Rola oraz regionalne zróżnicowanie infrastruktury transportowej w procesach przewozu surowców rolnych i produktów rolno-spożywczych

Main Article Content

Agnieszka Tłuczak


Słowa kluczowe : transport, infrastruktura, rolnictwo
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na wskazaniu rosnącego znaczenia jakości infrastruktury transportowej w transporcie produktów rolnych i rolno-spożywczych. Dokonano analizy istniejącego stanu sieci dróg o twardej nawierzchni w poszczególnych województwach. Stosując taksonomiczne metody porządkowania liniowego sporządzono ranking województw ze względu na poziom rozwoju i jakość infrastruktury transportowej, do oceny której wybrano cztery cechy. Badaniem objęto lata 2010–2015, wyniki badań opracowano na podstawie danych GUS.

Article Details

Jak cytować
Tłuczak, A. (2017). Rola oraz regionalne zróżnicowanie infrastruktury transportowej w procesach przewozu surowców rolnych i produktów rolno-spożywczych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 91–98. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.18
Bibliografia

Baryła-Paśnik M., Piekarski W., Dudziak A., 2013: Systemy funkcjonowania transportu żywności w aspekcie regulacji prawnych, Logistyka 5, 71–74.

Kauf S., Tłuczak A., 2014: Logistyka miasta i regionu, Metody ilościowe w decyzjach przestrzennych, Wyd. Difin, Warszawa.

Kauf S., Tłuczak A., 2015: Statystyki lokalne autokorelacji przestrzennej w ocenie przestrzennego zróżnicowania poziomu rozwoju infrastruktury logistycznej w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 56, 267–278.

Radzikowski M., Foryś G., 2015: Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych na koniec 2014 roku, GDDKiA, Warszawa.

Suchecki B., 2010: Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.

Szubert A., 2014: Znaczenie i specyfika transportu w branży spożywczej, [źródło elektroniczne] http://www.trans.eu/pl/aktualnosci/znaczenie-i-specyfika-transportu-w-branzy-spozywczej [dostęp: 12.12.2015].

Tłuczak A., 2012: Poziom życia mieszkańców Kędzierzyna-Koźla na tle powiatu, województwa i kraju, Szkice kędzierzyńsko-kozielskie XIV–XV, Kędzierzyn-Koźle – Opole.

Warzecha K., 2009: Poziom życia ludności Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna, [w:] Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiągnięcia, problemy i wyzwania. Pongsy-Kania S. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.

Wojewódzka-Król K., 2002: Rozwój infrastruktury transportu, WUG, Gdańsk.

Wojewódzka-Król K., 2015: Rozwój infrastruktury transportu w Polsce po wstąpieniu do UE, Logistyka 1, 13.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.