Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw na przykładzie hurtowni spożywczej

Main Article Content

Urszula Malaga-Toboła
Robert Pawlarczyk
Dariusz Kwaśniewski
Maciej Kuboń


Słowa kluczowe : zarządzanie, ryzyko, zagrożenie, łańcuch dostaw
Abstrakt

Do efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw konieczna jest wiedza o ryzyku związanym z jego funkcjonowaniem. Stąd też celem pracy była ocena ryzyka występującego w łańcuchu dostaw na przykładzie hurtowni spożywczej. W celu analizy porównawczej, łańcuch dostaw podzielono na cztery etapy tj. przyjęcie towaru, magazynowanie, transport oraz przepływ informacji. Oceny ryzyka dokonano z wykorzystaniem metody Risk Score, poprzez wyłonienie dwunastu podstawowych i najczęściej spotykanych zagrożeń, występujących podczas dystrybucji żywności. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że najwięcej zagrożeń wynika z kradzieży towaru, awarii pojazdu oraz kolizji czy wypadku drogowego. Stosunkowo duże ryzyko dotyczy również pomyłek przy wprowadzaniu towaru na stan magazynu oraz awarii bądź przerwania wewnętrznego przepływu informacji. Najmniejsze ryzyko wystąpiło przy nieprawidłowym oznakowaniu towarów.

Article Details

Jak cytować
Malaga-Toboła, U., Pawlarczyk, R., Kwaśniewski, D., & Kuboń, M. (2022). Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw na przykładzie hurtowni spożywczej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 63–74. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.5
Bibliografia

Ahumada O., Villalobos J.R., 2009: Application of planning models in the agri-food supply chain. A review, European Journal of Operational Research 196(1), 1–20. (Crossref)

Bezat A., Jarzębowski S., 2011: Traceability w łańcuchu dostaw przetwórstwa spożywczego, Logistyka 2, 75–84.

Boin A., Kelle P., Whybark D.C., 2010: Resilient Supply Chains for Extreme Situations: Outlining a New Field of Study, International Journal of Production Economics 126(1), 1–6. (Crossref)

Busse C., Meinlschmidt J., Foerstl K.: 2017: Managing information processing needs in global supply chains: A prerequisite to sustainable supply chain management, Journal of Supply Chain Management 53(1), 87–113. (Crossref)

Charlebois S., Juhasz M., Music J., Vézeau J., 2021: A review of Canadian and international food safety systems: Issues and recommendations for the future, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety 20, 5043–5066, https://doi.org/10.1111/1541-4337.12816 (Crossref)

Chechelski P., 2015: Ewolucja łańcucha żywnościowego, [w:] I. Szczepaniak, K. Firlej (red.), Przemysł spożywczy – makrootoczenie, inwestycje, ekspansja zagraniczna,Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, IERiGŻ-PIB, 45–63.

Ciesielski M. (red.), 2009: Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw, PWE, Warszawa.

Cieśla M., Turoń K., 2016: Zarządzanie ryzykiem w procesach transportu kontenerów w oparciu o metodę mapy ryzyka i metodę matematyczną, [w:] R. Jadczak, P. Ledziak (red.), Zarządzanie ryzykiem w logistyce i finansach, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 79–91.

Cyganik J., 2014: Ryzyko w transporcie drogowym – źródła i wielkość szkód, Logistyka 3, 31–36, [żródło elektroniczne] http://www.czasopismologistyka.pl/artykulynaukowe/send/297-artykulydrukowane/4507-artykul [dostęp: 06.11.2022].

Dąbrowska J., Dołżyńska E., Hryniewicka G., 2020: Wpływ nieprzewidzianych zdarzeń na łańcuchy dostaw na przykładzie pandemii COVID-19, Akademia Zarządzania 4(2), 71–81.

Debudej J., Sobocińska A., 2017: Risk assessment on the carpenters bench, as a factor to improve work safety, Archiwum Wiedzy Inżynierskiej, 1(2), 16–19.

Harrison A., Hoek R. van, 2010: Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa.

Jarzębowski S., Klepacki L., 2013: Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103, 107–117.

Juchniewicz M., 2015: Innowacje w logistyce łańcucha dostaw żywności, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 41, 473–482. (Crossref)

Kaczmarek T.T., 2008: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.

Kapusta F., 2010: Agrobiznes jako logistyczny łańcuch (sieć) dostaw dóbr powszechnego spożycia, Wieś Jutra 1, 26–28.

Kapusta F., 2012: Agrobiznes, wyd. 2, Difin, Warszawa.

Kisielewski P., Stanek A., 2017: Klasyfikacja zagrożeń w łańcuchu dostaw i wybrane metody analizy i oceny ryzyka, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 1416–1424.

Kisielewski P., Lerka A., 2016: Analiza ryzyka w łańcuchu dostaw w świetle norm ISO, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17, 248–255.

Komańda M., Klosa E., 2020: Podejścia przedsiębiorstw do dzielenia się informacją w zarządzaniu ryzykiem łańcucha dostaw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie 2, 137–151. (Crossref)

Kowalczyk S., 2012: Konsekwencje globalizacji dla rolnictwa europejskiego, [w:] S. Kowalczyk (red.), Globalizacja i regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, SGH, Warszawa.

Kulińska E., 2007: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, Logistyka 1, 18–21.

Kwieciński M., 2012: Procesowe i systemowe ujęcie procesu zarządzania bezpieczeństwem, Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka, Czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2, 57–64.

Łupicka-Szudrowicz A., 2004: Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.

Maciołek H., Zielińska A., 2012: Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolno-hodowlanej w świetle wybranych regulacji prawnych, Journal of Ecolgy and Health 16(4), 176–183.

Małyszek E., 2015: Wybrane aspekty ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 914–925.

Maternowska M., 2021: Zmiany w łańcuchach dostaw spowodowane pandemią. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków.

Mrówczyńska-Kamińska A., 2015: Gospodarka żywnościowa w krajach Unii Europejskiej: kierunki rozwoju, przepływy i współzależności, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Myszak J.M., Sowa M., 2016: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw, Problemy Transportu i Logistyki 4(36), 185–192. (Crossref)

Ocicka B., 2017: Rozwój innowacji otwartych w świetle strategii zarządzania łańcuchem dostaw, Nauki o Zarządzaniu 2(31), 33–39. (Crossref)

Ocicka B., Raźniewska M., 2015: Rola budowania relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Studia Ekonomiczne 249, 63–75.

Peano C., Girgenti V., Baudino C., Giuggioli N.R., 2017: Blueberry supply chain in Italy: Management, innovation and sustainability, Sustainability 9(2), 261–270. (Crossref)

Rybińska K., 2021: Zarządzanie bezpieczeństwem żywności – innowacje, [w:] A. Walaszczyk, M. Koszewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem wobec współczesnych wyzwań technologicznych, społecznych i środowiskowych, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Rybińska K., Galińska B., 2014: Bezpieczeństwo żywności w łańcuchu dostaw, Logistyka 3, 5510–5517.

Staniewska E., 2021: Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem łańcuchów dostaw, Systemy Logistyczne Wojsk 54(1), 135–148. (Crossref)

Stanik J., Hoffmann R., Napiórkowski J., 2016: Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji, Ekonomiczne Problemy Usług 123, 321–336 (Crossref)

Stock J.R., Boyer S.L., Harmon T., 2010: Research opportunities in supply chain management, Journal of the Academy of Marketing Science 38(1), 32–41. (Crossref)

Szopa T., 2004: Koncepcja geograficznego przedstawienia terytorialnego rozkładu ryzyka i zagrożeń, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa.

Szymoniak A., 2011: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw cz. 2, Difin, Warszawa.

Tymiński M., Zielińska A., 2017: Ryzyko – ujęcie interdyscyplinarne z uwzględnieniem aspektów logistycznych, Studia i materiały “Miscellanea Oeconomicae” 1, 1, 233–245.

Urban R., 2014: Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej, Przemysł Spożywczy 1(68), 2–6.

Verghese K., Lewis H., Lockrey S., Williams H., 2015: Packaging's role in minimizing food loss and waste across the supply chain, Packaging Technology & Science 28(7), 603–620. (Crossref)

Waściński T., 2014: Procesy logistyczne w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie 103, 25–38.

Wicki L., 2020: The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 5(3), 77–91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.23 (Crossref)

Wieland A., Wallenburg C.M., 2013: The influence of relational competencies on supply chain resilience: a relational view, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 43(4), 300–320. (Crossref)

Wieteska G., 2011: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B, Difin, Warszawa.

Zielińska A, 2017: Determinants of social business responsibility in view of work accidents in food industry, Zeszyty Naukowe UJK – Gospodarka Współczesna, 3, 127–134.

Zielińska A., 2018: Organizacja pracy w aspekcie zróżnicowania przyczyn wypadków przy pracy, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 4, 1, 217–229.

Zimon D., 2017: The impact of quality management systems on the effectiveness of food supply chains, TEM Journal 6(4), 693–698.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora