Transport samochodowy towarów niebezpiecznych w Polsce

Main Article Content

Adrian Budny
Tomasz Rokicki


Słowa kluczowe : towary niebezpieczne, substancje niebezpieczne, umowa ADR, transport drogowy
Abstrakt
Transport samochodowy towarów niebezpiecznych ze względu na ich specyficzne właściwo-ści, które mogą zagrażać człowiekowi oraz otoczeniu jest obarczony wieloma procedurami i liczną dokumentacją związaną z przewozem i transportem. Każdego roku wzrasta liczba prze-wozów towarów niebezpiecznych, co wymusza na uczestnikach ruchu, a zwłaszcza osobach transportujących owe towary posiadanie szczególnych uprawnień, które pozwalać będą na bezpieczny przewóz niebezpiecznych ładunków. Celem pracy było przedstawienie funkcjo-nowania przewozów towarów niebezpiecznych oraz norm i zasad jakich należy przestrzegać, aby nie stwarzać zagrożenia na żadnym z etapów przemieszczania się tego rodzaju ładunków. Stwierdzono, że liczba wypadków i incydentów wynikających z transportu drogowego mate-riałów niebezpiecznych w Polsce rośnie wolniej niż wielkość tego transportu. Przyczyną jest coraz lepsze przestrzeganie procedury bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko powstania za-grożenia w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych, niezwykle ważne jest przestrze-ganie umowy ADR, znajomość prawa i przepisów.

Article Details

Jak cytować
Budny, A., & Rokicki, T. (2021). Transport samochodowy towarów niebezpiecznych w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 13–21. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.18
Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>