Analiza preferencji klientów w aspekcie modernizacji lub tworzenia kanałów dystrybucji produktów ekologicznych

Main Article Content

Justyna Obrzut
Andrzej Borusiewicz
Ireneusz Kaczmar
Maciej Kuboń
Elżbieta Olech
Ireneusz Żuchowski


Słowa kluczowe : analiza, klient, preserencje, kanały, dystrybucja
Abstrakt
Celem pracy była analiza wybranych czynników wpływających na wysokość popytu na produkty ekologiczne w kontekście modernizacji lub projektowania nowych kanałów dystrybucji o wysokiej efektywności. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza, w formie wywiadu kierowanego na próbie 50 osób zamieszkujących rejon Polski południowej. Uzyskane wyniki stanowią źródło cennej wiedzy szczególnie dla producentów produktów ekologicznych, którzy chcą dotrzeć do jak największego grona finalnych nabywców. Stwierdzono, że najistotniejsze kryteria, jakie należy brać pod uwagę przy projektowaniu lub modernizacji kanałów dystrybucji to miejsce zamieszkania oraz poziom wykształcenia potencjalnych klientów. Wysokość miesięcznych dochodów nie wpływa w is-totny sposób na wielkość i częstotliwość, a także miejsca zakupów produktów ekologicznych. Do-pasowanie istniejących kanałów dystrybucji do wymagań klientów pozwoli przedsiębiorstwom na od-niesienie sukcesu w postaci wysokich zysków i wzmocnienia swojej pozycji rynkowej

Article Details

Jak cytować
Obrzut, J., Borusiewicz, A., Kaczmar, I., Kuboń, M., Olech, E., & Żuchowski, I. (2021). Analiza preferencji klientów w aspekcie modernizacji lub tworzenia kanałów dystrybucji produktów ekologicznych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 33–47. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.11
Bibliografia

Cyrson E., 1994: Promotion a marketing-mix, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 56, 2, 37–51.

Grzybowska-Brzezinska M., Grzywinska-Rapca M., Żuchowski I., Bórawski P., 2017: Organic food attributes determining consumer choices, European Research Studies Journal 20, 2, part A, 164–176. (Crossref)

Jasiulewicz A., 2008: Wykorzystanie wiedzy motywów oraz barier konsumpcji owoców i produktów owocowych w dostosowaniu oferty rynkowych firmy do potrzeb nabywców, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 10, 4, 139–144.

Kempny D., 2001: Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Koalicja na rzecz BIO, 2021: Żywność ekologiczna w Polsce. Raport 2021, Warszawa, [electronic source] https://jemyeko.com/wp-content/uploads/2021/07/raport_05-07-2021.pdf [accessed: 14.05.2021].

Kowalik A., 2017: Market of organic agricultural products in Podkarpacie, Rzeszów, [electronic source] https://podrb.pl/index.php/doradztwa/ekologia/rolnictwo-ekologiczne/737-rynek-produktow-ekologicznych [accessed: 14.05.2021].

Kowalska M., 2017: Czynniki społeczno-kulturowe jako determinanty zachowań rynkowych młodych konsumentów, Marketing i Rynek 4, 167–175.

Krawczyk S., 2004: Logistics in city management, International School of Logistics and Transport, Academy of Economics, Wrocław.

Małoń A., Ziółkowska D., 2007: Testy zgodności typu chi-kwadrat dla hipotezy złożonej, Matematyka Stosowana 8, 109–125.

Nowakowska-Grunt J., Starostka-Patyk M., 2017: Logistyka dystrybucji, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa.

Obrzut J., 2021: Logistyka dystrybucji produktów ekologicznych, Agricultural University of Kraków, Kraków [Engineer's Thesis].

Olech E., Kuboń M., 2015: Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17, 1, 164–169

Pecold E., 2014: Dystrybucja – miejsce w marketingowo-logistycznej działalności przedsiębiorstwa, Organizacja i Zarządzanie: kwartalnik naukowy 3, 107–123.

Piwnicka M., 2008: Znaczenie nowoczesnych kanałów dystrybucji w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe 10, 4, 337–341.

Rokicki T., Wicki L., 2010: Transport i magazynowanie w rolnictwie jako element logistyki, Wieś Jutra 1, 41–42.

Sołtysik M., 2001: Teoretyczno-metodologiczne problemy współczesnej logistyki, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 11, 4–17.

Szymanowski W., 2008: Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Difin, Warszawa.

Tadeusiewicz R., Izworski A., Majewski J., 1993: Biometria, Wydawnictwo AGH, Kraków.

Verhoef P.C., Neslin S.A., Vroomen B., 2007: Multichannel customer management: Understanding the research-shopper phenomenon, International Journal of Research in Marketing 24, 2, 129–148. (Crossref)

Żabiński L., 2002: Globalizacja rynków/sektorów a strategie ogólne marketingu globalnego, Prace Naukowe AE w Katowicach. Marketing globalny i jego strategie. Uwarunkowania. Podstawowe opcje. Instrumenty, 23–69.

Żakowska-Biemans S., Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K., Stangierska D., Szlachciuk J., Bobola A., Świstak E., Pieniak Z., Czmoch M., Czeczotko M., 2018: Marketing, promocja oraz analiza rynku, analiza rynku produkcji ekologicznej w Polsce, w tym określenie szans i barier dla rozwoju tego sektora produkcji. Analiza wybranych aspektów funkcjonowania rynku żywności ekologicznej w Polsce, [w:] Wyniki badań w zakresie rolnictwa ekologicznego, realizowanych w 2017 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, 234–251.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.