Rozwój i konkurencyjność transportu towarów koleją w Polsce

Main Article Content

Marcin Rabe


Słowa kluczowe : transport kolejowy, przewozy ładunków
Abstrakt
Infrastruktura jest jednym z dwunastu filarów konkurencyjności gospodarek. Infrastruktura kolejowa jako jeden z zasadniczych podstaw konkurencyjności jest swoistego rodzaju kręgosłupem gospodarki, dlatego jest tak ważna dla zapewnienia efektywnego funkcjonowania i rozwoju gospodarki. Celem opracowania jest ukazanie barier rozwoju transportu towarów koleją w Polsce. W artykule przedstawiono stan transportu kolejowego w Polsce oraz analizę założeń Projektu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Projekt ten zakłada w latach 2015–2030 wzrost transportu drogowego minimum o 196 mln t, a wzrost transportu kolejowego minimum o 30 mln t, czyli o 6,5 razy mniej niż transport samochodowy. Wyniki badań w opracowaniu przedstawione zostały metodą opisową wspartą tabelaryczną prezentacją danych. Zrównoważenie kosztów infrastruktury kolejowej z infrastrukturą samochodową jedynie w niedużym stopniu może poprawić rozwój i konkurencyjność kolei. Nieodzowne jest więc podjęcie takich działań niezwiązanych z opłatami w transporcie kolejowym, które poprawią konkurencyjność transportu kolejowego względem transportu samochodowego.

Article Details

Jak cytować
Rabe, M. (2019). Rozwój i konkurencyjność transportu towarów koleją w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 81–88. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.16
Bibliografia

Antonowicz M., 2017: Kolej musi wpisywać się w założenia polityki zrównoważonego rozwoju, Kurier Kolejowy, 26 października 2017, [źródło elektroniczne] https://www.kurierkolejowy.eu/aktualnosci/31096/kolej-musi-wpisywac-sie-w-zalozenia-polityki-zrownowazonegorozwoju.html [dostęp: 26.02.2019].

GUS, 2018: Transport – wyniki działalności w 2017 r., Warszawa – Szczecin.

Guszczak B., 2014: Rozwój transportu kolejowego w Polsce na przestrzeni ostatnich lat, Logistyka 3, 2294–2203

Koźlak A., 2010: Ekonomika transportu, teoria i praktyka gospodarcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Krawczyk S., 2011: Logistyka. Teoria i Praktyka. Tom I, Difin, Warszawa.

Marcysiak A, Marcysiak A. 2018: Zmiany na rynku przewozów kolejowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 116, 125–138.

Neider J., 2008: Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Neider J., 2015: Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa.

Raczyński, J., 2007: Kolejowe przewozy towarowe a megaciężarówki, TTS Technika Transportu Szynowego 10, 24–26.

Szymonik, A., 2014: Eurologistyka Teoria i Praktyka, Difin, Warszawa.

Tarski I., 1993: Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, PWE, Warszawa.

Ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r., nr 86, poz. 789).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.