Międzynarodowa polityka środowiskowa i klimatyczna oraz kierunki rozwoju transportu na poziomie krajowym i regionalnym

Main Article Content

Maria Zych-Lewandowska
Jakub Majewski


Słowa kluczowe : polityka klimatyczna, polityka środowiskowa, transport, ekologia transportu
Abstrakt
Celem artykułu była analiza treści transportowej dokumentów europejskiej polityki środowi-skowej i klimatycznej oraz wskazanie tych elementów, które będą kluczowe w kształtowaniu rozwoju transportu w poszczególnych krajach i regionach w nadchodzącej dekadzie. W pierw-szej części autorzy przedstawiają przegląd najważniejszych dokumentów określających cele ochrony środowiska i zmian klimatu w Unii Europejskiej. W drugiej części wskazano najważ-niejsze wytyczne, które powinny wpłynąć na podejmowane działania w zakresie kształtowania i rozwoju transportu. Zawarto również krótką analizę procesów zachodzących na rynku transportowym w Polsce oraz ich zbieżność z zaleceniami zawartymi w dokumentach. W pod-sumowaniu przedstawiono wnioski dotyczące konieczności uzupełnienia dokumentów krajo-wych o najnowsze zalecenia UE.

Article Details

Jak cytować
Zych-Lewandowska, M., & Majewski, J. (2021). Międzynarodowa polityka środowiskowa i klimatyczna oraz kierunki rozwoju transportu na poziomie krajowym i regionalnym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 101–110. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.16
Bibliografia

Directive 2004/107/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 relating to arsenic, cadmium, nickel, mercury and polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air (EU L 23 of 26.01.2005).

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe (EU L 152 of 11.06.2008).

Directive 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (L 328/82).

Directive 2018/2002 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency (L 328/210).

Directive 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency (L 156/75).

Directive 2019/944 of 05.06.2019 of the European Parliament and of the Council of of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity and amending Directive 2012/27/EU (L 158/125, recast).

Domagała J., Górecka A., 2019: Economic and environmental aspects of inland transport in EU countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja 32(1), 1037–1059. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1578680

Domagała J., Zych-Lewandowska M., 2021: Environmental Costs Generated by Road Freight Transport in Poland, Rocznik Ochrona Środowiska 23, 138–150. https://doi.org/10.54740/ros.2021.009

European Comission, 2001: European transport policy for 2010: time to decide, 12 September 2001, (COM (2001) 370).

European Commission, 2019a: Clean energy for all Europeans, EU, Luxembourg.

European Commission, 2019b: The European Green Deal, EU, Brussels.

European Commission, 2020: Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future, EU, Brussels.

European Environment Agency, 2019a: Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2017 and inventory report 2019 – Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol (EEA/PUBL/2019/051), Publications Office of the European Union, Luxembourg.

European Environment Agency, 2019b: Greenhouse gas emissions from transport in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

GUS, 2021a: Rachunki narodowe według sektorów instytucjonalnych w latach 2016–2019, Warszawa.

GUS, 2021b: Transport – wyniki działalności w 2020, Warszawa-Szczecin, Poland.

Kasztelewicz Z., Patyk M., 2015: Nowoczesne i sprawne elektrownie węglowe strategicznym wyzwaniem dla Polski, Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 18, 4, 54.

Kyoto Protocol. Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amount, United Nations Framework Convention on Climate Change, Bonn, Germany, 2008.

Majewski J. 2016: Analiza doktryn współczesnej polityki transportowej, Ekonomika Transportu i Logistyka 59, 467–481.

Official Journal of the European Union, 2015: Doha amendment to the Kyoto Protocol (L207/6 4.8.2015).

Official Journal of the European Union, 2016: Paris Agreement (L282/4 19.10.2016).

Olkuski T., Piwowarczyk-Ściebura K., Brożek A. 2017: Wpływ porozumienia paryskiego i systemu EU ETS na rynek węglowy, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 98, 91–102.

Pawłowska B., 2018: Koszty zewnętrzne transportu w Polsce, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 27, 28–41. https://doi.org/10.22630/PNIKS.2018.27.1.4

Regulation (EC) No 401/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network (L 126/13).

Regulation (EU) 2021/1119 of the European Parliament and of the Council of 30 June 2021 establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulations (EC) No 401/2009 and (EU) 2018/1999 (‘European Climate Law’) (L 243/1).

Regulation 2018/1999 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, amending Regulations (L 328/1).

Regulation 2019/941 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on risk-preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC (L 158/1).

Regulation 2019/942 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 establishing a European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (L 158/22).

Regulation 2019/943 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the internal market for electricity (L 158/54).

Wiśniewski L. 2020: Emisje gazów cieplarnianych z transportu. Miejska polityka transportowa i przestrzenna w obliczu zmian klimatu, Acta Scientiarum Polonorum Architectura 19(4), 73–88. https://doi.org/10.22630/ASPA.2020.19.4.39

Zych-Lewandowska M., 2020: Negatywne efekty zewnętrzne transportu towarowego w Polsce oraz metody ich ograniczania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zych-Lewandowska M., Domagała J., Klepacki B., 2020: Negatywne efekty zewnętrzne transportu w teoriach ekonomicznych oraz metody ich szacowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Klepacki, B. 2014: Systemy logistyczne w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty