System „Płać za tyle, ile wyrzucasz” jako innowacje rozwiązanie w gospodarce odpadami

Main Article Content

Elżbieta Szymańska
Michał Wielechowski


Słowa kluczowe : gospodarka odpadami, PAYT system, wskaźniki, opłata, korzyści, skutki uboczne
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono system gospodarki odpadami obowiązujący w Polsce oraz związane z nim sposoby naliczania opłat. W analizach wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego. Następnie opierając się na przeglądzie literatury, opisano system „Płać za tyle, ile wyrzucasz” z uwzględnieniem stosowanych wariantów płatności. Na podstawie dokonanych analiz należy sądzić, że wdrożenie opłaty za odpady poprzez zasadę „Płać za tyle, ile wyrzucasz” wydaje się najbardziej odpowiednią opcją zapewnienia rzetelności w płaceniu za usługi gospodarki odpadami. Ponadto, jak wynika z doświadczeń innych regionów, system ten jest bardzo skuteczny we wspieraniu redukcji opakowań jednorazowych oraz stworzenia zachęt do segregacji u źródła i kompostowania.

Article Details

Jak cytować
Szymańska, E., & Wielechowski, M. (2021). System „Płać za tyle, ile wyrzucasz” jako innowacje rozwiązanie w gospodarce odpadami. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(4), 91–101. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.4.31
Bibliografia

AOO, 2004: Eerste hulp bij discussie over diftar, Afval Overleg Orgaan, Utrecht (AOO 2004-05) [in Dutch].

Boer J., Boer E., Dyjakon A., 2018: Nowoczesne systemy gospodarki odpadami: „Płać za tyle ile wyrzucasz” [Modern waste management systems: “Pay as much as you throw away”], [in:] Innowacje w gospodarce odpadami. Zagadnienia wybrane [Innovations in waste management. Selected issues ], A. Białowiec (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 131–140 [in Polish].

Brown Z.S., Johnstone N., 2014: Better the devil you throw: Experience and support for pay-as-you-throw waste charges, Environmental Science & Policy 38, 132–142. (Crossref)

Dahlén L., Lagerkvist A., 2010: Pay as you throw: strengths and weaknesses of weight-based billing in household waste collection systems in Sweden, Waste management 30(1), 23–31. (Crossref)

Elia V., Gnoni M.G., Tornese F., 2015: Designing Pay-As-You-Throw schemes in municipal waste management services: A holistic approach, Waste Management 44, 188–195. (Crossref)

European Commission, 2015: Assessment of separate collection schemes in the 28 capitals of the EU, Brussels.

Folz D.H., Giles J.N., 2002: Municipal experience with “pay-as-you-throw” policies: Findings from a national survey, State and Local Government Review 34(2), 105–115. (Crossref)

Kłos L., 2012: Gospodarka odpadami komunalnymi – wyzwanie XXI wieku [Municipal waste management – the challenge of the 21st century], Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 28, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin [in Polish].

Lorek A., 2015: Ocena systemu gospodarki odpadami komunalnymi województwa śląskiego w opinii konsumentów [Assessment of the municipal waste management system in the Śląskie Voivodeship in the opinion of consumers], Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 232, 113–122 [in Polish].

Polski Instytut Ekonomiczny, 2020: Czy zaleją nas śmieci? [Will we be flooded with waste?], [electronic source] https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/09/PIE-Zalew-smieci.pdf [access: 08.01.2020] [in Polish].

Reichenbach J., 2008: Status and prospects of pay-as-you-throw in Europe – A review of pilot research and implementation studies, Waste Management 28(12), 2809–2814. (Crossref)

Sharma B., Vaish B., Srivastava V., Singh S., Singh P., Singh R.P., 2018: An insight to atmospheric pollution-improper waste management and climate change nexus, [in:] Modern age environmental problems and their remediation, M. Oves, M.Z. Khan, I.M.I. Ismail (eds), Springer, Cham, 23–47. (Crossref)

Singh R.P., Sarkar A., 2015: Waste management: challenges, threats and opportunities, Nova Science Inc., New York.

Song Q., Li J., Zeng X., 2015: Minimizing the increasing solid waste through zero waste strategy, Journal of Cleaner Production 104, 199–210. (Crossref)

Sprawdzone metody gospodarowania odpadami komunalnymi. Zbiór informacji i założenia dla zrównoważonej gospodarki odpadami komunalnymi wraz z odpowiednimi instalacjami i technologiami [Proven methods of municipal waste management. A collection of information and assumptions for sustainable municipal waste management along with appropriate installations and technologies], Silesia, Opole 2010, [electronic source] https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/podrecznik.pdf [access: 09.01.2020] [in Polish].

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, [Act of September 13, 1996 on maintaining cleanliness and order in municipalities], Dz.U. 1996, nr 132 poz. 622 [in Polish].

Zalewska J., 2019: System gospodarowania odpadami w Polsce – stan aktualny i kierunki doskonalenia [Waste management system in Poland – current state and directions of improvement], Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4(1), 103–113 [in Polish]. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>