Ocena ryzyka wykorzystania giełd transportowych w działalności firm przewozowych

Main Article Content

Tomasz Rokicki
Stanisław Bereziński


Słowa kluczowe : transport, giełdy transportowe, zarządzanie ryzykiem
Abstrakt
Artykuł został poświęcony analizie funkcjonalności giełd transportowych i wskazaniu potencjalnych zagrożeń płynących z ich wykorzystania w pracy przedsiębiorstwa transportowego. Podstawą merytoryczną dla pracy była analiza literatury z zakresu funkcjonowania giełd transportowych, a także informacje pozyskane od dostawców usług giełd transportowych poprzez ich strony internetowe i kontakt telefoniczny. Wykorzystano także wiedzę teoretyczną i praktyczną jednego z autorów, który na co dzień pracuje, wykorzystując elektroniczne giełdy transportowe. Stwierdzono, że w dobie rozwoju komunikacji elektronicznej i wzrostu wolumenu przewożonych towarów giełdy transportowe są ważnym elementem systemu transportowego. Na podstawie przeprowadzonej analizy zauważono, że wykorzystanie giełd transportowych powoduje liczne zagrożenia, z których wiele firm nie zdaje sobie sprawy, nie diagnozuje ich i im nie przeciwdziała.

Article Details

Jak cytować
Rokicki, T., & Bereziński, S. (2018). Ocena ryzyka wykorzystania giełd transportowych w działalności firm przewozowych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 3(3), 69–78. https://doi.org/10.22630/EIOL.2018.3.3.23
Bibliografia

Adamska, A., 2009: Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa – podstawowe zagadnienia, [w:] Ryzyko w działalności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Bartczak A., Barańska A., 2016: Wpływ giełd transportowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw z branży logistycznej, Logistyka 1, 163–172.

Bernstein P.L., 1997: Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa.

Cyganik J., 2014: Ryzyko w transporcie drogowym – źródła i wielkość szkód, Logistyka 3, 31–36.

Czerwonka K., Cież M., 2008: hasło ryzyko, [w:] Encyklopedia zarządzania, [źródło elektroniczne] https://mfiles.pl/pl/index.php/Ryzyko [dostęp: 27.09.2018].

Dereń M., 2017: Metodyka szacowania ryzyka w Zintegrowanym Systemie Zarządzania, WIML, Warszawa.

Eurostat, 2018: Gross domestic expenditure on R&D (GERD), [źródło elektroniczne] https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init= 1&language=en&pcode=ttr00005&plugin=1 [dostęp: 24.09.2018].

GUS, 2018: Transport – Wyniki działalności w 2017 r., Warszawa, Szczecin.

Kisielewski P., Leśniakiewicz M. 2016: Charakterystyka i analiza porównawcza europejskich elektronicznych giełd transportowych, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 17 (6), 1368–1377.

Leończuk D., 2013: Giełdy transportowe oraz platformy przetargowe – elektroniczne narzędzia wspomagające wybór przewoźnika w transporcie samochodowym, Gospodarka Materiałowa i Logistyka 10, 18–26.

Lewandowski P., Dziechciarz M., 2011: Wpływ giełd transportowych na sektor TSL, Logistyka 5, 1125–1141.

Maj A., 2017: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie – studium przypadku, Organizacja i Zarządzanie 1 (37), 107–117.

Osypchuk O., 2018: Wykorzystanie giełd transportowych a kształtowanie jakości usług transportowych w drogowych przewozach ładunków, [w:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.

Palczewska A., Barwiński S., Borowiecki Ł., 2012: Znaczenie Giełdy Transportowej dla współczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, transportowych i spedycyjnych na przykładzie giełdy Trans.eu, [w:] Funkcjonowanie e-biznesu. Zasoby, procesy, technologie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Piekarski W., Dudziak A., Rudzińska J., 2015: Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym, Logistyka 6, 290–295.

Rokicki T., 2016: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania towarowego rynku usług transportowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Romanow P., Stajniak M., Konecka S., 2017: Wybrane aspekty zagrożeń i ryzyka w transporcie, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18 (12) [CD].

Stokłosa J., 2011: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach transportowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Transportu i Informatyki. Transport i Informatyka 1 (1), 87–98.

Szczepankiewicz E.I., 2016: Wykorzystanie punktowej metody oszacowania ryzyka operacyjnego w instytucjach finansowych, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 298, 100–114.

Walasek J., Miszczak A., 2013: System zarządzania ryzykiem firmy transportowo-spedycyjnej „ALFA”, Obronność, Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej 4 (8), 137–162.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>