Zarządzanie ryzykiem w magazynowaniu wyrobów gotowych

Main Article Content

Julia Giera
Anna Korczak
Ewa Kulińska


Słowa kluczowe : procesy logistyczne, logistyczny proces magazynowania, zarządzanie ryzykiem, macierz ryzyka
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie czynników ryzyka w magazynowaniu wyrobów gotowych. Prawidłowe funkcjonowanie procesu magazynowego ma wpływ na całą organizację. Zastosowana metodologia badawcza, czyli matryca ryzyka pozwoliła na sklasyfikowanie czynników do trzech grup. Przeprowadzone badania wykazały, że prawdopodobieństwo wystąpienia czynników ryzyka jest wysokie, dlatego konieczne jest wdrożenie mechanizmów zapobiegawczych.

Article Details

Jak cytować
Giera, J., Korczak, A., & Kulińska, E. (2018). Zarządzanie ryzykiem w magazynowaniu wyrobów gotowych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(4), 21–29. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.4.32
Bibliografia

Figurski J., 2012: Ekonomika logistyki, cz. 3, Gospodarka magazynowa, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.

Gubała M., Popieles J., 2005: Podstawy zarządzania magazynem w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Kaczmarek T., 2010: Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kisperska-Moroń D., Krzyżaniak S., (red.) 2009: Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Kulińska E., 2011: Aksjologiczny wymiar zarządzania ryzykiem procesów logistycznych. Modele i eksperymenty ekonomiczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole.

Kulińska E., 2009: Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Opole.

Kulińska E., Rut J., 2011: Zarządzanie magazynem w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym, Logistyka 4, 36-38.

Nowakowski T., 2011: Niezawodność systemów logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty