Zmiany efektywności pasażerskich przewozów kolejowych wynikające z realizacji inwestycji wspieranych z funduszy europejskich

Main Article Content

Aleksandra Górecka


Słowa kluczowe : transport kolejowy, linie kolejowe, metoda DEA, inwestycje, polska, fundusze unijne
Abstrakt

Celem artykułu było porównanie wskaźnika efektywności pasażerskiego transportu kolejowego w polskich województwach w latach 2004 oraz 2017. Badania objęły również wskazanie korelacji pomiędzy różnicą wskaźnika efektywności w latach 2004 i 2017 a wartością inwestycji infrastruktury kolejowej, które zrealizowano przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej. Badaniami objęto 14 polskich województw, które zrealizowały projekty inwestycyjne dofinansowane z funduszy UE. Wyniki potwierdziły, że regiony przystępujące do UE z nieefektywnym pasażerskim przewozem kolejowym dokonały inwestycji, które przyczyniły się do wzrostu wskaźnika efektywności przez ostatnie 14 lat później, a zmiana poziomu wskaźnika efektywności pasażerskiego transportu kolejowego jest silnie skorelowana z poziom wartości inwestycji w infrastrukturę kolejową w latach 2004-2014.

Article Details

Jak cytować
Górecka, A. (2021). Zmiany efektywności pasażerskich przewozów kolejowych wynikające z realizacji inwestycji wspieranych z funduszy europejskich. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(2), 19–32. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.2.10
Bibliografia

Bal H., Gölcükcü A., 2002: Data Envelopment Analysis: An application to Turkish banking industry, Mathematical & Computational Applications. 7, 1, 65–72. (Crossref)

Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., 1984: Some Models for Estimating Technical and Scale Inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science 30(9), 1078–1092. (Crossref)

Baran J., Górecka A., 2019: Economic and environmental aspects of inland transport in EU countries, Economic Research – Ekonomska Istraživanja 32, 1, 1037–1059, https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1578680 (Crossref)

Bentyn Z., Luetić A., Šerić N., 2020: Development of business strategies based on logistics performance of the Republic of Croatia, Ekonomiski Vjesnik 32, 1, 133–149.

Charnes A., Cooper W.W., Rhodes A., 1978: Measuring the Efficiency of Decision Making Units, European Journal of Operational Research 2, 6, 429–444. (Crossref)

Chen Z., Xue J., Rose A.Z., Haynes K.E., 2018: The impact of high-speed rail investment on economic and environmental change in China: A dynamic CGE analysis, Research in Transportation Business & Management 28, 54–65, https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2018.10.004

Coelli T.J., Prasada Rao D.S., O’Donnell C.J., Battese G.E., 2005: An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Springer, New York.

Djordjević B., Krmaca E., Mlinarić T.J., 2018: Non-radial DEA model: A new approach to evaluation of safety at railway level crossings, Safety Science 103, 234–246. (Crossref)

Doomernik J.E., 2015: Performance and efficiency of high-speed rail systems, Transportation Research Procedia 8, 136–144. (Crossref)

European Parliament, 2015: The result and efficiency of railway infrastructure financing within the European Union, Directorate General for Internal Policies Policy Department D: Budgetary Affairs, Brussels, [electronic source] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/552308/IPOL_STU(2015)552308_EN.pdf [access: 28/02/2022].

Francisco F., Teixeira P.F., Toubol A., Nelldal B.L., 2021: Is large technological investment really a solution for a major shift to rail? A discussion based on a Mediterranean freight corridor case-study, Journal of Rail Transport Planning & Management 19, 100271, 1–16, https://doi.org/10.1016/j.jrtpm.2021.100271 (Crossref)

Gawrońska D., 2020: Analysis of investments in the modernization of railway lines as part of rail transport management scientific, Papers of Silesian University of Technology: Organization and management series 149, 167–174, http://dx.doi.org/10.29119/1641-3466.2020.149.16 (Crossref)

Górecka A., Baran J., 2018: Efficiency of Investments in Regional Airports in Poland, Sosyoekonomi 26(38), 23–35. (Crossref)

Guo Q-W., Chen S., Schonfeld P., Li Z., 2018: Analysis of investments in the modernization of railway lines as part of rail transport management, Transportation Research. Part B 118, 172–192. https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.10.009 (Crossref)

Guzman I., Montoya J.L., 2011: Technical Efficiency and Productive Change in the Spanish Wide Gauge Railroad Sector (1910–1922), Innovar Journal 21, I40, 219–234.

Jacyna M., 2001: Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do systemów transportowych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 47, 3–139.

Kutlar A., Kabasakal A., Sarikaya M., 2013: Determination of the efficiency of the world railway companies by method of DEA and comparison of their efficiency by Tobit analysis, Qual Quant 47, 3575–3602. (Crossref)

Mosionek-Schweda M., 2012: The absorption of EU funds by Polish regions in the 2007–2013 programming, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia 46, 1, 95–106.

Muñoz-Villamizar A., Santos J., Montoya-Torres J.R., Velázquez-Martínez J.C., 2020 : Measuring environmental performance of urban freight transport systems: A case study, Sustainable Cities and Society 52, 101844. https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101844 (Crossref)

Patarchanov P., 2019. Railway transport in regional and local development of the rural areas – Challenges and opportunities. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2019 19, 5.4, 533–540.

Rakowska J., Wojewódzka A., 2010: Strategie rozwoju powiatów oraz fundusze strukturalne UE jako instrumenty kreowania ładu przestrzennego, Zeszyty Naukowe SGGW, Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 4(53), 35–41.

Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. 2000 nr 84 poz. 948).

Wiegmansa B., Champagne-Gelinasb A., Duchesneb S., Slackc B., Witted P., 2018: Rail and road freight transport network efficiency of Canada, member states of the EU, and the USA, Research in Transportation Business & Management 28, 54–65. (Crossref)

Yu M.M., Lin E.T.J., 2008: Efficiency and effectiveness in railway performance using a multiactivity network DEA model, International Journal of Management Sciences 36(6), 1005–1017. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.