Kierunki rozwoju krajowego systemu transportowego a polityka klimatyczna

Main Article Content

Maria Zych-Lewandowska
Jakub Majewski


Słowa kluczowe : polityka klimatyczna, polityka środowiskowa, transport, ekologia transportu
Abstrakt

Artykuł jest drugim z serii opracowań na temat negatywnych efektów zewnętrznych pasażerskiego transportu drogowego, kolejowego i lotniczego. Zaprezentowano w nim przegląd aktualnych opracowań z zakresu krajowej polityki klimatycznej w odniesieniu do systemu transportowego, na podstawie którego przedstawiono zakładane kierunki rozwoju tej gałęzi gospodarki. Dokonano przeglądu istniejących dokumentów, zidentyfikowano cele i priorytety rozwoju branży transportowej oraz zawarto porównanie teoretycznych założeń zawartych w analizowanych dokumentach z rzeczywistymi zmianami odbywającymi się na rynku transportowym. Następnie zaprezentowano wnioski z przeprowadzonych analiz jednocześnie proponując w jaki sposób strategie klimatyczne powinny w rzeczywistości być wdrażane. W kolejnych artykułach przedstawione zostaną wyniki badań nad wspomnianymi negatywnymi efektami transportu oraz rekomendacje dla różnych grup interesariuszy w odniesieniu do analizowanej tematyki.

Article Details

Jak cytować
Zych-Lewandowska, M., & Majewski, J. (2022). Kierunki rozwoju krajowego systemu transportowego a polityka klimatyczna. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 99–110. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.8
Bibliografia

CAN Europe, 2022: Climate Laws in Europe. Essential for achieving climate neutrality.

European Commission, 2011: Transport White Paper, Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system, Brussels.

WWF, 2020: Zeroemisyjna Polska 2050. Transport, Warszawa.

GUS, 2021a: Ochrona środowiska 2021, Warszawa.

GUS, 2021b: Transport – wyniki działalności w 2020 r., Warszawa, Szczecin.

IOŚ-PIB, 2019a: Klimat dla Polski – Polska dla klimatu, Warszawa.

IOŚ-PIB, 2019b: Wyzwania dla Polski w sektorach non-ETS 2030-2050, Warszawa.

Kachmar R., 2022: Complex assessment of road transport hazards, Transport Technologies 3, 1, 1–13. (Crossref)

LIFE UNIFY, 2021: Long term climate planning in central eastern European countries, Germany.

Ministerstwo Aktywów Państwowych, 2019: Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030, Warszawa.

Ministerstwo Energii, 2017a: Innowacje dla Energetyki. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych, Warszawa.

Ministerstwo Energii, 2017b: Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, Warszawa.

Ministerstwo Energii, 2017c: Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. „Energia do przyszłości”, Warszawa.

Ministerstwo Klimatu, 2021: Polityka energetyczna Polski do 2040 r., Warszawa.

Ministerstwo Środowiska, 2014: Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, Warszawa.

Ministerstwo Środowiska, 2015: Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020, z perspektywą do 2030, Warszawa.

Ministerstwo Środowiska, 2019: Krajowy programu ograniczania zanieczyszczenia powietrza, Warszawa.

Ministerstwo Środowiska, 2019:.Polityka ekologiczna państwa 2030, Warszawa.

UNIFY, 2021a: Qualitative tool to assess national long term strategies, Germany.

UNIFY, 2021b: Getting the long-term planning right: The role of national long-term strategies in achieving climate neutrality in Europe, Germany.

Ustaoglu E., Aydinoglu A.C., Aydinoglu A., 2022: The external costs of transport: A case study of Turkey. Building greener Economics and Adopting Digital Tools in the Era of Climate Change, IGI Global. (Crossref)

Zych-Lewandowska M., 2020: Negatywne efekty zewnętrzne transportu towarowego w Polsce oraz metody ich ograniczania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zych-Lewandowska M., Majewski J., 2021a: International environmental and climate policy and the directions of transport development at the national and regional level, Scientific Journal of Warsaw University of Life Science. Economics and Organization of Logistics 6(2), 101–110. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.16 (Crossref)

Zych-Lewandowska M., Majewski J., 2021b: Rail for climate – climate for rail. Summary report, Fundacja ProKolej, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty