Współczesne wyzwania wobec kształcenia w obszarze logistyki biznesowej

Main Article Content

Konrad Michalski


Słowa kluczowe : logistyka biznesowa, zarządzanie logistyką, menedżer logistyki, kształcenie logistyczne
Abstrakt
Rozwój logistyki wymaga wielowymiarowego spojrzenia na prowadzoną działalność gospodarczą i jej rezultaty. Czynnik ludzki nie jest dostatecznie doceniany przez logistyków, którzy, koncentrując się na technologii czy systemach informatycznych, zaniedbują ten czynnik sukcesu działań logistycznych. Tymczasem to wciąż jeszcze człowiek (menedżer) podejmuje ostateczne decyzje, musi współpracować w łańcuchu dostaw, negocjować, czy rozwiązywać konflikty. Warunkiem bycia skutecznym i efektywnym menedżerem jest dysponowanie zasobami kompetencyjnymi wykraczającymi poza obszar w którym działa on na co dzień, w tym wypadku logistykę. Celem artykułu jest identyfikacja modelowego profilu kompetencyjnego menedżera logistyki dla wszystkich trzech szczebli zarządzania: operacyjnego, taktycznego i strategicznego. Zasoby menedżera analizowano w trzech obszarach: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Do identyfikacji niezbędnych, z punktu widzenia potrzeb rynku, zasobów menedżera posłużyły doświadczenia zawodowe i dydaktyczne autora artykułu. Odniesiono się również do planu studiów dla kierunku logistyka w SGGW w Warszawie. We wnioskach zawarto postulaty zmian odnośnie udziału wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w kształceniu na kierunku logistyka oraz samego zakresu kształcenia zorientowanego na obszar logistyki biznesowej. Propozycje zmian w zakresie kształcenia na kierunku logistyka mogą być użyteczne przy wprowadzaniu modyfikacji pozwalających na lepsze dopasowanie sylwetki absolwenta do potrzeb rynku pracy.

Article Details

Jak cytować
Michalski, K. (2017). Współczesne wyzwania wobec kształcenia w obszarze logistyki biznesowej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 55–67. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.15
Bibliografia

Bielicki M., 2016: Wybrane aspekty procesów wchodzenia zachodnich operatorów na polski rynek logistyczny, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4, 17–24.

Brdulak H., 2012: Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa, 9.

Deloitte, 2014: Liderzy na dziś – Liderzy na jutro. Jakie kompetencje mają szefowie polskich firm. Prezentacja autorskiego badania, [źródło elektroniczne] http://www.slideshare.net/DeloittePolska/pl-kompetencje-przywodcze2014pps [dostęp: 21.09.2017].

http://www.wne.sggw.pl/wp-content/uploads/2016/11/2017_06_05_zestawienie_planow_studiow_z_ECTS_zgodnie_z_danymi_do_BSS_zmiany_WF.pdf#page=9 [dostęp: 21.09.2017].

Kisielnicki J., 2014: Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, PWE, Warszawa, 20.

Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), 1998: Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 46.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., 2001: Kierowanie, PWE, Warszawa, 33.

Tundys B., Rzeczycki A., 2017: The effectiveness of using the logistics decision games in the educational proces – the anaysis of the empirical studies, Research Journal of the University of Gdansk, Transport Economics and Logistics 66, 43–53. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.