Bezpieczeństwo zarządzania łańcuchem dostaw biomasy

Main Article Content

Dorota Krupnik


Słowa kluczowe : proces, system, proces logistyczny, biomasa, łańcuch dostaw, zarządzanie łańcuchem dostaw
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania biomasy do celów energetycznych oraz analiza bezpiecznego zarządzania procesami logistycznymi w łańcuchu dostaw biomasy. Czynnikami, które należy wziąć pod uwagę w bezpiecznym zarządzaniu łańcuchem dostaw biomasy, są m.in.: różnorodność biomasy (objętość, wilgotność, rozproszony charakter), odległości od źródeł pozyskania surowców, lokalizacja miejsc produkcji energii. W celu uniknięcia przemieszczania dużych mas biomasy na znaczne odległości zasadne jest tworzenie lokalnych rynków biomasy oraz systemów logistycznych minimalizujących koszty pozyskiwania, transportu i składowania biomasy. Dużą nadzieję można wiązać z certyfikowanymi systemami zapewniania jakości biomasy. Wpłynie to w znacznym stopniu na bezpieczeństwo dostaw tak różnorodnego w swoim właściwościach surowca.

Article Details

Jak cytować
Krupnik, D. (2019). Bezpieczeństwo zarządzania łańcuchem dostaw biomasy. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(2), 41–53. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.13
Bibliografia

Bocian J., 2012: Analiza popytu na biomasę leśną w perspektywie roku 2020, materiały z konferencji „Biomasa leśna”, Łagów.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE. L. 211 z 14.08.2009).

Energy Law, Acts. U. of 2016. Item. 1165.

Gołębiowska U. (red.), 2013: OZE. Odnawialne źródła energii. Materiał wspierający realizację programu „Odnawialne źródła energii” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Koszalin, [źródło elektroniczne] http://www.praktycznyprogram.ekspert-sitr.pl/produkty/material_wspomagajacy.pdf [dostęp: 04.05.2019].

GUS, 2015: Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., Warszawa.

GUS, 2017: Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 r., Warszawa.

Grecka K., 2013: Wdrażanie systemu zapewnienia jakości wg normy PN-EN 15234 na przykładzie OPEC-BIO Sp. z o.o., Bałtycka Agencja Poszanowania Energii, [źródło elektroniczne] https://www.slideserve.com/vivian/solidstandards [dostęp: 04.05.2019].

Hryniewicz M., Grzybek A., 2017: Nadwyżka słomy dostępnej do wykorzystania na potrzeby energetyczne w 2016 r. Problemy Inżynierii Rolniczej/Problems of Agricultural Engineering 3(97), 15–31.

Krajowa mapa drogowa odnawialnych źródeł energii, 2010, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej, REPAP 2020, Intelligent Energy Europe 2010.

Krupnik D., 2016: Zarządzanie kompletnym łańcuchem dostaw biomasy do celów energetycznych w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego, [w:] E. Staniewska, Sz. Mitkow (red.), Doskonalenie procesów produkcyjnych i logistycznych w systemie zarządzania organizacją, , Politechnika Częstochowska, Monografia 59, 117–134.

Krupnik D., Mitkow Sz., 2017: Select issues for chain management dekivery biomass, Systemy Logistyczne Wojsk 47, 135–150.

Mirowski T., Mokrzycki E., Uliasz-Bocheńczyk A., 2018: Energetyczne wykorzystanie biomasy, IGSMiE PAN, Kraków.

The National Authentication System Biomass Systems Support Department, Energy Regulatory Office, 2013, 2.

Osiak J., Dwórznik M., System magazynowania, dystrybucji i sprzedaży biomasy. Publikacja współfinansowana ze środków UE w ramach EFS, Towarzystwo Amicus, [źródło elektroniczne] https://www.towarzystwoamicus.pl/images/publikacje/System_magazynowania_dystrybucji_i_sprzedazy_biomasy.pdf [dostęp: 04.05.2019].

Polityka energetyczna Polski do 2050 roku, 2015: Ministerstwo Gospodarki. Wersja 05, Ocena realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku, Załącznik 1, Warszawa, 1–57.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2009 r., MG, Warszawa 2009.

Postrzednik S., 2014: Wartość opałowa jako parametr przydatności energetycznej biomasy, Energetyka 10, 573–578.

Potencjał i wykorzystanie biomasy w Polsce, energetyka a środowisko, Projekt kół naukowych PW i SGGW, 2011.

Szyszlak-Bargłowicz J., Zając G., Słowik T., 2014: Łańcuch dostaw biomasy na cele energetyczne, Logistyka 6, 354–358 [CD].

Ściążko M., Zuwała J., Pronobis M., 2007: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce. Wydawnictwo IChPW i Politechniki Śląskiej, Zabrze – Gliwice.

URE, 2013: Krajowy System Uwierzytelniania Biomasy, Departament Systemów Wsparcia, Warszawa.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biopaliwach i biokomponentach ciekłych (Dz.U. 2016, poz. 266, 1165).

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2019 r. poz. 42, 60, 730).

Węcław-Solny L., 2012: Ograniczenie emisji CO2 w energetyce, Ecomanager 5, 26.

Grontkowska A., Wicki L., 2015: Zmiany znaczenia agrobiznesu w gospodarce i w jego wewnętrznej strukturze. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102( 3): 20-32.

Wnioski z analiz prognostycznych na potrzeby Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, załącznik 2 do Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Projekt – wersja 0.2, MG, Warszawa, 1–17.

Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej, e-Kurs, Elompres LdV Transfer of Innovation, Lifelong Learning, iSpring Suite 8.1, [źródło elektroniczne] bsw.edu.pl [dostęp: 04.05.2019].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty