Wpływ pandemii COVID-19 na transport drogowy produktów zbożowych w Polsce

Main Article Content

Paulina Ziółkowska


Słowa kluczowe : transport, zboże, pandemia Covid-19, sektor spożywczy
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rolę transportu dla gospodarki. Wraz z rozwojem gospodar-czym oraz globalizacją wzrasta potrzeba transportowania produktów. Wykazano jak wybuch pandemii Covid-19 zaburzył globalną gospodarkę, wywołał przestoje w firmach produkcyj-nych oraz zachwiał globalnymi łańcuchami dostaw. Branżą najbardziej odporną na kryzys wy-wołany wirusem SARS-Cov-2 okazał się sektor spożywczo – zbożowy. Zboże jest produktem pierwszej potrzeby, stanowi podstawę żywienia dla ludzi jak i zwierząt. Niestabilna sytuacja na świecie powodowała zwiększanie zapasów żywności przez kraje na całym świecie. Skutkowało to zwiększonym popytem na polskie zboże. Wymiana handlowa wywołała konieczność prze-mieszczania tych produktów, co doprowadziło do zwiększenia zapotrzebowania na usługi transportowe. Na potrzeby pracy przeprowadzono ankietę wśród 100 przedsiębiorców specja-lizujących się w transporcie zbóż. Dobór ankietowanych przedsiębiorstw został dokonany w sposób celowy. Celem badań była ocena jak pandemia Covid-19 wpłynęła na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw transportowych, zajmujących się przewozem zbóż w okresie od mar-ca 2020 do listopada 2021. Stwierdzono, że pandemia Covid-19 nie wywołała znacznych za-kłóceń w transporcie drogowym zboża w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Ziółkowska, P. (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na transport drogowy produktów zbożowych w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 81–91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.24
Bibliografia

Antoniewicz J., 1967: Niektóre dane do dziejów rolnictwa w pierwszych wiekach n.e. na obszarze Prus i Jaćwieży, Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2, 179–190.

Baldwin R., Tomiura E., 2020: Thinking Ahead about the Trade Impact of COVID-19, [w:] Economics in the Time of COVID-19, R. Baldwin, B.W. di Mauro (red.), CERP Press, London.

Bożyk P., 2012: Globalization and the transformation of foreign economic policy, Ashgate Publishing, Ltd., Chippenham.

Branch A.E., 2009: Global supply chain management and international logistics, Routledge, Taylor and Francis Group, New York, London. (Crossref)

Chopra S., Meindl P., 2010: Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation, Fourth Edition, Pearson, New York.

Chytła K., 2006: Ekonimicze i prawne podłoże zawierania kontraktów kupna rzeczy przyszłej oraz kupna nadziei w Starożytnym Rzymie, Zeszyty Prawnicze UKSW 6(2), 73–84. (Crossref)

Drożdż J., Mroczek R., 2020: Przemysł spożywczy – rozwój w warunkach zmian otoczenia zewnętrznego, Przemysł Spożywczy 8, 6–13. (Crossref)

Espitia A., Rocha N., Ruta M., 2020: COVID-19 and Food Protectionism. The Impact of the Pandemic and Export Restrictions on World Food Markets, World Bank Policy Research Working Paper 9253, World Bank, Washington. (Crossref)

Górecka A., Zych-Lewandowska M., 2016: Od producenta do konsumenta: determinanty transportu żywności w XXI wieku. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1(1), 53–63. (Crossref)

GUS, 2019: Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa.

GUS, 2020: Rocznik Statystyczny Przemysłu, Warszawa.

Klepacki B., 2021: Kierunki oddziaływania pandemii COVID-19 na społeczną i ekonomiczną sytuację kraju z uwzględnieniem logistyki, [w:] Wybrane zagadnienia logistyki – poziom ogólny, transport, dystrybucja, łańcu-chy dostaw, logistyka miejska, T. Rokicki (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Klepacki B., Rokicki T., 2008: Sytuacja przedsiębiorstw zajmujących się transportem drogowym w Polsce po integracji z Unią Europejską, [w:] Logistyka szansą rozwoju miasta i regionu na przykładzie ziemi piotrkowskiej, W. Starzyńska, W.J. Rogalski (red), Naukowe Wyd. Piotrkowski, Piotrków Trybunalski.

Kowalski A., 2007: Istota i funkcjonowanie rynku żywnościowego, [w:] Rynek rolny w ujęciu funkcjonalnym, W. Rembisz W., M. Idzik (red.), Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania,. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Maliszewska M., Mattoo A., Mensbrugghe D. van der, 2020: The Potential Impact of COVID-19 on GDP and Trade. A Preliminary Assessment, World Bank Policy Research Working Paper 9211, World Bank, Washington. (Crossref)

Małek P., 1997: Ekonomika transportu, PWE, Warszawa.

Marsewicz A., 2020: Jak zmieni się łańcuch dostaw z powodu wpływu COVID-19?, eLogistyczny, [źródło elektroniczne] http://e-logistyczny.pl/zmieni-sie-lancuch-dostaw-powodu-wplywu-covid-19-2020-05-26–835/ [do-stęp: 20.12.2020].

Mindur M., 2004: Wzajemne związki i zależności między rozwojem gospodarki a transportem, WiZPITiE, Radom, Warszawa

Oziewicz E., 2006: Przemiany we współczesnej gospodarce światowej, PWE, Warszawa

Poczta W., Hardt Ł., 2005: Skutki integracji Polski z UE dla rolnictwa i obszarów wiejskich próba oceny, UKIE, Warszawa.

Rokicki T., 2014: Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa

Stańko S., 2007: Tendencje na rynku zbóż, [w:] Czy grozi Polsce kryzys zbożowy (w świetle pozarolniczego wykorzystania ziarna), B. Klepacki (red.), Wieś Jutra, Warszawa.

Strange, R., 2020: The 2020 COVID-19 pandemic and global value chains, Journal of Industrial and Business Economics 47, 455–465, (Crossref)

Sumner A., Hoy C., Ortiz-Juarez E., 2020: Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty, WIDER Working Paper 43, 1–14. (Crossref)

Szajner P., 2020: Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, Rynek Rolny. Analizy, tendencje, oceny 3(349), 75–82.

Szczepaniak I., Ambroziak Ł., Drożdż J., Mroczek R., 2020: Przemysł spożywczy w obliczu pandemii COVID-19, Przemysł Spożywczy 74(5), 2–7. (Crossref)

Taleb N.N., 2007: The black swan. The Impact of the Highly Improbable, Random House, New York.

Wicki L., 2020: The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 5(3), 77–91. (Crossref)

Zagóra-Jonszta U., 2001: Wykłady z historii myśli ekonomicznej, Od starożytności do Karola Marksa. Część 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Ziółkowska P., Rokicki T., 2020: Organizacja przewozu zbóż transportem samochodowym w Polsce, [w:] Transport towarów i osób – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, T. Rokicki (red.), Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty