Ekonomiczne konsekwencje śmiertelności świń i drobiu podczas transportu

Main Article Content

Krzysztof Tereszkiewicz
Łukasz Kulig
Dariusz Kusz


Słowa kluczowe : transport świń i drobiu, upadki zwierząt, straty ekonomiczne
Abstrakt
Celem opracowania jest oszacowanie strat finansowych ponoszonych przez polski przemysł mięsny w wyniku upadków świń oraz drobiu rzeźnego w obrocie przedubojowym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że łączne straty finansowe wynikające z upadków trzody chlewnej w czasie przewozu do uboju w latach 2005–2018 szacuje się na około 178 mln złotych. W przypadku drobiu rzeźnego straty w analizowanym okresie wynosiły 321 mln złotych. Uzyskane rezultaty wskazują na konieczność podjęcia działań doskonalących w celu redukcji upadków zwierząt w obrocie przedubojowym. Za najważniejsze należy uznać skrócenie czasu transportu, przestrzeganie norm załadunku, wprowadzenie zakazu przewozu zwierząt w warunkach mogących wywołać u nich stres termiczny.

Article Details

Jak cytować
Tereszkiewicz, K., Kulig, Łukasz, & Kusz, D. (2019). Ekonomiczne konsekwencje śmiertelności świń i drobiu podczas transportu. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 5–15. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.19
Bibliografia

Baltussen W., Gebrensbet G., Roest K. de, 2011: Study on the impact of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport.

Barton-Gade P., Christensen L., Baltzer M., Petersen J., 2012: Causes of preslaughter mortality in Danish slaughter pigs with special emphasis on transport 2007, Animal Welfare 16 (4), 459–465. (Crossref)

Bremner A., Johnston M., 1996: Poultry meat hygiene and inspection, W.B. Sounders, London.

Dos Reis J.G.M., Machado S.T., Santos R.C., Nääs I.A., Oliveira R.V., 2015: Financial losses in pork supply chain: a study of the pre-slaughter handling impacts, Engenharia Agrícola 35 (1), 163–170. (Crossref)

Ellis M., McKeith F., Hamilton D., Bertol T., Ritter M., 2003: Impact of animal handling and transportation conditions on losses of slaughter weight swine during transport, [in:] Proceedings American Association of Swine Veterinarians, Toronto, Ontario, Canada, 199–202.

Fitzgerald R.F., Stalder K.J., Matthews J.O., Schultz Kaster C.M., Johnson A.K., 2008: Factors associated with fatigue, injured, and dead pig frequency during transport and lairage at a commercial abattoir, Journal of Animal Science 87 (3), 1156–1166. (Crossref)

Guàrdia M.D., Estany J., Balasch S., Oliver M.A., Gispert M., Diestre A., 2009: Risk assessment of skin damage due to pre-slaughter conditions and RYR1 gene in pigs, Meat Science 81, 745–751. (Crossref)

Kephart R.K., Johnson A.K., Stalder K.J., Huiatt T.W., Sapkota A., McGlone J.J., 2014: Costs of bedding, trailer washout and transport losses in market weight pigs, Animal Industry Report: AS 660, ASL R2908, https://doi.org/10.31274/ans_air-180814-1192 (Crossref)

Klepacki B., 2011: Agrologistyka – nowe wyzwanie dla nauki i praktyki, Logistyka 3, 12–13.

Kołacz R., 2010: Minimalne wymogi w zakresie transport świń, Trzoda Chlewna 10, 75–78.

Kołacz R., Dobrzański Z., 2006: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.

Murray A.C., Johnson C.P., 1998: Impact of the halothane gene on muscle quality and pre-slaughter deaths in Western Canadian pigs, Canadian Journal of Animal Science, 78 (4), 543–548. (Crossref)

Nijdam E., Arens P., Lambooij E., Decuypere E., Stegeman J.A., 2004: Factors influencing bruises and mortality of broilers during catching, transport, and lairage, Poultry Science 83 (9), 1610–1615. (Crossref)

Petracci M., Bianchi M., Cavani C., Gaspari P., Lavazza A., 2006: Preslaughter mortality in broiler chickens, turkeys, and spent hens under commercial slaughtering, Poultry Science 85 (9), 1660–1664. (Crossref)

Pisula A., Florowski T., 2008: Zmiany ilościowe i jakościowe mięsa w trakcie jego pozyskiwania i przetwarzania, część 1, Gospodarka Mięsna 60 (2), 8–14.

Ritter M.J. et al., 2009: Transport losses in market weight pigs: I. A review of definitions, incidence, and economic impact, Review, Professional Animal Scientist 25 (4), 404–414. (Crossref)

Schwartzkopf-Genswein K.S., Faucitano L., Dadgar S., Shand P., González L.A., Crowe T.G., 2012: Road transport of cattle, swine and poultry in North America and its impact on animal welfare, carcass and meat quality: A review, Meat Science 92 (3), 227–243. (Crossref)

Tereszkiewicz K., Molenda P., Kusz D., 2017: Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4), 139–150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Trojanowski P., 2018: Identyfikacja ładunków wrażliwych oraz uwarunkowania ich przewozu. Studium na przykładzie obsługi eksportu produktów mięsnych, Autobusy 6, 973–976.

Vecerek V., Voslarova E., Malena M., Bedanova I., 2015: Mortality in pigs transported for slaughter, Journal of Agricultural Engineering and Biotechnology 3 (1), 27–31. (Crossref)

Voslarova E., Janackova B., Vitula F., Kozak A., Vecerek V., 2007: Effects of transport distance and the season of the year on death rates among hens and roosters in transport to poultry processing plants in the Czech Republic in the period from 1997 to 2004, Veterinarni Medicina 52 (6), 262–266. (Crossref)

Warriss D.P., 2006: Handling broiler chickens ante-mortem for optimal carcass and meat quality, Animal Science 1, 94–98.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.