Skroplony gaz ziemny (LNG) jako ważny element światowego rynku energii

Main Article Content

Marcin Wysokiński
Arkadiusz Gromada


Słowa kluczowe : skroplony gaz ziemny, energia, import, eksport
Abstrakt
Artykuł dotyczy rynku skroplonego gazu ziemnego na świecie. W pierwszej części opracowania przedstawiono porównanie eksportu LNG w 2004 i 2016 roku w poszczególnych krajach uczestniczących w obrocie LNG. W dalszej kolejności zaprezentowano import skroplonego gazu ziemnego w tym samym okresie z uwzględnieniem podziału na regiony świata. Stwierdzono m.in. wyraźny wzrost eksportu na przestrzeni ostatnich 12 lat oraz zwiększenie liczby krajów- -importerów skroplonego gazu ziemnego.

Article Details

Jak cytować
Wysokiński, M., & Gromada, A. (2017). Skroplony gaz ziemny (LNG) jako ważny element światowego rynku energii. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 2(2), 33–42. https://doi.org/10.22630/EIOL.2017.2.2.13
Bibliografia

BP, 2016: BP Statistical Review of World Energy.

Deloitte, 2016: LNG at the crossroads. Identifying key drivers and questions for an industry in flux.

Gromada A., 2015: Magazynowanie gazów płynnych i sprężonych, praca licencjacka, SGGW Warszawa (materiał nieopublikowany).

Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié, 2004: The LNG industry. GIIGNL Annual Report 2004.

Groupe International des Importateurs de Gaz Naturel Liquéfié, 2017: The LNG industry. GIIGNL Annual Report 2017.

International Gas Union, 2017: IGU World LNG Report – 2017 Edition.

Rychlicki S., Siemek J., 2006: Gaz ziemny paliwem XXI wieku – fakty i dylematy, Rynek Energii 6, 2–5.

World Energy Council, 2014: Sektor energii świata i Polski. Początki, rozwój, stan obecny.

Wysokiński M., Gromada A., 2016: Rynek gazu ziemnego w Polsce w kontekście potrzeb energetycznych kraju, Ekonomika i Organizacja Logistyki 1 (1), 103–111. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.