Możliwości usprawnienia procesu dystrybucji produktów tłuszczowych na przykładzie firmy branży FMCG

Main Article Content

Maria Michałowska
Nina Wielogórska


Słowa kluczowe : dystrybucja, zarządzanie łańcuchem dostaw, mapowanie procesów, diagram Ishikawy, analiza TUL
Abstrakt
W artykule podjęto problem wybranych aspektów dystrybucji produktów tłuszczowych w działalności przedsiębiorstwa branży FMCG (ang. Fast Moving Consumer Goods). Wskazano istotną rolę zarządzania łańcuchem dostaw w realizacji misji firmy, której specyfika powoduje stałe poszerzanie portfolio produktów z wykorzystaniem przyjaznych ekologicznie technologii. Zaprezentowano przydatność instrumentów zarządzania łańcuchem dostaw takich jak: mapowanie procesów, diagram Ishikawy oraz analizę TUL dla usprawnienia funkcjonowania badanego podmiotu w zakresie przemieszczania wyrobów gotowych od miejsc ich wytworzenia do konsumenta.

Article Details

Jak cytować
Michałowska, M., & Wielogórska, N. (2019). Możliwości usprawnienia procesu dystrybucji produktów tłuszczowych na przykładzie firmy branży FMCG. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 71–80. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.15
Bibliografia

Bozarth C., Handfield R., 2007: Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Wyd. Helion, Gliwice.

Encyklopedia Zarządzania, hasło: Strategia pull, [źródło elektroniczne] https://mfiles.pl/pl/index.php/Strategia_pull [dostęp: 25.02.2019].

Murphy P., Wood D., 2010: Nowoczesna logistyka, Wyd. Helion, Gliwice.

Peppard J., Rowland P., 1997: Re-engineering, Wyd. Gebethner i Ska, Warszawa.

Przybylska E., 2011: Analiza usługi transportowej w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 56, 245–249.

Rutkowski K. (red.), 2008: Najlepsze praktyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Wyjść naprzeciw wyzwaniom społecznej odpowiedzialności biznesu, SGH, Warszawa.

Rutkowski K., 2005: Logistyka dystrybucji. Specyfika. Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki, SGH, Warszawa.

Sładkowski A., Cieśla M., Krupa B., 2018: Evaluation of Transport Processes Quality with Servqual and TUL Method, LOI – Scientific Journal on Transport and Logistics 9, 63. (Crossref)

Witkowski J., 2010: Zarządzanie łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.

Grontkowska A., Wicki L., 2015: Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102(3): 20-32.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.