWN, Warszawa.

Nyszk W. (red.), 2013: Współczesna logistyka – wybrane aspekty, AON, Warszawa.

Regulamin działań Wojsk Lądowych z dnia 03.11.2008 r. (DWLąd Wewn. 115/2008), Warszawa, [electronic source] https://inob.uph.edu.pl/images/Legia_Akademicka/Regulamin_dzialan_wojsk_ladowych.pdf [access: 03.04.2021].

Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 2021, [electronic source] https://archiwum2019.mon.gov.pl/dokumenty/dzial/dokumenty/regulamin-ogolny-sz-rp-103259/ [access: 03.04.2021].

Słowikowski A., 2018: Regionalne Bazy Logistyczne i Wojskowe Oddziały Gospodarcze w Systemie Zabezpieczenia Logistycznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ASZWoj, Warszawa.

Szymański K., 2011: Wojskowe oddziały gospodarcze. Terenowe organy systemu logistycznego SZ RP. Zbiór podstawowych zasad funkcjonowania (Poradnik), Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd planowania logistyki – P4, Warszawa.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220), [electronic source] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/dow-nload.xsp/WDU19670440220/U/D19670220Lj.pdf [access: 03.04.2021].

Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza. Kościuszki, 2020: Podręcznik walki pododdziałów wojsk zmechanizowanych (pluton, drużyna), Dowództwo Wojsk Lądowych, Warszawa [electronic source] https://inob.uph.edu.pl/ima-ges/Legia_Akademicka/Podrecznik_walki.pdf [access: 03.04.2021].

Zdrodowski B. (red.), 2008: Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>