Nowy Jedwabny Szlak jako zielona alternatywa dla transportu między Chinami a Unią Europejską – analiza emisji CO2

Main Article Content

Stanisław Bereziński


Słowa kluczowe : Nowy Jedwabny Szlak, emisja CO2, zielony transport
Abstrakt
Obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej nakierowana jest na ograniczenie emisji dwu-tlenku węgla. Ma to istotny wpływ nie tylko na funkcjonowanie transportu wewnątrz Unii ale także z jej kluczowymi partnerami. Największym partnerem handlowym Unii Europejskiej pozostają od wielu lat Chiny. Od 2013 roku, to jest od momentu uruchomienia Nowego Je-dwabnego Szlaku, obok transportu morskiego i lotniczego, realną alternatywą na tej trasie po-zostaje także transport kolejowy. Przeprowadzone badania wskazały, że biorąc pod uwagę pomiar emisji CO2 metodami WTW i TTW, transport kolejowy w relacji Chiny – Unia Euro-pejska może być traktowany jako relatywnie ekologiczne rozwiązanie transportowe w porów-naniu do innych dostępnych alternatyw. Wskazano przy tym na niedostatki tych metod oraz na konieczność poprawnego przedstawiania długości trasy dla której pomiar emisji jest doko-nywany. Zwrócono także uwagę na uwarunkowania infrastrukturalne związane z dalszym rozwojem transportu kolejowego w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

Article Details

Jak cytować
Bereziński, S. (2021). Nowy Jedwabny Szlak jako zielona alternatywa dla transportu między Chinami a Unią Europejską – analiza emisji CO2. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 5–12. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.17
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.