Władza menedżera logistyki kontraktowej w łańcuchu dostaw

Main Article Content

Konrad Michalski
Monika Kowalewska


Słowa kluczowe : TSL, menedżer logistyki kontraktowej, władza w łańcuchu dostaw
Abstrakt
Artykuł odnosi się do praktyki działania jednego z liderów rynku TSL (transport, spedycja, logistyka) w Polsce i ma na celu identyfikację kluczowych aspektów władzy menedżera logistyki kontraktowej w łańcuchu dostaw. Przez władzę tę rozumie się możliwości wpływu menedżera na kształt i konfigurację łańcucha oraz przedmioty przepływów i ich cele. Odpowiednie umiejscowienie menedżera logistyki kontraktowej w strukturze organizacyjnej, przypisanie mu właściwych zadań, delegacji do decydowania i zasobów do dyspozycji, to kluczowe atrybuty władzy analizowanego menedżera. Zidentyfikowano typy powiązań, w jakich uczestniczy badany operator, przedstawiono modelowy proces obsługi klienta z udziałem analizowanego menedżera. Zidentyfikowano pożądany profil kompetencyjny menedżera logistyki kontraktowej i wskazano na kluczowe obszary doskonalenia jego pozycji w łańcuchu dostaw.

Article Details

Jak cytować
Michalski, K., & Kowalewska, M. (2019). Władza menedżera logistyki kontraktowej w łańcuchu dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 55–69. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.14
Bibliografia

Beth S., Burt D.N., Capacino W., Gopal Ch., Hau Lee L., Lynch Porter R., Morris S., 2013: Wyzwania w łańcuchu dostaw: budowanie relacji, [w:] Sztuka zarządzania łańcuchami dostaw, ICAN Institute, Warszawa, 147–165.

Bielicki M., 2016: Wybrane aspekty wchodzenia zachodnich operatorów na polski rynek logistyczny, [w:] Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, 1(4), 17–24. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.4.32 (Crossref)

Czarniawska B., 2010: Trochę inna teoria organizacji. Organizacja jako konstrukcja sieci działań, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Christopher M., 1992: Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, Londyn.

Fechner I., 2007, Zarządzanie łańcuchem dostaw, WSL, Poznań.

Gołembska E., 2009: Logistyka w gospodarce światowej, C.H. Beck, Warszawa.

Jezierski A., 2015: Konkurowanie logistyką w warunkach kryzysu w świetle teorii organizacji branży, [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 382, 53–65. (Crossref)

Kawa A., 2018: Branża KEP na fali wzrostu, Logistyka 1, 17–22.

Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D.: 2017, Rozwój teorii organizacji. Od systemu do sieci, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Łupicka A., 2009: Formy koordynacji rynkowej w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Mańkowski C., 2009: Synergia w logistyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Maternowska M.:, 2004: Łańcuch dostaw – zagadnienia wybrane, Logistyka 3, 21–24.

Michalski K., 2019: Megatrendy rozwojowe współczesnej branży pocztowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 21, 172–185. (Crossref)

Miroński J., 2000: Władza i polityka w przedsiębiorstwie. Zarządzanie przez wpływ, Difin, Warszawa, [źródło elektroniczne]: https://www.researchgate.net/publication/313116620_Wladza_i_polityka_w_przedsiebiorstwie [dostęp: 18.06.2019].

Miroński J., 2007: Problematyka władzy w teorii ekonomii, Gospodarka Narodowa 4, 15–32. (Crossref)

Morgan G., 1997: Obrazy organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Paliszkiewicz J., 2019: Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa.

Paliszkiewicz J., 2013: Zaufanie w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Poniatowska-Jaksh M., Sobiecki R. (red.), 2018: Sharing economy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.

Spekman R.E., Forbes T.M., Isabella L.A., MacAvoy T.C., 1998: Alliance management: a view from the past and a look to the future, Journal of Management Studies 35, 747–772. (Crossref)

Yang H.L., Wu T.C.T., 2008: Knowledge sharing in an organization, Technological Forecasting and Social Change 75, 1128–1156. (Crossref)

Grontkowska A., Wicki L., 2015: Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102( 3): 20-32.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.