Postawy konsumentów wobec opakowań aktywnych, i inteligentnych w przemyśle spożywczym

Main Article Content

Joanna Domagała
Maciej Borkowski
Natalia Gołdyn


Słowa kluczowe : opakowania aktywne, opakowania inteligentne, konsument, przemysł spożywczy, badania ankietowe
Abstrakt

Głównym celem artykułu było określenie poziomu wiedzy i stosunku konsumentów do aktywnych oraz inteligentnych opakowań w branży spożywczej. Badaniami według kwestionariusza ankiety objęto 120 respondentów, dokonujących zakupów produktów żywnościowych. Analiza wyników badań ankietowych wykazała, że stan wiedzy na temat opakowań aktywnych i inteligentnych wśród ankietowanych jest niski. Tylko ok. 20% respondentów znało pojęcia opakowania aktywnego i inteligentnego. Ankietowani wskazali, że najważniejszym dla nich parametrem opakowania jest utrzymanie właściwości/jakości zapakowanego produktu. Respondenci najwięcej korzyści dostrzegają w wykorzystaniu opakowań aktywnych i inteligentnych do pakowania takich produktów jak mięso, owoce i warzywa, mrożonki i ryby.

Article Details

Jak cytować
Domagała, J., Borkowski, M., & Gołdyn, N. (2021). Postawy konsumentów wobec opakowań aktywnych, i inteligentnych w przemyśle spożywczym. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 5–18. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.9
Bibliografia

Aday M.S., Yener U., 2015: Assessing consumers’ adoption of active and intelligent packaging, British Food Journal 117(1), 157–177, https://doi.org/10.1108/BFJ-07-2013-0191

Baran J., Bińkowski F., 2014: Znaczenie opakowań aktywnych i inteligentnych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, Logistyka 6, 13113–13118.

Barska A., 2013: Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4(337), 113–121.

Barska A., Wyrwa J., 2016: Konsument wobec opakowań aktywnych i inteligentnych na rynku produktów spożywczych, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4(349), 138–161.

Cichoń M., Lesiów T., 2012: Innowacyjne opakowania inteligentne w przemyśle spożywczym, [w:] Rola innowacyjności w kształtowaniu jakości, J. Żuchowski, R. Zieliński (red.), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji & PIB, Radom, 122–130.

Cierpiszewski R., 2016: Opakowania aktywne i inteligentne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Farmer N., 2016: Innowacje w opakowaniach żywności i napojów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Ghaani M., Cozzolino C.A., Castelli G., Farris S., 2016: An overview of the intelligent packaging technologies in the food sector, Trends in Food Science & Technology 51, 1–11, https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.02.008

Jeznach M., Kosicka-Gębska M., Tul-Krzyszczuk A., Pawlak A., 2018: Ocena percepcji opakowań aktywnych przez konsumentów nabywających mięso, Handel Wewnętrzny 2(373), 213–221.

Korzeniowski A., Ankiel-Homa M., Czaja-Jagielska N., 2011: Innowacje w opakowalnictwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kubiak M.S., Borowy T., 2013: Opakowania inteligentne w zasięgu ręki, Opakowanie 10, 51–54.

Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M., 2003: Postęp techniczny w opakowalnictwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

Nowacka M., Niemczuk D., 2012: Nowoczesne materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością oraz ich wpływ na bezpieczeństwo żywności, Opakowanie 6, 64–69.

Ostrowska E., 2013: Aktywny i inteligentny jak opakowania, Opakowanie 3, 24–28.

Pałkowska A., Steinka I., 2013: Opakowania aktywne i inteligentne w świadomości konsumentów, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni 80, 35–42.

Popowicz R., Lesiów T., 2014: Innowacyjne opakowania aktywne w przemyśle żywnościowym, Nauki Inżynierskie i Technologie 1(12), 34–48.

Realini C.E., Marcos B., 2014: Active and intelligent packaging systems for a modern society, Meat Science 98(3), 404–419.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.