Miejsce infrastruktury w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Małgorzata Koper


Słowa kluczowe : infrastruktura drogowa, bezpieczeństwo ruchu drogowego, wypadki, ofiary wypadków
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono skalę oraz główne przyczyny wypadków w ruchu drogowym w Polsce. Stwierdzono, że bezpośredni wpływ stanu infrastruktury na liczbę wypadków jest niewielki, gdyż to nierozwaga i brawura uczestników ruchu w głównej mierze przyczyniają się do złego stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Celem zapobiegania wypadkom i ograniczania liczby ofiar śmiertelnych należy wzmocnić działalność edukacyjną wobec użytkowników dróg, zwłaszcza dzieci i młodzieży, a także poprawić oświetlenie dróg. Ważnym działaniem jest oddzielanie ruchu samochodowego od rowerowego, a zwłaszcza pieszego, tak by ciągi jezdne i piesze jak najrzadziej krzyżowały się na tym samym poziomie oraz były rozdzielone w sposób trwały.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Koper, M. (2018). Miejsce infrastruktury w kształtowaniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(1), 39–49. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.1.4
Bibliografia

European Commission, 2016: Road Safety: new statistics call for fresh efforts to save lives on EU roads. Press release of 31 March, Brussels, [źródło elektroniczne] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-863_en.html [dostęp: 17.05.2017].

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2016: Raport o stanie technicznym nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2015 roku, [źródło elektroniczne] https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/r/raporty_18751//Raport%20stan%20na%20koniec%202015%20v11.pdf [dostęp: 17.05.2017].

Jaździk-Osmólska A., 2016: Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa.

Jaździk-Osmólska A., 2016: Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2015, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na transeuropejskiej sieci transportowej, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/393_wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-2015.pdf [dostęp: 17.05.2017].

Klepacki B., Koper M., 2017: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Logistyki 2(4), 5–19. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.4.31 (Crossref)

Komenda Główna Policji, 2016: Wypadki drogowe w Polsce w 2015 roku, Biuro Ruchu Drogowego Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa, [źródło elektroniczne] http://statystyka.policja.pl/download/20/192140/Wypadki2015.pdf [dostęp: 14.05.2017].

Komenda Główna Policji, 2017: Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku. Biuro Ruchu Drogowego Zespół Profilaktyki i Analiz, Warszawa, [źródło elektroniczne] http://statystyka.policja.pl/download/20/236480/Wypadki2016.pdf [dostęp: 14.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2013a: Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, Uchwała KRBD 5/2013, Warszawa, źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/aktualnosci/narodowy-program-bezpieczenstwa-ruchudrogowego-2013-2020.html [dostęp: 17.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2013b: Program realizacyjny 2014–2016, [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/program-realizacyjny-2014-2015.html [dostęp: 17.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2014: Program realizacyjny 2015–2016, [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/program-realizacyjny-2015-2016.html [dostęp: 17.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2015: Stan Bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r., [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/test.html [dostęp: 17.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2016a: Fotoradary – fakty i mity, [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/163-fotoradary.html [dostęp: 17.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2016b: Stan Bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r., [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/test.html [dostęp: 17.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2017: Stan Bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2016 r., [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/test.html [dostęp: 17.05.2017].

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 2018: Stan Bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2017 r., [źródło elektroniczne] http://www.krbrd.gov.pl/pl/test.html [dostęp: 17.05.2017].

Markusik S., 2009: Program Foresight: Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050, Przegląd rozwojowych metod oszczędności energii w transporcie, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 2013: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2020 roku). Warszawa, [źródło elektroniczne] http://mib.gov.pl/2-56d7fd9e96c31.html [dostęp: 17.05.2017].

Najwyższa Izba Kontroli, 2014: Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Informacja o wynikach kontroli, [źródło elektroniczne] https://www.nik.gov.pl/plik/id,7572,vp,9503.pdf [dostęp: 17.05.2017].

Najwyższa Izba Kontroli, 2016: Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów na drogach publicznych. Informacja o wynikach kontroli, [źródło elektroniczne] https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/034/ [dostęp: 17.05.2017].

Rokosch U., 2003: Poduszki gazowe i napinacze pasów, WKŁ, Warszawa.

Klepacki, B, Wicki, L. (red.) 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>