Konkurencyjność polskiego systemu transportu drogowego w porównaniu z systemem transportu drogowego UE – wybrane zagadnienia

Main Article Content

Andrzej Jezierski


Słowa kluczowe : transport drogowy, konkurencja, struktura branży transportu drogowego, koszty usług transportowych
Abstrakt
Polskie przedsiębiorstwa rynku usług transportu drogowego nie stanowią już tła dla firm z kapitałem zagranicznym, lecz są równorzędnymi partnerami i konkurentami na tym rynku. Transport drogowy w Polsce stanowi podstawę polskiego systemu transportowego, a także jest istotnym elementem europejskiego systemu transportowego. Artykuł koncentruje się na wybranych aspektach określenia miejsca i roli transportu drogowego w strukturze polskiego systemu transportowego. Obecnie już z całą pewnością można mówić o dojrzałym, konkurencyjnym rynku usług transportu drogowego z rozwiniętymi procesami konkurencyjnymi stanowiącymi element nie tylko krajowego, ale też europejskiego, a nawet światowego systemu gospodarczego. Artykuł zawiera analizę porównawczą polskiego systemu transportu drogowego z systemami transportu drogowego wybranych krajów UE w aspektach kosztowych, a także innych czynników przewagi konkurencyjnej.

Article Details

Jak cytować
Jezierski, A. (2019). Konkurencyjność polskiego systemu transportu drogowego w porównaniu z systemem transportu drogowego UE – wybrane zagadnienia. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 4(3), 87–98. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.3.26
Bibliografia

AECOM, 2014: Report on the State of the EU Road Haulage Market. Task A: Collection and Analysis of Data on the Structure of the Road Haulage Sector in the European Union, [electronic source] https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/road/studies/doc/2014–02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf [access: 15.11.2019].

Burnewicz J., 2017: The competitiveness of Polish road transport on the European market, ResearchGate, [electronic source] https://www.researchgate.net/publication/315656322 [access: 15.11.2019].

Directorate-General for Mobility and Transport – DG MOVE, 2017: EU transport in figures. Statistical pocketbook 2017, Publication Office of the European Union, Luxembourg.

Enter Poland, 2015: Polski rynek transportu drogowego w pigułce [The Polish road transport market in a nutshell], [electronic source] https://enterpoland.com./polski-rynek-transportudrogowego [access: 15.11.2019].

European Commission, 2017: An overview of the EU road transport market in 2015. DG for Mobility and Transport, [electronic source] https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/mobility-package-overview-of-the-eu-road-transport-market-in-2015.pdf [access: 15.11.2019].

Eurostat, 2018a: Eurostat Statistics Explained, [electronic source] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Main_Page [access: 15.11.2019].

Eurostat, 2018b: Structural Business Statistics, [electronic source] http://ec.europa.eu/eurostat/web/structural-business-statistics/data/database [access: 15.11.2019].

Główny Urząd Statystyczny – GUS, 2005–2016: Transport – wyniki działalności [Transport – activity results], Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny – GUS, 2014–2018: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej [Statistical Yearbook of the Republic of Poland], Warszawa.

Główny Urząd Statystyczny – GUS, 2017: Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015 [Road transport in Poland in the years 2014 nad 2015], Warszawa.

International Road Transport Union – IRU: Road Transport in Poland – selected data. Report, Geneva.

Koźlak A., 2018: Struktura sektora transportu drogowego w Polsce i ocena jego wyników ekonomicznych na tle państw Unii Europejskiej [Structure of the road transport sector in Poland and assessment of its economic results against the background of European Union countries], Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 166, 62–63. (Crossref)

Mindur L., 2017: Znaczenie międzynarodowego transport drogowego dla wzrostu i konkurencyjności gospodarki Polski [The meaning of the international road transport for the growth and competitiveness for Polish economy], [in:] M. Chaberek, L. Reszka (Eds.), Modelowanie procesów i systemów logistycznych. Część XVI [Modeling of logistics processes and systems. Part 16], Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka 65, 83-93.

Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Dz. 2006 nr 235, poz. 1701 [Act of 17 November 2006 amending the act on road transport and amending the act – road traffic law. Journal of Laws 2006 No 235, item 1701].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.