Kanały dystrybucji a sytuacja ekonomiczna gospodarstw sadowniczych

Main Article Content

Maria Rysz
Elżbieta Szymańska


Słowa kluczowe : kanały dystrybucji, owoce, produkcja, wyniki ekonomiczne
Abstrakt

Celem opracowania było rozpoznanie kanałów dystrybucji, z których korzystają sadownicy oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy wyniki ekonomiczno-finansowe zależą od liczby wykorzystywanych kanałów dystrybucji owoców. Analizą objęto 45 gospodarstw z regionów Małopolski i Pogórza, które prowadziły rachunkowość dla potrzeb FADN w 2019 roku i zebrano z nich dane za 2018 rok. Z badań wynika, że większość gospodarstw sprzedawała swoje produkty, korzystając z kilku kanałów dystrybucji, ale były także takie, które korzystały z jednego. W badanej grupie sadowników główną formą zbytu owoców była sprzedaż w punktach skupu. Wiązało się to z dużą ich liczbą w badanych regionach. Inne kanały zbytu owoców to sprzedaż przez pośredników, na rynku hurtowym, do zakładu przetwórczego oraz na lokalnym targowisku. Największe trudności ze zbytem owoców w badanych gospodarstwach wynikały z braku stałych odbiorców czy podpisanych umów kontraktacyjnych. Wyniki ekonomiczne gospodarstw sadowniczych w grupach o różnej liczbie stosowanych kanałów dystrybucji były zróżnicowane. Wyższe wyniki ekonomiczne osiągały gospodarstwa o zdywersyfikowanych formach sprzedaży owoców. Badania wykazały zależność statystycznie istotną między wielkością i wartością produkcji a liczbą wykorzystywanych kanałów dystrybucji.

Article Details

Jak cytować
Rysz, M., & Szymańska, E. (2022). Kanały dystrybucji a sytuacja ekonomiczna gospodarstw sadowniczych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 75–85. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.6
Bibliografia

Bijman J., Hendrikse G., 2003: Co-operatives in chains: institutional restructuring in the Dutch fruit and vegetables industry, Journal on Chains and Network Science 3, 2, 95–107. (Crossref)

Borowska A., Rejman K., 2008: Organizacja rynku pierwotnego owoców na przykładzie rejonu grójeckiego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 4(19), 65–74.

Chlebicka A., 2019: Distribution channels used by fruit and vegetables producer organizations in Poland, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4(4), 13–23. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.4.29 (Crossref)

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., 2006: Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa.

Gołębiewski J., Sobczak W., 2017: Rynki hurtowe owoców i warzyw, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Halicka E., Kowrygo B., Rejman K., 2002: Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej w aspekcie rozbudowy otoczenia instytucjonalnego, Wieś i Rolnictwo 2(115), 116–119.

Kotler Ph., 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & s-ka, Warszawa.

Kraciński P., 2021: Produkcja, [w:] B. Nosecka (red.), Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy, Analizy Rynkowe, 59, 7–10.

Spyra Z., 2008: Kanały dystrybucji. Kształtowanie relacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, Dz.U. 2016, poz. 1961.

Vigneault C., Thompson J., Wu S., Hui K.P.C., LeBlanc D.I., 2009: Transportation of fresh horticultural produce, Postharvest Technologies for Horticultural Crops 2, 1–24.

Wiatrak A.P., 1989: Zmiany produktywności ziemi w rolnictwie polskim, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2, 24–34.

Bereziński S., Rokicki T., 2020: Financing of linear road infrastructure in Poland, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 24(73), 205–206. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.38 (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora