Teoretyczne aspekty logistycznego systemu gospodarki odpadami

Main Article Content

Joanna Baran
Marta Karlewska


Słowa kluczowe : logistyka zwrotna, gospodarka odpadami
Abstrakt
Celem artykułu było scharakteryzowanie logistycznego systemu gospodarki odpadami. W pierwszym etapie bazując na literaturze przeprowadzono dyskusję w zakresie definicji „reverse logistics”. Następnie omówiono poszczególne elementy systemu gospodarki odpadami obejmujące: zbiórkę, przeładunek, transport oraz zagospodarowanie odpadów. Wybrane zagadnienia teoretyczne zilustrowano danymi empirycznymi z terenu gminy Dęblin.

Article Details

Jak cytować
Baran, J., & Karlewska, M. (2016). Teoretyczne aspekty logistycznego systemu gospodarki odpadami. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 1(3), 5–17. https://doi.org/10.22630/EIOL.2016.1.3.21
Bibliografia

Ambrożewicz P., 1999: Zwarty system zagospodarowywania odpadów, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok, s. 212–214.

Bendkowski J., Wengierek M., 2002: Logistyka odpadów, tom I, Procesy w gospodarce odpadami, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 10.

Berg M.J, Dasappa V., Kopicki R., Legg L., Maggioni C., 1993: Reuse and Recycling - Reverse Logistics Opportunities, Council of Logistics Management, Oak Brook, IL, 3.

Bilitewski B., Härdtle G., Marek K.,2006: Podręcznik Gospodarki Odpadami teoria i praktyka, Wyd. Seidel Przywecki Sp. z o.o., Wydanie II, Warszawa.

Gołembska E., 1999: Kompendium wiedzy o logistyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 308.

Karlewska M., 2014: Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Dęblin, praca magisterska, SGGW (materiał niepublikowany).

Kempa E., 1983: Gospodarka odpadami miejskimi, Arkady, Warszawa.

Michniewska K., 2006: Nowe trendy w logistyce: logistyka odzysku, a ekologistyka, Logistyka, 1, 29–30.

Michniewska K., 2013: Logistyka odzysku w opakowalnictwie, Wyd. Difin, Warszawa.

Rogers D.S., Tibben-Lembke R.S., 1998: Going Backwards: Reverse logistics Trends and Practices, Reverse Logistics Executive Council, Nevada.

Rosik-Dulewska Cz., 2012: Podstawy Gospodarki Odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 5, 37.

Sadowski A., 2006: Reverse Logistics w terminologii logistycznej, Logistyka, 4, 38–39.

Sadowski A., 2008: Zrównoważony rozwój z perspektywy logistyki zwrotnej. Sustainable development from reverse logistics perspective, [w:] Problemy ekorozwoju. Problems of Sustainable Development, 3, 129–132.

Szymańska-Pulikowska S., 2003: Podstawy gospodarki odpadami, Wyd. Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław, 31.

Szołtysek J., 2009: Logistyka zwrotna. Reverse logistics, Instytut Logistykii Magazynowania, Poznań, 81.

Żygadło M., 2001: Strategia Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Poznań, 142.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.