Formalno-prawne i organizacyjne sposoby zapobiegania zagrożeniom w transporcie paliw płynnych

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Karolina Skałbania


Słowa kluczowe : materiały niebezpieczne, ADR, paliwa płynne, zagrożenia, zasady bezpieczeństwa
Abstrakt
Intensywnie rozwijająca się branża paliwowa wpływa na większe wykorzystanie transportu drogowego w spedycji paliw płynnych, co pośrednio powoduje potencjalne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz zdrowia i życia ludzi gdy nie stosuje się określonych procedur podczas transportu. W opracowaniu przedstawiono zasady obowiązujące przy transporcie paliw płynnych, a także sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia. Zostały wykorzystane informacje pochodzące z przedsiębiorstwa działającego w branży petrochemicznej. Stwierdzono, że w badanym przedsiębiorstwie rygorystycznie były przestrzegane właściwe przepisy i nie zanotowano żadnych awarii ani wypadków przy transporcie paliw płynnych.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Skałbania, K. (2017). Formalno-prawne i organizacyjne sposoby zapobiegania zagrożeniom w transporcie paliw płynnych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(4), 43–50. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.4.34
Bibliografia

Drewek W., 2012: Uwarunkowania prawne bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych, Logistyka 5, 353–362.

Dobrzyńska R., 2013: Zagrożenie środowiska podczas transportu drogowego materiałów niebezpiecznych, Transport w regionie Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin.

Domański W., Pułkowski M., 2010: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach – podstawowe obowiązki uczestników przewozu. Bezpieczeństwo Pracy: Nauka i Praktyka 9, 9–13.

Euro 4. Dyrektywa Komisji 2002/80/WE z dnia 3 października 2002 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Rady 70/220/EWG odnoszącą się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz.U. UE L. 291/20).

Euro 5. Rozporządzenie (WE) 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (Dz.U. 2011 UE L. 171/1).

ISO 22241. Silniki diesela – NOx reducing agent AUS 32.

ISO 990001:2008. Systemy zarządzania jakością. Wymagania.

Klepacki B., Wicki L. (red.), 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolno-spożywczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Oświadczenie rządowe z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. nr 110, poz. 641).

Skałbania K.M., 2015: Sposoby zapobiegania zagrożeniom przy transporcie paliw płynnych, praca licencjacka, Katedra Ekonomiki Organizacji Przedsiębiorstw SGGW [manuskrypt].

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 1975 nr 35, poz. 189).

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2002 nr 199, poz. 1671, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 277, poz. 1367).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>