Ekologistyka i ekoprojektowanie na przykładzie branży motoryzacyjnej

Main Article Content

Agnieszka Bekisz
Michał Kruszyński


Słowa kluczowe : ekologistyka, logistyka zwrotna, ekoprojektowanie, świadomość ekologiczna, branża motoryzacyjna, świadomość prośrodowiskowa studentów
Abstrakt

Celem opracowania było wskazanie roli procesu ekoprojektowania w realizacji koncepcji ekologistyki na przykładzie branży motoryzacyjnej, która w ostatnich latach wdraża w procesach produkcyjnych rozwiązania o charakterze prośrodowiskowym (ekoinnowacje). Opracowanie definiuje ekoprojektowanie oraz wskazuje dobre praktyki w zakresie innowacji środowiskowych (ekoinnowacji) w branży motoryzacyjnej. Na podstawie kwestionariusza ankiety przeprowadzonej na grupie 120 osób pozyskano wiedzę dotyczącą znajomości zagadnień z obszaru ekoprojektowania i ekoinnowacji w branży motoryzacyjnej. Przeprowadzone badania wskazują, iż 3/4 respondentów zna istotę ekoprojektowania i potrafi je należycie zdefiniować, ale ten zadowalający poziom znajomości zagadnienia nie determinuje postaw prośrodowiskowych badanych, spośród których 70% nie zakupiłoby pojazdu o napędzie elektrycznym, a 40% nie chciałoby użytkować pojazdów stworzonych z materiałów ekologicznych – w tym porecyklingowych.

Article Details

Jak cytować
Bekisz, A., & Kruszyński, M. (2022). Ekologistyka i ekoprojektowanie na przykładzie branży motoryzacyjnej. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(3), 5–21. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.3.17
Bibliografia

Balicka A., 2017: Aspekt środowiskowy w strategii przedsiębiorstw branży motoryzacyjnej, Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance, 15(2), 73–79.

Bałębowski K., 2022: Ponad połowa odpadów opakowaniowych się marnuje – artykuł, Gazeta Prawna. Samorząd i Administracja, [źródło elektroniczne] https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8584003,recykling-ponad-polowa-odpadow-opakowaniowych-sie-marnuje.html [dostęp: 9.11.2022].

Baran J., 2014: Ilościowe metody oceny wpływu na środowisko wspomagające ekoprojektowanie w ekologistyce. Logistyka, 6, 14010.

Baran J., Ryszko A., 2013: Opracowywanie i wdrażanie ekoinnowacji technicznych a ekoprojektowanie integracja procesów i wskazówki metodyczne ich realizacji, [w:] R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, 34.

Bekisz A., Kruszyński M., 2022: Przetwarzanie odpadów branży automotive – magazynowanie, recykling i ponowne użycie, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław. (Crossref)

Danowska-Florczyk E., Stęchły W., Ziewiec-Skokowska G., 2021: Megatrendy w motoryzacji a inicjatywy sektorowe na rzecz rozwoju umiejętności w Europie, Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych, Warszawa.

Domagała M., 2022: Polacy nie są gotowi na auta elektryczne. Po prostu ich nie chcą, Interia Motoryzacja, [źródło elektroniczne] https://motoryzacja.interia.pl/raport-samochody-elektryczne/news-polacy-nie-sa-gotowi-na-auta-elektryczne-po-prostu-ich-nie-c,nId,6326231 [dostęp: 10.04.2023].

Dziobek E., Nowaczek A., 2021: Ekoprojektowanie opakowań z tworzyw sztucznych, Czasopismo Techniczne KTT. Kwartalnik Krakowskiego Towarzystwa Technicznego, 186, 11–12.

Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu. Raport na temat branży automotive wykonany przez Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie Siemensa . Wyd. Siemens, 2020.

Górniak-Bodziany A., Bodziany M., 2008: Ekologistyka – wyzwanie, czy warunek konieczny funkcjonowania SZRP, Zeszyty Naukowe WSOWL we Wrocławiu, 1(147), 242.

Gregorczyk K. 2006: Od projektu do recyklingu, Dziennik Motoryzacji Francuskiej, https://francuskie.pl/od-projektu-do-recyklingu/ [dostęp: 12.12.2022].

Hislop H., Hill J., 2011: Circular economy: some definitions, [źródło elektroniczne] http://www.circular.academy/circular-economysome-definitions/ [dostęp: 16.04.2023].

Kirchherr J., Reike D., Hekkert M., 2017: Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions, Resources, Conservation and Recycling 127, 221–232.Korzeń Z., 2001: Ekologistyka, Biblioteka Logistyka, Poznań. (Crossref)

Kowalczyk A., Bartniczak B., Jędrzejowski A., Grudzień K., Grabowski J., 2020: Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). PARP.Krajowa Izba Gospodarcza, 2020: Środowiskowe aspekty projektowania opakowań, Warszawa.

Kuklińska K.L., Czajak D., Drzymulska-Derda M., Osowska M. (red.), 2020: Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Motoryzacji (SRK Moto), Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.

Kulczycka J. 2019: Gospodarka o obiegu zamkniętym w polityce i badaniach naukowych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków.

Kulczycka J., 2021: Ewaluacja Gospodarki o obiegu zamkniętym – wyzwania, bariery, korzyści, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Kraków. (Crossref)

Kwiecień J., Ciemno-Czołowska P., Kornecki J., Rutka M., Rybkowski A., Urbanowic P., 2021: Raport z I edycji badań. Sektor motoryzacja i elektromobilność. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego, Gdańsk.

Lewandowska A, Foltynowicz Z., 2007: Ekoprojektowanie nowoczesnym trendem w opakowalnictwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, 93, 78.

Lewandowska A., Foltynowicz Z., 2006: Projektowanie dla recyklingu (DfR) jako jeden z elementów ekoprojektowania, Recykling, 11(69), 55.

MamSturtup 2023: Przemysł motoryzacyjny odpowiada za 8% PKB Polski. Jak utrzymać i polepszyć ten wynik?, [źródło elektroniczne] https://mamstartup.pl/przemysl-motoryzacyjny-odpowiada-za-8-pkb-polski-jak-utrzymac-i-polepszyc-ten-wynik [dostęp: 15.04.2023].

MBF Group 2021: Branża automotive w Polsce – analiza i perspektywy, [źródło elektroniczne] https://mbfgroup.pl/branza-automotive-w-polsce-analiza-i-perspektywy [dostęp: 26.01.2023].

Merkisz-Guranowska A., 2006: Ekoprojektowanie a recykling samochodów, Recykling, 3, 30–31.

Miachalak M. 2022: Samochody elektryczne. Czy Polacy uważają auta na prąd za ekologiczne?, Motofakty, [źródło elektroniczne] https://motofakty.pl/samochody-elektryczne-czy-pola-cy-uwazaja-auta-na-prad-za-ekologiczne/ar/c4-17072393 [dostep: 26.01.2023].

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 2019: Rada Ministrów przyjęła projekt Mapy drogowej GOZ Mapa Drogowa Transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, [źródło elektroniczne] https://www.gov.pl/web/rozwoj/rada-ministrow-przyjela-projekt-mapy-drogowej-goz [dostęp: 14.04.2023].

Mitaľová Z., Dupláková D., Mitaľ D., 2022: Application of Recycled Plastics in Automotive Industry: a short review. SAR Journal, 5, 4, 200–205. (Crossref)

Mm 2002: Tylko elektryki? Polscy kierowcy mówią „nie”, Business Insider, [źródło elektroniczne] https://businessinsider.com.pl/gospodarka/elektryki-powinny-zastapic-wszystkie-inne-auta-polacy-sie-wypowiedzieli/cwwstwp [dostep: 26.01.2023].

Nunes B., Bennett D., 2010: Green operations initiatives in the automotive industry: An environmental reports analysis and benchmarking study, Benchmarking: An International Journal, 17(3), 396–420. (Crossref)

Ocena zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy) Raport końcowy, PARP, Warszawa.

Oza S., Wang R., Lu N., 2011: Thermal and mechanical properties of recycled high density polyethylene/hemp fiber composites, International Journal of Applied Science and Technology, 1(5), 31–36.

Pesante P., Saavedra K., Pincheira G., 2021: Mechanical Properties of a Wood Flour-PET Composite Through Computational Homogenisation, Cmc-Computers Materials & Continua, 67(3), 4061–4079. (Crossref)

Pikoń K., 2018: Gospodarka obiegu zamkniętego, Politechniki Śląskiej, Gliwice.

PKN-ISO/TR 14062 Zarządzanie środowiskowe. Włączanie aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobu.

Poland Automotive Sector Report 2022–2023. An EMIS Insights Industry Report, Emerging Markets Group Company, London, United Kingdom.

Polska Izba Motoryzacji 2019: Przemysł samochodowy generuje coraz większą wartość PKB, [źródło elektroniczne] https://pim.pl/przemysl-samochodowy-generuje-coraz-wieksza-wartosc-pkb [dostęp: 15.04.2023].

Pressroom 2022: Czy Polacy są już gotowi na zmianę zwyczajów transportowych?, Dziennik Internautów, [źródło elektroniczne] https://di.com.pl/czy-polacy-sa-juz-gotowi-na-zmiane-zwyczajow-transportowych-68118 [dostęp: 26.01.2023].

Rola PWC, 2015: Rola motoryzacyjnego w gospodarce Polski W kontekście „Priorytetów Polityki Przemysłowej 2015–2020+”, PricewaterhouseCoopers sp. z o.o., Warszawa.

Rybaczewska-Błażejowska M., Masternak-Janus A., 2015: Ekologistyka surowców wtórnych – analiza LCA, Logistyka 4, 9620 [CD].

Santolaria M., Oliver-Solà J., Gasol C.M., Morales-Pinzón T., Rieradevall J. 2021: Ecodesign in innovation driver companies: perception, predictions and the main drivers of integration. The Spanish example, Journal of Cleaner Production, 19, 12, 2011. (Crossref)

Schischke K., Hagelüken M., Steffenhagen G. 2016: Wprowadzenie do strategii ekoprojektowania. Dlaczego, co i jak? Fraunhofer IZM, Berlin, Niemcy.

Siemens, 2020: Elastyczność produkcji jako czynnik wspierający bezpieczeństwo biznesu. Raport na temat branży automotive wykonany przez Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie, [źródło elektroniczne] http://radasektorowa-motoryzacja.pl/wp-content/uploads/2020/07/Siemens_Kondycja-bran%C5%BCy-automotive.pdf [dostęp: 14.04.2023].

Stahel W., Reday G. 1981: Jobs for Tomorrow, the Potential for Substituting Manpower for Energy, Vantage Press, New York.

Starostka-Patyk M.: Logistyka zwrotna produktów niepełnowartościowych w zarządzaniu przedsiębiorstwami produkcyjnymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stena recycling, Projektowanie dla recyklingu, [źródło elektroniczne] https://www.stenarecycling.pl/nasze-uslugi/uslugi-doradcze/projektowanie-dla-recyklingu [dostęp: 22.11.2022].

Turner R., Pearce D., 1990: The ethical foundations of sustainable economic development, International Institute for Environment and Development, London.

Volkswagen Group Polska 2012: Gwarantowana możliwość rycyklingu samochodów, Poznań, [źródło elektroniczne] https://www.vw-group.pl/data/strony/10/o/PL_recykling_samochodow_wycofanych_z_eksploatacji.pdf [dostęp: 22.12.2022].

Wdowin M., Koneczna R., Cader J., Hanc E., Olczak P., Kunecki P., 2021: Koncepcja wsparcia regionalnego w zakresie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie wielkopolskim, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Poznań.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.