Rynek ubezpieczeń transportowych w Polsce

Main Article Content

Stanisław Brzeziński
Kamila Lewandowska
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : transport, ubezpieczenie transportowe, ubezpieczenie casco, ubezpieczenie OC
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienia związane z rynkiem ubezpieczeń transportowych w Polsce. Źródłem materiałów były dane z GUS. Okres badań dotyczył lat 2006–2015. Rynek po stronie podażowej był dosyć stabilny, nie było gwałtownych zmian w liczbie firm i jego strukturze. W pracy dokonano analizy zmian w liczbie i wartości ubezpieczeń transportowych, a także ich udziału w ubezpieczeniach z działu II. Stwierdzono, że zmiany w ubezpieczeniach w transporcie samochodowym były bardziej skorelowane ze zmianami sytuacji gospodarczej niż w odniesieniu do ubezpieczeń w innych gałęziach. Przyczyną takiej zależności może być dominujący udział przewozów samochodowych w transporcie.

Article Details

Jak cytować
Brzeziński, S., Lewandowska, K., & Rokicki, T. (2018). Rynek ubezpieczeń transportowych w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(4), 61–69. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.4.36
Bibliografia

Banasiński A., 1997: Ubezpieczania gospodarcze, Poltext, Warszawa.

Gospodarek J., 2011: Cel i zakres ochrony konsumenta na rynku usług transportowych w świetle prawa Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 22, 55–68.

Januła E., Truś T., Gutowska Ż., 2011: Spedycja, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 189–194.

Łazowski J., 1948: Wstęp do nauki o ubezpieczeniach, W. Mogilski (red.), PZUW, Warszawa.

Ortyński, K., 2010: Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce [w:] Ubezpieczenia non-life, E. Wierzbicka (red.), CeDeWu, Warszawa, 251–260.

Polisa cargo – ubezpieczenie mienia w transporcie, 2014: [źródło elektroniczne] https://www.mfind.pl/akademia/abc-zakupu/polisa-cargo/ [dostęp: 15.01.2018].

Polski rynek ubezpieczeniowy 2015, 2016, GUS, Warszawa.

Rokicki T., 2014: Organizacja i ekonomika transportu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Rokicki T., 2016: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania towarowego rynku usług transportowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Šmid W., 2012: Boss leksykon, Wydawnictwo Dr Lex, Kraków.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539.

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski. Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545.

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz.U nr 124, poz. 1152, z późn. zm.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. z 2017 r. poz. 1170, 1089, 1926, 2102.

Strona internetowa Polskiej Izby ubezpieczeń, [źródło elektroniczne] www.piu.org.pl, [dostęp: 05.01.2018].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>