Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jako instrument finansowy wsparcia rozwoju dróg lokalnych

Main Article Content

Barbara Kusto
Marek Wikiński


Słowa kluczowe : rozwój lokalny, samorząd terytorialny, infrastruktura drogowa
Abstrakt

Celem opracowania jest prezentacja i ocena efektów działania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jako nowo powstałego mechanizmu finansowego mającego przyczynić się do rozwoju dróg lokalnych w Polsce. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2019–2020. W badaniach wykorzystano dane statystyczne, udostępnione przez Ministerstwo Infrastruktury, akty prawne oraz literaturę przedmiotu. W opracowaniu zastosowano metodę monograficzną oraz porównawczą. Do przedstawienia wyników wykorzystano metodę opisową i tabelaryczną. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jest mechanizmem wieloletnim, który, zgodnie z założeniami, ma w perspektywie dziesięciu lat przyczynić się do utworzenia spójnej sieci dróg lokalnych w Polsce. Stwierdzono duże zainteresowanie samorządów środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w pierwszych latach jego funkcjonowania. W badanym okresie ze środków Funduszu zrealizowano 7492 zadania dotyczące przebudowy i modernizacji dróg lokalnych. W 2020 roku odnotowano znaczący wzrost wykorzystania środków Funduszu w porównaniu z rokiem 2019 roku z 85 do 93%. Wykorzystanie środków Funduszu w poszczególnych województwach było zróżnicowane. W największym stopniu środki Funduszu w 2019 roku zostały wykorzystane w województwach: mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim, a w 2020 roku w zachodniopomorskim, lubuskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Najmniejszy poziom wykorzystania środków RFRD w 2019 roku stwierdzono w regionach: pomorskim,warmińsko-mazurskim i dolnośląskim, w 2020 roku świętokrzyskim, dolnośląskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Article Details

Jak cytować
Kusto, B., & Wikiński, M. (2022). Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg jako instrument finansowy wsparcia rozwoju dróg lokalnych. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 7(1), 53–62. https://doi.org/10.22630/EIOL.2022.7.1.4
Bibliografia

Bereziński S., Rokicki T., 2020: Financing of linear road infrastructure in Poland, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 24(73), 205–206. https://doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.38 (Crossref)

Klepacka-Sulima D., Klepacki B., 2019: Stan infrastruktury drogowej województw o najniższym poziomie rozwoju w Polsce, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 4(2), 29–39. https://doi.org/10.22630/EIOL.2019.4.2.12 (Crossref)

Kozłowski W., 2012: Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi, Difin, Warszawa.

Kudłacz T., 2015: Rodzaje i cechy infrastruktury oraz jej funkcje w rozwoju regionalnymi lokalnym – zarys problemu, [w:] T. Kudłacz, A. Hołuj (red.), Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym wybrane problemy, CeDeWu, Warszawa.

Kwarciński T., 2014: Finansowanie dróg lokalnych na przykładzie gminy Kołbaskowo, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 28, 143–160.

Ministerstwo Infrastruktury, 2019: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury, 2020: Sprawozdanie z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r., Warszawa.

Ministerstwo Infrastruktury, 2021: Sprawozdanie z realizacji zadań, na które zostało udzielone dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych) w 2020 roku., Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa.

Przybyłowski A., 2016: Odpowiedzialne gospodarowanie przestrzenią na przykładzie infrastruktury drogowej aglomeracji trójmiejskiej, Barometr Regionalny 4(46), 107–112. (Crossref)

Ratajczak M., 2000: Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny 62(4), 83–102.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32.

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych, Dz.U. 2018 poz. 2161.

Wicki L., 2020: The impact of WWS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 5(3), 77–91. https://doi.org/10.22630/EIOL.2020.5.3.23 (Crossref)

Wieland A., Wallenburg C.M., 2013: The influence of relational competencies on supply chain resilience: a relational view, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 43(4), 300–320. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty