Wpływ pandemii COVID-19 na transport drogowy produktów zbożowych w Polsce

Main Article Content

Paulina Ziółkowska


Słowa kluczowe : transport, zboże, pandemia Covid-19, sektor spożywczy
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rolę transportu dla gospodarki. Wraz z rozwojem gospodar-czym oraz globalizacją wzrasta potrzeba transportowania produktów. Wykazano jak wybuch pandemii Covid-19 zaburzył globalną gospodarkę, wywołał przestoje w firmach produkcyj-nych oraz zachwiał globalnymi łańcuchami dostaw. Branżą najbardziej odporną na kryzys wy-wołany wirusem SARS-Cov-2 okazał się sektor spożywczo – zbożowy. Zboże jest produktem pierwszej potrzeby, stanowi podstawę żywienia dla ludzi jak i zwierząt. Niestabilna sytuacja na świecie powodowała zwiększanie zapasów żywności przez kraje na całym świecie. Skutkowało to zwiększonym popytem na polskie zboże. Wymiana handlowa wywołała konieczność prze-mieszczania tych produktów, co doprowadziło do zwiększenia zapotrzebowania na usługi transportowe. Na potrzeby pracy przeprowadzono ankietę wśród 100 przedsiębiorców specja-lizujących się w transporcie zbóż. Dobór ankietowanych przedsiębiorstw został dokonany w sposób celowy. Celem badań była ocena jak pandemia Covid-19 wpłynęła na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw transportowych, zajmujących się przewozem zbóż w okresie od mar-ca 2020 do listopada 2021. Stwierdzono, że pandemia Covid-19 nie wywołała znacznych za-kłóceń w transporcie drogowym zboża w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Ziółkowska, P. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na transport drogowy produktów zbożowych w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 81–91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.24
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty