Zrównoważony łańcuch dostaw w ramach unijnego systemu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych i handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla

Main Article Content

Tomasz Siudek
Aldona Zawojska


Słowa kluczowe : ceny uprawnień do emisji, podatek węglowy, system handlu emisjami, Europa, Polska
Abstrakt

Wraz z postępującymi zmianami globalnego klimatu decydenci na różnych szczeblach władzy podjęli ogromne wyzwanie dekarbonizacji i przyjęli narzędzia pomagające ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Polityka środowiskowa, w tym klimatyczna, ma jednoznacznie na celu promowanie ochrony i zachowania środowiska naturalnego, ale niesie ze sobą również skutki gospodarcze i społeczne. Zainteresowanie badaczy zrównoważonymi łańcuchami dostaw znacznie wzrosło w ostatnich latach. Aspekty społeczne, jak również integracja trzech wymiarów zrównoważonego rozwoju, są jednak nadal rzadkością. Celem niniejszego opracowania jest: (1) dokonanie przeglądu najnowszej literatury na temat polityki w zakresie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności podatków od zanieczyszczeń i systemów handlu prawami do zanieczyszczeń; (2) przedstawienie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) z uwzględnieniem rozwoju rynku i cen uprawnień; (3) określenie potencjalnego wpływu EU ETS na zrównoważony rozwój łańcucha dostaw oraz (4) zaoferowanie inspiracji do dalszych badań powiązań między EU ETS a zrównoważeniem łańcucha dostaw. Artykuł koncentruje się na kwestiach środowiskowych, ekonomicznych i społecznych związanych z systemem ograniczenia emisji i handlu uprawnieniami w kontekście łańcucha dostaw. Wyniki naszego badania wskazują, że system ten znacząco wpłynął nie tylko na regulowane sektory wyższego szczebla, ale także na przedsiębiorstwa niższego szczebla w łańcuchu dostaw, a także na gospodarstwa domowe. Ponadto sugerują one, że realizacja EU ETS powoduje powstawanie konfliktów (trade-offs) pomiędzy celami środowiskowymi (klimatycznymi) a społeczno-ekonomicznymi zrównoważonego rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Siudek, T., & Zawojska, A. (2022). Zrównoważony łańcuch dostaw w ramach unijnego systemu ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych i handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(3), 95–115. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.3.23
Bibliografia

Ampudia M., Bua G., Kapp D., Salakhova D., 2022: The role of speculation during the recent increase in EU emissions allowance prices, ECB Economic Bulletin, 3, 58–63.

Bayer P., Aklin M., 2020: The European Union Emissions Trading System reduced CO2 emissions despite low prices, Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(16), 8804–8812. https://doi.org/10.1073/pnas.1918128117 (Crossref)

Black S., Parry I., Zhunussova K., 2022: More countries are pricing carbon, but emissions are still too cheap, IMF, [electronic source] https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/07/21/blog-more-countries-are-pricing-carbon-but-emissions-are-still-too-cheap [access: 04.05.2022].

Bourgeois C., Giraudet L.-G., Quirion P., 2021: Lump-sum vs. energy-efficiency subsidy recycling of carbon tax revenue in the residential sector: A French assessment, Ecological Economics, 184, 107006. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107006 (Crossref)

Bruninx K., Ovaere M., 2022: COVID-19, Green Deal and recovery plan permanently change emissions and prices in EU ETS Phase IV. Nature Communications, 13(1), 1165. https://doi.org/10.1038/s41467-022-28398-2 (Crossref)

Chang L., Taghizadeh-Hesary F., Chen H., Mohsin M., 2022: Do green bonds have environmental benefits? Energy Economics, 115, 106356. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106356 (Crossref)

Coase R.H., 1960: The problem of social cost, The Journal of Law & Economics, 3, 1–44. (Crossref)

De Beule F., Dewaelheyns N., Schoubben F., Struyfs K., Van Hulle C., 2022: The influence of environmental regulation on the FDI location choice of EU ETS-covered MNEs, Journal of Environmental Management, 321, 115839. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.115839 (Crossref)

EEX, 2022: EU ETS Auctions, [electronic source] https://www.eex.com/en/markets/environmental-markets/eu-ets-auctions [access: 04.10.2022].

Elkington J., 1999: Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business, Wiley, Oxford. (Crossref)

EUR-Lex, 2021: EU registry of emissions trading system allowances (2013–2020), [electronic source] https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/eu-registry-of-emissions-trading-system-allowances-2013-2020.html [access: 24.09.2022].

European Commission, 2021a: Carbon Border Adjustment Mechanism [Taxation and Customs Union], [electronic source] https://taxation-customs.ec.europa.eu/green-taxation-0/car-bon-border-adjustment-mechanism_en [access: 22.08.2022].

European Commission, 2021b: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions “Fit for 55”: Delivering the EU’s 2030 Climate Target on the way to climate neutrality, [electronic source] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0550 [access: 22.08.2022].

European Commission, 2021c: Emissions cap and allowances, Climate Action, [electronic source] https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/emissions-cap-and-allowances_en [access: 22.08.2022].

European Commission, 2022a: Auctions by the Common Auction Platform, [electronic source] https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-12/cap_report_202209_en.pdf [access: 04.09.2022].

European Commission, 2022b: Communication from the Commission. Publication of the total number of allowances in circulation in 2021 for the purposes of the Market Stability Reserve under the EU Emissions Trading System established by Directive 2003/87/EC and of the number of unallocated allowances during the period 2013-2020 2022/C 195/02, OJ 2022/C 195/02, [electronic source] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2022_195_R_0002 [access: 04.09.2022].

European Commission, 2022c: EU Emissions Trading System (EU ETS), [electronic source] https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en [access: 22.08.2022].

European Commission, 2022d: REPowerEU, [electronic source] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131 [access: 20.08.2022].

European Commission, 2022e: Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, REPowerEU Plan, [electronic source] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653033742483 [access: 22.08.2022].

European Commission, 2022f: Commission decision of 26.10.2022 on the financing of the activities by the Innovation Fund, serving as the financing decision for 2022 and as a decision launching the third calls for proposals, [electronic source] https://climate.ec.europa.eu/system/files/2022-10/c_2022_7547_en.pdf [access: 28.10.2022].

Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council of 6 October 2015 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme and amending Directive 2003/87/EC, 264 OJ L (2015), [electronic source] http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj/eng [access: 12.08.2022].

Farrell N., 2017: What factors drive inequalities in carbon tax incidence? Decomposing socioeconomic inequalities in carbon tax incidence in Ireland. Ecological Economics, 142, 31–45. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.04.004 (Crossref)

Filipović S., Lior N., Radovanović M., 2022: The green deal – just transition and sustainable development goals nexus. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 168, 112759. https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112759 (Crossref)

Friedrich M., Fries S., Pahle M., Edenhofer O., 2020: Understanding the explosive trend in EU ETS prices: Fundamentals or speculation?, arXiv:1906.10572. https://doi.org/10.48550/arXiv.1906.10572

Frondel M., Schubert S.A., 2021: Carbon pricing in Germany’s road transport and housing sector: Options for reimbursing carbon revenues. Energy Policy, 157, 112471. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112471 (Crossref)

Gadde H., 2022: APEC Workshop on carbon pricing policies and carbon markets, World Bank Group, [electronic source] https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455 [access: 02.10.2022].

Grainger C.A., Kolstad C.D., 2010: Who pays a price on carbon? Environmental and Resource Economics, 46(3), 359–376. https://doi.org/10.1007/s10640-010-9345-x (Crossref)

Haase I., Velten E.K., Branner H., Reyneri A., 2022: The use of auctioning revenues from the EU ETS for climate action. Ecologic Institute, Berlin, [electronic source] https://www.ecolo-gic.eu/sites/default/files/publication/2022/EcologicInstitute-2022-UseAucRevClimate-FullReport.pdf [access: 04.07.2022].

Hepburn C., Stern N., Stiglitz J.E., 2020: “Carbon Pricing” Special Issue in the European Economic Review. European Economic Review, 127, 103440. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103440 (Crossref)

Homeyer I. von, Oberthür S., Dupont C., 2022: Implementing the European Green Deal during the evolving energy crisis, Journal of Common Market Studies, 60(S1), 125–136. https://doi.org/10.1111/jcms.13397 (Crossref)

International Energy Agency, 2022: Poland 2022 Energy policy review. OECD. https://doi.org/10.1787/2075436d-en (Crossref)

Jeszke R., Lizak S., 2021: Reflections on the mechanisms to protect against formation of price bubble in the EU ETS market, Environmental Protection and Natural Resources, 32(2), 8–17. https://doi.org/10.2478/oszn-2021-0005 (Crossref)

Khan J., Johansson B., 2022: Adoption, implementation and design of carbon pricing policy instruments, Energy Strategy Reviews, 40, 100801. https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.100801 (Crossref)

Klenert D., Mattauch L., Combet E., Edenhofer O., Hepburn C., Rafaty R., Stern N., 2018: Making carbon pricing work for citizens. Nature Climate Change, 8(8), 669–677. https://doi.org/10.1038/s41558-018-0201-2 (Crossref)

Koch N., Basse Mama H., 2019: Does the EU Emissions Trading System induce investment leakage? Evidence from German multinational firms. Energy Economics, 81, 479–492. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2019.04.018 (Crossref)

KRBN, 2022: Overview. Carbon Allowance Futures. KraneShares, [electronic source] https://kraneshares.com/krbn/ [access: 04.09.2022].

Krzemiński J., 2020: Tańszy klimat, Obserwator Finansowy: ekonomia, debata, Polska, świat, [electronic source] https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/tanszy-klimat/ [access: 04.06.2022].

Lindstad E., Lagemann B., Rialland A., Gamlem G.M., Valland A., 2021: Reduction of maritime GHG emissions and the potential role of E-fuels. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 101, 103075. https://doi.org/10.1016/j.trd.2021.103075 (Crossref)

Marin G., Marino M., Pellegrin C., 2018: The impact of the European Emission Trading Scheme on multiple measures of economic performance. Environmental and Resource Economics, 71(2), 551–582. https://doi.org/10.1007/s10640-017-0173-0 (Crossref)

Martin R., Muûls M., Wagner U.J., 2016: The impact of the European Union Emissions Trading Scheme on regulated firms: What is the evidence after ten years? Review of Environmental Economics and Policy, 10(1), 129–148. https://doi.org/10.1093/reep/rev016 (Crossref)

Messad P., 2022: EU lawmakers fear unrest after Council dashes “social” Fit for 55 hopes, [electronic source] https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-lawmakers-fear-unrest-after-council-dashes-social-fit-for-55-hopes/ [access: 04.08.2022].

Mulatu A., 2017: The structure of UK outbound FDI and environmental regulation. Environmental and Resource Economics, 68(1), 65–96. https://doi.org/10.1007/s10640-017-0145-4 (Crossref)

Nordhaus W.D., 2015: The climate casino: Risk, uncertainty, and economics for a warming world, Yale University Press, Yale.

Parry I., Black S., Zhunussova K., 2022: Carbon taxes or emissions trading systems? Instrument choice and design, International Monetary Fund, Washington, DC. (Crossref)

Pigou A.C., 1932: The economics of welfare, Macmillan, London.

Radovanović M., Filipović S., Vukadinović S., Trbojević M., Podbregar I., 2022: Decarbonisation of eastern European economies: Monitoring, economic, social and security concerns. Energy, Sustainability and Society, 12(1), 16. https://doi.org/10.1186/s13705-022-00342-8 (Crossref)

Rosario J.D., 2022: Rising energy prices could fuel social unrest across Europe this winter, Reuters, [electronic source] https://www.usnews.com/news/world/articles/2022-09-01/rising-energy-prices-could-fuel-social-unrest-across-europe-this-winter [access: 04.09.2022].

Rosenbloom D., Markard J., Geels F.W., Fuenfschilling L., 2020: Why carbon pricing is not sufficient to mitigate climate change - and how “sustainability transition policy” can help, Proceedings of the National Academy of Sciences, 117(16), 8664–8668. https://doi.org/10.1073/pnas.2004093117 (Crossref)

Schatzki T., Stavins R.N., 2018: Key issues facing California’s GHG Cap-and-Trade system for 2021–2030, SSRN Scholarly, 3216131. https://doi.org/10.2139/ssrn.3216131 (Crossref)

Schoubben F., 2020: Environmental regulatory arbitrage by business groups in the context of the European Union’s Emission Trading System (EU-ETS), [in:] A. Dorsman, Ö. Arslan-Ayaydin, J. Thewissen (eds), Regulations in the Energy Industry: Financial, Economic and Legal Implications, Springer International Publishing, 7–31. https://doi.org/10.1007/978-3-030-32296-0_2 (Crossref)

Simõe H.M., 2022: Revision of the market stability reserve for the EU emissions trading system. European Parliamentary Research Service, [electronic source] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etu-des/ATAG/2022/729339/EPRS_ATA(2022)729339_EN.pdf [access: 04.06.2022].

Stavins R.N., 2019: Carbon taxes vs. cap and trade: Theory and practice. Harvard Kennedy School Discussion Paper, 19–9, [electronic source] https://projects.iq.harvard.edu/files/enel-workshop/files/es-09_sta-vins_vers2.pdf [access: 06.06.2022].

Stede J., Pauliuk S., Hardadi G., Neuhoff K., 2021: Carbon pricing of basic materials: Incentives and risks for the value chain and consumers, Ecological Economics, 189, 107168. https://doi.org/10.1016/ j.ecolecon.2021.107168 (Crossref)

Stenning J., Bui H., Pavelka A., 2020: Decarbonising European transport and heating fuels: Is the EU ETS the right tool? Cambridge Econometrics Limited, [electronic source] https://euagenda.eu/upload/pu-blications/2020_06_decarbonising_european_transport_and_heating_fuels_report.pdf.pdf [access: 06.06.2022].

Stoefs W., Ruggiero A., 2022: Don’t pillage the Market Stability Reserve. LIFE ETX, [electronic source] https://etxtra.org/wp-content/uploads/2022/09/DONT-PILLAGE-The-Market-Stability-Reserve-3.pdf [access: 30.09.2022].

Teixidó J., Verde S.F., Nicolli F., 2019: The impact of the EU Emissions Trading System on low-carbon technological change: The empirical evidence, Ecological Economics, 164, 106347. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2019.06.002 (Crossref)

Wagner U.J., Timmins C.D., 2009: Agglomeration effects in foreign direct investment and the pollution haven hypothesis. Environmental and Resource Economics, 43(2), 231–256. https://doi.org/10.1007/s10640-008-9236-6 (Crossref)

Waltho C., Elhedhli, S., Gzara, F., 2019: Green supply chain network design: A review focused on policy adoption and emission quantification. International Journal of Production Economics, 208, 305–318. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.12.003 (Crossref)

World Bank, 2022a: Carbon Pricing Dashboard Up-to-date overview of carbon pricing initiatives, Carbon Pricing Dashboard, [electronic source] https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/ [access: 02.10.2022].

World Bank, 2022b: State and trends of carbon pricing 2022, Climate Focus, [electronic source] https://climate-focus.com/publications/state-and-trends-carbon-pricing-2022/ [access: 02.10.2022].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.