Równowaga długookresowa pomiędzy cenami w łańcuchu dostaw na rynku mleka

Main Article Content

Agnieszka Tłuczak


Słowa kluczowe : kointegracja, łańcuch dostaw żywności, rynek mleka
Abstrakt
Łańcuch dostaw żywności łączy działania, ze sfery pierwotnej produkcji rolnej (rolnika) aż do konsumenta. Obejmuje on producentów, dostawców, firmy transportowe, magazyny, sprzedawców hurtowych i detalicznych, organizacje usługowe oraz konsumentów. Poziomy cen w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw na rynku mleka, ale nie tylko, charakteryzują się cyklicznością. Celem artykułu jest zbadanie, na podstawie danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, występowania długookresowych zależności pomiędzy cenami na rynku mleka w poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw. W badaniach wspomnianych zależności pomocny będzie test na występowanie kointegracji Engle’a-Grangera. Zakres czasowy analiz obejmuje lata 2010–2019.

Article Details

Jak cytować
Tłuczak, A. (2019). Równowaga długookresowa pomiędzy cenami w łańcuchu dostaw na rynku mleka. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 99–106. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.18
Bibliografia

Abt S., 2003: Logistyka ponad granicami, ILiM, Poznań.

Allen D.E., MacDonald G., 1951: The Long-Run Gains from International Equity Diversification.

Australian Evidence from Cointegration Tests, [w:] D.K. Ghosh, S. Khaksari (red.), Managerial Finance in the Corporate Economy, Routledge, Londyn, 112.

Batóg B., 2016: Badanie kointegracji wybranych zmiennych ekonomiczno-finansowych w województwie zachodniopomorskim, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 45, 133–141. (Crossref)

Borzyszkowska M., 2007: Analiza empiryczna wybranych zmiennych wchodzących w skład funkcji popytu na pieniądz, Dynamiczne Modele Ekonometryczne, X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, [źródło elektroniczne] http://www.dem.umk.pl/DME/2007/borzyszkowska.pdf [dostęp: 07.06.2019].

Grontkowska A., Wicki L., 2015: Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3): 20-32.

GUS, 2019: Ceny w rolnictwie, [źródło elektroniczne] https://bdl.stst.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat [dostęp: 05.06.2019].

Jarczyński J., 2003: Charakterystyka logistycznego łańcucha dostaw w zakresie przepływu surowców i wyrobów gotowych w wybranych spółdzielniach mleczarskich, Logistyka 2.

Jarzębowski S., 2013: Łańcuchy dostaw w gospodarce żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103.

Kapusta F., 2009: Logistyczny łańcuch mleka w Polsce, cz. I, Przegląd Mleczarski 6.

Mikołajczyk K., Wyrobek J., 2006: Możliwość wykorzystania metody autoregresji wektorowej w polityce pieniężnej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 683, 63–87.

Morkis G., Nosecka B., Seremak-Bulge J., 2010: Monitorowanie oraz analiza zmian polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Motowidlak U., Fajczak-Kowalska A., 2010: Wartość dodana w łańcuchu dostaw żywności. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 91-99.

Promowanie pozycjonowania rolników i spółdzielni w łańcuchu dostaw żywności, 2019, [źródło elektroniczne] www.eurodetachement-travail.eu/datas/files/EUR/gopa%20pol.pdf [dostęp: 07.06.2019].

Przekota G., Rembeza J., 2016: Powiązania dynamiki wzrostu gospodarczego pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 9, 123–140.

Szymańska E., Bórawski P., Żuchowski I., 2018: wybranych rynkach rolnych w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Tatarczak E., 2007: Badanie stacjonarności oraz kointegracji kursów walutowych, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 94, 1, 149–156.

Tłuczak A., 2015: Zależności cenowe w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie cen mięsa, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 249.

Tłuczak A., 2016: Analiza zmian cen w łańcuchach dostaw żywności na przykładzie rynku mięsa wołowego w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 1. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.