Organizacja procesów transportu wewnętrznego na przykładzie gospodarstwa sadowniczego

Main Article Content

Monika Roman
Piotr Gawin


Słowa kluczowe : transport wewnętrzny, agrobiznes, gospodarstwo sadownicze, proces transportowy
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest identyfikacja, ocena i propozycja usprawnień procesów trans-portu wewnętrznego w gospodarstwie sadowniczym. Badania przeprowadzono w gospodar-stwie specjalizującym się w produkcji jabłek w latach 2020-2021. Do zebrania materiału ba-dawczego wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego z techniką kwestionariusza wy-wiadu oraz metodę obserwacji uczestniczącej. Do oceny procesów przewozu jabłek z miejsca zbioru do miejsca składowania wykorzystano analizę wskaźnikową i porównawczą. Na pod-stawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że procesy transportowe w badanym go-spodarstwie są dobrze zoptymalizowane. Wskaźnik wykorzystania ładowności środków transportu wynosił 58%. Przyczepy niskopodwoziowe wykorzystywane były przez 8% całego roku. Wskaźniki wykorzystania ciągników rolniczych i wózków widłowych wynosiły odpo-wiednio 66% i 40%.

Article Details

Jak cytować
Roman, M., & Gawin, P. (2021). Organizacja procesów transportu wewnętrznego na przykładzie gospodarstwa sadowniczego. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 61–72. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.13
Bibliografia

Baran J., Małachowska A., 2017: Uwarunkowania i zmiany funkcjonowania łańcucha dostaw na rynku owoców w Polsce. Ekonomika i Organizacja Logistyki 2 (2), 17–31, https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.12 (Crossref)

Baran J., Sint A., 2014: Organizacja transportu w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, Logistyka 4 , 3479–3486.

Kapusta F., 2008: Agrobiznes, Difin, Warszawa.

Klepacki B., 1997: Ekonomika i organizacja rolnictwa, WSiP, Warszawa.

Klepacki B., Wysokiński M., Jarzębowski S., 2013: Transport w gospodarstwie rolnym jako źródło kosztów logistycznych, Logistyka 2, 25–27.

Kowalczyk Z., 2005: Intensywność produkcji a poziom techniki rolniczej w gospodarstwach sadowniczych, Inżynieria Rolnicza 6, 361–367.

Lo-Iacono-Ferreira V.G., Viñoles-Cebolla R., José Bastante-Ceca M., Capuz-Rizo S.F., 2020: Transport of Spanish fruit and vegetables in cardboard boxes: A carbon footprint analysis, Journal of Cleaner Production 244, 118784, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118784 (Crossref)

Orlen, Hurtowe ceny paliw, [źródło elektroniczne] https://www.orlen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw [dostęp: 26.04.2021].

Rabcewicz J., 2000: Środki techniczne do zbioru i transportu jabłek, Hasło Ogrodnicze 9, 35–38.

Rabcewicz J., 2003: Uszkodzenia jablek w transporcie z sadu do przechowalni, Hasło Ogrodnicze 9, 45–46.

Rabcewicz J., Cianciara Z., 2002: Wydajność środków transportowych do przewozu jabłek z sadu do przechowalni, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 486(2), 429–434.

Rankomat, [źródło elektroniczne] www.rankomat.pl/oferty [dostęp: 26.04.2021].

Rokicki T., 2014: Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rokicki T., Wicki L., 2010: Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki, Wieś Jutra 1, 41–42.

Szymonik A., Nowak I., 2018: Współczesna logistyka, Difin, Warszawa.

Vigneault C., Thompson J., Wu S., Hui K.P.C., LeBlanc D.I., 2009: Transportation of fresh horticultural produce, Postharvest Technologies for Horticultural Crops, Kerala.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.