Transport samochodowy towarów niebezpiecznych w Polsce

Main Article Content

Adrian Budny
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : towary niebezpieczne, substancje niebezpieczne, umowa ADR, transport drogowy
Abstrakt
Transport samochodowy towarów niebezpiecznych ze względu na ich specyficzne właściwo-ści, które mogą zagrażać człowiekowi oraz otoczeniu jest obarczony wieloma procedurami i liczną dokumentacją związaną z przewozem i transportem. Każdego roku wzrasta liczba prze-wozów towarów niebezpiecznych, co wymusza na uczestnikach ruchu, a zwłaszcza osobach transportujących owe towary posiadanie szczególnych uprawnień, które pozwalać będą na bezpieczny przewóz niebezpiecznych ładunków. Celem pracy było przedstawienie funkcjo-nowania przewozów towarów niebezpiecznych oraz norm i zasad jakich należy przestrzegać, aby nie stwarzać zagrożenia na żadnym z etapów przemieszczania się tego rodzaju ładunków. Stwierdzono, że liczba wypadków i incydentów wynikających z transportu drogowego mate-riałów niebezpiecznych w Polsce rośnie wolniej niż wielkość tego transportu. Przyczyną jest coraz lepsze przestrzeganie procedury bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko powstania za-grożenia w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, niezwykle ważne jest przestrze-ganie umowy ADR, znajomość prawa i przepisów.

Article Details

Jak cytować
Budny, A., & Rokicki, T. (2021). Transport samochodowy towarów niebezpiecznych w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 13–21. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.18
Bibliografia

Bojar P., 2011: Ocena ryzyka zajścia zdarzeń niepożądanych wynikającego z naruszeń przepisów, Logistyka 6, 13, 273–282.

Bursztyński A., Drewek W., Zieliński M., 2010: Uwarunkowania i możliwości strategicznego transportu wojsk i techniki wojskowej, Sowa, Gdynia.

Eurostat, Transport database, [electronic source] http://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/database [access: 20.04.2020].

Eurostat, Transport of dangerous goods, [electronic source] https://ec.europa.eu/eurostat/data-browser/view/rail_go_dnggood/default/table?lang=en [access: 22.04.2020].

Grzegorczyk K., 2011: Przewóz towarów niebezpiecznych, Kwartalnik Towary Niebezpieczne 3, 21.

Grzegorczyk K., Buchcar R., 2009: Towary niebezpieczne, Transport w praktyce, AdeR, Kraków.

Janczak A., 2011: ADR w spedycji i magazynie, Zacharek – Dom Wydawniczy, Warszawa.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., 2009: Logistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań.

Kociołek K., 2010: Drogowy przewóz towarów niebezpiecznych, Wydawnictwo Tarbonus, Warszawa.

Kokociński M., 2009: Praktyczne aspekty stosowania ADR w przewozie towarów niebezpiecznych, Credo, Piła.

Kopczewski R., Nowacki G., 2018: Ewaluacja stanu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w Polsce, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19, 270–278. (Crossref)

Nowacki G., Chmieliński M., 2017: Analiza transportu towarów niebezpiecznych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 9, 11, 104–111.

Pułkowski M., Domański W., 2010: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach – podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo pracy 9, 12, 9–13.

Urban J., Szylar K., 2014: Bezpieczeństwo przy transporcie towarów niebezpiecznych, [w:] TransLogistics 2014, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 53–66.

UTK, 2019: Bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych, [electronic source] https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/15344,Bezpieczny-przewoz-towarowniebezpiecznych.html [access: 20.04.2021].

Wołczański T., Rut T., 2014: Bezpieczeństwo w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych. Logistyka 4, 12–16.

Zielińska T., Zelent S., 2008: Transport samochodowy towarów niebezpiecznych, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>