Uwarunkowania i zmiany funkcjonowania łańcucha dostaw na rynku owoców w Polsce

Main Article Content

Joanna Baran
Aneta Małachowska


Słowa kluczowe : sektor owoców, łańcuch dostaw, produkcja, przetwórstwo, transport
Abstrakt
W artykule przeanalizowano sytuację ogniw łańcucha dostaw sektora owoców w latach 2005–2016 w Polsce. Analizie poddano zmiany, jakie dokonały się w zakresie produkcji, przetwórstwa i spożycia owoców. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 35 przedsiębiorstwach oraz pogłębionych wywiadów z właścicielami jednego gospodarstwa sadowniczego i jednego przedsiębiorstwa zajmującego się przetwórstwem określono sposoby organizacji gospodarki magazynowej i transportu w produkcji i przetwórstwie owoców.

Article Details

Jak cytować
Baran, J., & Małachowska, A. (2017). Uwarunkowania i zmiany funkcjonowania łańcucha dostaw na rynku owoców w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 17–31. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.12
Bibliografia

Analizy rynkowe: Popyt na żywność, stan i perspektywy, IERiGŻ, Warszawa 2007, 2011, 2013, 2017.

Baran J., Sint A., 2014: Organizacja transportu w sektorze przetwórstwa owoców i warzyw, Logistyka 4, 3479-3486.

Bieniek-Majka M., 2015: Zmiany na rynku owoców i warzyw w Polsce po akcesji do Unii europejskiej, Gospodarka Regionalna i Międzynarodowa. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego 41, 2, 109–119. (Crossref)

Biuletyn Informacyjny ARR 2015: Rynek owoców i warzyw. Produkcja, konsumpcja i handel zagraniczny, 3, 10–15.

Dani S., 2016: Zarządzanie łańcuchem dostaw żywności, PWN, Warszawa, 2–19.

Filipiak T., Maciejczak M., 2008:Uwarunkowania rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce w latach 2004–2007, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 95, 2, PAN, Warszawa, 97–109.

Jabłońska L., Olewnicki D., 2014: Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101, 3, 25–35.

Jarzębowski S., 2013: Integracja łańcucha dostaw jako element kształtowania efektywności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, Wyd. SGGW, Warszawa, 106–112.

Jąder K., 2014: Zmiany w konsumpcji owoców i ich przetworów w Polsce w latach 1998–2012, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101, 3, 98–106.

Kapusta F., 2014: Rynek owoców w Polsce w okresie przedakcesyjnym i po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Ekonomia XXI wieku, Szynal J. (red.), Wrocław 3, 9–22. (Crossref)

Kosiński M., 2009: Technika przechowalnictwa chłodniczego owoców i warzyw w atmosferze kontrolowanej, Współczesne techniki zamrażania, Politechnika Gdańska, 5.

Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2015 r. GUS, Warszawa 2016.

Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów 2012. GUS, Warszawa 2013.

Raporty rynkowe: Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy, ARR, IERiGŻ, 2007, 2011, 2013, 2017.

Raporty rynkowe: Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi, stan i perspektywy, IERiGŻ, Warszawa 2007, 2011, 2013, 2017.

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016, GUS, Warszawa, 2008, 2010, 2016.

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016, GUS, Warszawa 2009, 2016.

VigneaultC., Thompson J., Wu S., Hui K.P.C., LeBlanc D.I., 2009: Transportation of fresh horticultural produce, Postharvest Technologies for Horticultural Crops, 2, 1–24.

Zięba S., 2016: Zarys rynku jabłek w Polsce, Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 3 (122), 35–38.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.