Determinanty przestrzennej koncentracji krótkich łańcuchów dostaw na przykładzie podmiotów marginalnych, lokalnych i ograniczonych w Polsce

Main Article Content

Ola Bareja-Wawryszuk


Słowa kluczowe : działalność marginalna, lokalna i ograniczona, nieparametryczne modele drzew regresji
Abstrakt

W artykule analizie poddano koncentrację przestrzenną podmiotów marginalnych, lokalnych i ograniczonych tworzących lokalne systemy żywnościowe w Polsce i utożsamianych z krótkimi łańcuchami dostaw. Lokalne systemy żywnościowe w Polsce mogą przybierać formy organizacyjno-prawne takie jak: sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie, rolniczy handel detaliczny oraz działalności marginalną, lokalną i ograniczoną. Krótkie łańcuchy dostaw żywności odgrywają kluczową rolę w lokalnej gospodarce, środowisku i społeczeństwie. W artykule poruszono zatem problematykę związaną ze zrównoważonym rozwojem, alternatywami dla masowo produkowanej i dystrybuowanej żywności, przestrzennym zróżnicowaniem lokalnych podmiotów. Część empiryczna artykułu oparta jest na analizie podmiotów marginalnych, lokalnych i ograniczonych. W pierwszej kolejności dokonano charakterystyki analizowanych podmiotów i ich rozmieszczenia przestrzennego. Następnie, wykorzystując nieparametryczne modele drzew regresji, zidentyfikowano czynniki, które najsilniej wpływają na powstawanie podmiotów marginalnych, lokalnych i ograniczonych. Dostrzeżono, że czynniki przestrzenno- środowiskowe występują najczęściej w procesie rekurencyjnego podziału zbioru danych, a tym samym stanowią najsilniejszą determinantę działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Article Details

Jak cytować
Bareja-Wawryszuk, O. (2020). Determinanty przestrzennej koncentracji krótkich łańcuchów dostaw na przykładzie podmiotów marginalnych, lokalnych i ograniczonych w Polsce. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 5(3), 45–56. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.20
Bibliografia

Blouin C., Lemay J.-F., Ashraf K., Imai J., Konforti J., 2009: Local food systems and public policy: a review of the literature, Equiterre & The Centre for Trade Policy and Law, Carleton University, Ottawa.

Breiman L., Friedman,J., Olshen R., Stone C., 1984: Classification and Regression Trees, Taylor & Francis, California.

Cesaro L., Dries L., Ihle R., Marongiu S., Peerlings J., Poetschki K., Schioppa A., 2020: Impact of farmer’s engagement in food quality schemes and short food supply chains on farm performance, Strength2Food Report, Horizon 2020.

Chrzanowska M., Drejerska N., 2015a: Nieparametryczne modele regresji jako narzędzie analizy struktury wybranych cech mieszkańców strefy podmiejskiej Warszawy oraz ich miejsc pracy, [in:] Matematyka i informatyka na usługach

ekonomii: analityka gospodarcza, metody i narzędzia, D. Appenzeller (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań, 43–55.

Chrzanowska M., Drejerska N., 2015b: Małe i średnie przedsiębiorstwa w strefie podmiejskiej Warszawy – określenie znaczenia lokalizacji z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 385, 45–52. (Crossref)

Drejerska N., Bareja-Wawryszuk O., Gołębiewski J., 2019: Marginal, localized and restricted activity: Business models for creation a value of local food products: a case from Poland, British Food Journal 121(6), 1368–1381. (Crossref)

Gatnar E., 2008: Podejście wielomodelowe w zagadnieniach dyskryminacji i regresji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Główny Inspektorat Weterynarii, 2018: Wykaz podmiotów prowadzących działalność marginalną, lokalną i ograniczoną, [electronic source] https://pasze.wetgiw.gov.pl/spi/demorej/index.php?rodzaj=4&lng=0

Godlewska-Majkowska H., 2013: Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Difin, Warszawa.

Hothorn T., Hornik K., Zeileis A., 2006: Unbiased Recursive Partitioning: A Conditional Inference Framework, Journal of Computational and Graphical Statistics 15(3), 651–674. (Crossref)

Malak-Rawlikowska A., Majewski E., Was A., Borgen S.O., Csillag P. Donati, M, Freeman R., Hoang V., Lecoeur J.-L., Mancini M., Nguyen A., Monia S., Tocco B., Török Á., Veneziani M., Vittersø G., Wavresky P., 2019: Measuring the Economic, Environmental, and Social Sustainability of Short Food Supply Chains, Sustainability 11(15), 4004. (Crossref)

Michel-Villarreal R., Vilalta-Perdomo E., Hingley M., 2019: Towards an understanding of farmers’ motivations and challenges within Short Food Supply Chains: The case of farmers’ markets in Mexico, Conference: 6th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Gothenburg, Sweden, [electronic source] https://www.researchgate.net/publication/330856949_Towards_an_understanding_of_farmers’_motivations_and_challenges_within_Short_Food_Supply_Chains_The_case_of_farmers’_markets_in_Mexico

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, Dz.U. 2015, poz. 1703.

Strojny J., 2010: Konkurencyjność międzynarodowa sektorów rolno-spożywczych państw Unii Europejskiej w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków.

Suchecki B., 2010: Ekonometria przestrzenna, Metody i modele analizy danych przestrzennych, C.H. Beck, Warszawa.

Trzęsiok J., 2013: Wykorzystanie regresji nieparametrycznej do modelowania wielkości oszczędności gospodarstw domowych, Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych w Katowicach 159, 99–108.

Woś A., Zegar J., 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty