Organizacja procesów transportu wewnętrznego na przykładzie gospodarstwa sadowniczego

Main Article Content

Monika Roman
Piotr Gawin


Słowa kluczowe : transport wewnętrzny, agrobiznes, gospodarstwo sadownicze, proces transportowy
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja, ocena i propozycja usprawnień procesów trans-portu wewnętrznego w gospodarstwie sadowniczym. Badania przeprowadzono w gospodar-stwie specjalizującym się w produkcji jabłek w latach 2020-2021. Do zebrania materiału ba-dawczego wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką kwestionariusza wy-wiadu oraz metodę obserwacji uczestniczącej. Do oceny procesów przewozu jabłek z miejsca zbioru do miejsca składowania wykorzystano analizę wskaźnikową i porównawczą. Na pod-stawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że procesy transportowe w badanym go-spodarstwie są dobrze zoptymalizowane. Wskaźnik wykorzystania ładowności środków transportu wynosił 58%. Przyczepy niskopodwoziowe wykorzystywane były przez 8% całego roku. Wskaźniki wykorzystania ciągników rolniczych i wózków widłowych wynosiły odpo-wiednio 66% i 40%.

Article Details

Jak cytować
Roman, M., & Gawin, P. (2021). Organizacja procesów transportu wewnętrznego na przykładzie gospodarstwa sadowniczego. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 61–72. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.13
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.