Procesy innowacyjne w transporcie pasażerskim w Polsce i Europie

Main Article Content

Sławomir Stec


Słowa kluczowe : transport, innowacje, innowacje technologiczne, procesy innowacyjne, strategie transportowe
Abstrakt
Przedmiotem badań były innowacyjne procesy o charakterze technologicznym, organizacyjnym, strukturalnym, rynkowym lub socjologicznym. Materiałem wyjściowym do opracowania badanego przedmiotu była analiza dynamiki zmian wydatków na badania i rozwój w zakresie infrastruktury transportowej w Polsce i Unii Europejskiej. Stwierdzono, że w ostatnich dwóch dekadach sukcesywnie wdrażano innowacje w transporcie pasażerskim w Polsce i Europie, których celem było skuteczne zaspokojenie potrzeb w dziedzinie transportu pasażerskiego, a przede wszystkim skuteczne zachęcanie kierowców do korzystania z transportu publicznego. Wprowadzenie nowych rozwiązań w transporcie jest możliwe dzięki rosnącemu poziomowi wydatków budżetowych na badania i rozwój w dziedzinie transportu, telekomunikacji i towarzyszącej infrastruktury. Przedstawione innowacje w transporcie pasażerskim skutecznie poprawiają jakość podróży, zwiększają efektywność wykorzystania infrastruktury i przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko.

Article Details

Jak cytować
Stec, S. (2019). Procesy innowacyjne w transporcie pasażerskim w Polsce i Europie. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 41–53. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.22
Bibliografia

Bąk M., 2015: Potencjał innowacyjny transportu w Unii Europejskiej [Innovative potential of transport in the European Union], Logistyka 3, 5502–5512.

Bąk M., 2016: Wydatki na badania i rozwój w transporcie europejskim w świetle polityki innowacyjności UE [Expenditure on research and development in European transport in the light of EU innovation policy], Problemy Transportu i Logistyki 2, 73–88. (Crossref)

Bukowski M., Szpor A., Śniegocki A., 2012: Potencjał i bariery polskiej innowacyjności [Potential and barriers to Polish innovation], Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, [electronic source] https://ibs.org.pl/app/uploads/2016/03/IBS_Report_02_2012_pl.pdf [access: 06.11.2019].

Burniewicz J., 2010: Perspektywa innowacyjna transportu i logistyki [Innovative perspective of transport and logistics], [in:] E. Załoga, B. Liberadzki (Eds.), Innowacje w transporcie, korzyści dla użytkownika [Innovations in transport, benefits for the user], Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 51–64.

Christensen C.M., 2010: Przełomowe innowacje [Breaking innovations], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Directorate-General for Mobility and Transport – DG MOVE, 2011: White Paper on transport, [electronic source] https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2011_white_paper/white-paper-illustrated-brochure_en.pdf [access: 06.11.2019].

European Commission, 2019: Transport Research and Innovation in Horizon 2020, [electronic source] https://ec.europa.eu/transport/themes/research/horizon2020_en [access: 06.11.2019].

Eurostat, 2019: Transport statistics introduced, [electronic source] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Transport_statistics_introduced [access: 05.11.2019].

forsal.pl, 2019: Olszówka: Monorail jest kilkakrotnie tańszy niż metro w tunelu (wywiad z 10.10.2019) [Monorail is several times cheaper than the subway in the tunnel (interview of 10.10.2019), [electronic source] https://forsal.pl/artykuly/1434365,olszowka-monorail-jest-kilkakrotnie-tanszy-niz-metro-w-tunelu-wywiad.html [access: 07.11.2019].

Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych – CATI, 2012: Innowacyjność w transporcie do 2020 roku – podstawowe pojęcia i tezy [Innovation in transport until 2020 – basic concepts and theses], Warszawa.

Geerlings H., 1999: Meeting the Challenge Sustainable Mobility. The Role of Technological Innovation, Springer, Berlin–Heidelberg. (Crossref)

Główny Urząd Statystyczny – GUS, n.d.: Pojęcia stosowane w statystyce publicznej. Hasło: działalność innowacyjna [Terms used in public statistics. Definition: Innovation activities], [electronic source] http://stat.gov.pl/metainformacje/slownikpojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/759,pojecie.html [access: 05.11.2019].

Gmina Miasto Rzeszów, n.d.: Rzeszowski Inteligentny System Transportowy [Rzeszów Intelligent Transport System], [electronic source] http://www.transport.erzeszow.pl/zakresrzeczowy/rzeszowski-inteligentny-system-transportowy [access: 06.11.2019].

Godecki T., 2008: Pomiar innowacyjności gospodarki przy użyciu pośrednich i bezpośrednich wskaźników innowacji Measuring the innovativeness of economy using direct and indirect innovation indicators], Zarządzanie Publiczne 3, 27–50.

Karnaszewski P., 2019: Centralny Port Komunikacyjny to także 1,6 tys. km nowych linii kolejowych [The Central Communication Port is also 1.6 thousand km of new railway lines], Forbes on-line of 25.03.2019, [electronic source] https://www.forbes.pl/transport-i-logistyka/centralny-port-komunikacyjny-to-takze-16-tys-km-nowych-linii-kolejowych/53xs82s

[access: 06.11.2019].

Lakshmanam T.R., Anderson W.P., 2009: Transportation in the 21st Century Technological Innovation, [in:] T.J. Kim (Ed.), Transportation Engineering and Planning. Vol. 2, Eolss Publishers, Oxford, 132–163.

Mazur-Wierzbicka E., 2015: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce [Innovative activity of enterprises in Poland], Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 26 (1), 97–109.

Ministerstwo Infrastruktury, 2019: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku [Strategy for Sustainable Transport Development until 2030], [electronic source] https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportudo-2030-roku2 [access: 06.11.2019].

OECD, 2005: Oslo Manual: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 3rd ed., The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris.

PriceWaterhouseCoopers – PWC, 2015: Ocena światowego rynku infrastruktury transportowej: Perspektywa do 2025 r. [Assessment of the global transport infrastructure market: Perspective until 2025], November report, [electronic source] https://www.pwc.pl/pl/pdf/ocena-swiatowego-rynku-infrastruktury-transportowej-raport-pwc.pdf [access: 07.11.2019].

Sojka K., Burdzik R., Łazarz B., Domin J., 2016: Research on economy of transport using fleet management systems, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport 111, 511–519.

Tereszkiewicz K., Molenda P., Kusz D., 2017: Ocena warunków przewozu i dobrostanu tuczników w transporcie lokalnym, Roczniki Naukowe Ekonomiki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 104 (4), 139–150. https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.4.39 (Crossref)

Urbanowicz W., 2019: Wiedeń uruchamia linię autonomicznego autobusu. Na „ostatnią milę [Vienna launches an autonomous bus line. For the “last mile”], [electronic source] https://www.transport-publiczny.pl/mobile/wieden-uruchamia-linie-autonomicznego-autobusuna-34ostatnia-mile34-61809.html [access: 07.11.2019].

Wiszniewski W., 1999: Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych [Innovativeness of Polish industrial enterprises]. Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.