Analiza ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

Main Article Content

Anetta Zielińska


Słowa kluczowe : metody oceny ryzyka, koszty, analiza, bezpieczeństwo
Abstrakt
W trakcie badań dokonano identyfikacji zagrożeń i analizy ryzyka w łańcuchu dostaw pracownika zatrudnionego w magazynie wysokiego składowania. W badaniach podjęto próbę wartościowania ryzyka w celu określenia jego poziomu akceptowalności. Wyznaczono kategorię ryzyka z zastosowaniem metody risc score. Określono środki profilaktyczne obniżające ryzyko zawodowe na stanowisku pracy magazyniera. Z przeprowadzonej oceny ryzyka wynika, że wózek widłowego stanowi największe źródło zagrożenia w łańcuchu dostaw surowców, produktów, komponentów stanowi ryzyko nieakceptowalne na poziomie R = 540, co oznacza, że bez zastosowania środków profilaktycznych pracodawca nie może w sposób bezpieczny dopuścić pracowników do pracy. W ramach działań obniżających kategorię ryzyka zastosowano nowoczesne metody dodatkowego wyposażenia wózków widłowych m.in. w sygnalizacje świetlną informującą o nadjeżdżającym wózku za pomocą blue light oraz oznaczenia czerwonej strefy pracy wózka (red zone) jako niebezpiecznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że po zastosowaniu środków profilaktycznych ryzyko dla stanowiska pracy magazyniera zostało ocenione w przedziale 0< = R <70 na poziomie akceptowalnym.

Article Details

Jak cytować
Zielińska, A. (2021). Analiza ryzyka jako element zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw. Ekonomika I Organizacja Logistyki, 6(3), 65–79. https://doi.org/10.22630/EIOL.2021.6.3.23
Bibliografia

Asfaw A., Mark C., Pana-Cryan R., 2013: Profitability and occupational injuries in U.S. underground coal mines, Accident Analysis and Prevention 50, 778–786. (Crossref)

Bellamy L.J., 2015: Exploring the relationship between major hazard, fatal and non-fatal accidents through outcomes and causes, Safety Science 71, 93–103, https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.02.009 (Crossref)

Besnard D., Hollnagel E., 2014: I want to believe: some myths about the management of industrial safety, Cognition, Technology and Work 16(1), 13–23, https://doi.org/10.1007/s10111-012-0237-4 (Crossref)

Bird F.E., Germain G.L., 1996: Loss control management: practical loss control leadership, Det Norske Veritas, Oslo.

Bräunig D., Kohstall T., 2012: Calculating the International Return on Prevention for Companies: Costs and Benefits of Investment in Occupational Safety and Health. Final report, International Social Security Association, Geneva.

Carrillo-Castrillo J., Onieva L., Rubio-Romero J.C., Arquillos A., 2016: The Causes of Severe Accidents in the Andalusian Manufacturing Sector: The Role of Human Factors in Official Accident Investigations, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing 26, 68–83. (Crossref)

Dziekoński J., Zielińska A., 2017: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w okresie restrukturyzacji, fuzji i przejęć podmiotów gospodarczych, Zeszyty Naukowe UJK – Gospodarka Współczesna, 7–22.

GUS, 2021: Wypadki przy pracy w 2020 r., Urząd statystyczny w Gdańsku, Warszawa, Gdańsk.

Gyekye, S.A., Salminen S. Organizational Safety Climate and Work Experience, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 16, 4, 431–443. (Crossref)

Juszczyk S., Zielińska A., 2012: Koszty świadczeń z tytułu wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 95, 125–133.

Maciołek H., Zielińska A., 2012: Aspekty bezpieczeństwa i higieny pracy w produkcji rolno-hodowlanej w świetle wybranych regulacji prawnych, Journal of Ecolgy and Health, 16, 4, 176–183. Nuszkiewicz K., Zielińska A., 2017: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju przedsiębiorczości w gminie Pułtusk, Zeszyty Naukowe UJK. Gospodarka Współczesna, 135–146.

PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. 2019 poz. 757 z późn. zm.).

Sing S., Kumar R., Panchal R., Tiwari M. 2021: Impact of COVID-19 on logistics systems and disruptions in food supply chain, International Journal of Production Research 59(7),1993–2008. (Crossref)

Skowron-Grabowska B., 2011: Centra logistyczne w łańcuchu dostaw, PWE, Warszawa.

Szymoniak A., 2011: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 2, Difin, Warszawa.

Tymiński M., Zielińska A., 2017: Ryzyko – ujęcie interdyscyplinarne z uwzględnieniem aspektów logistycznych, Studia i materiały "Miscellanea Oeconomicae" 1, 1, 233–245.

Wicki L., 2020: The impact of WMS implementation on work productivity. The case of three distribution warehouses, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki 5(3), 77–91. (Crossref)

Witkowski J., 2010: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWN, Warszawa.

Wysokiński M., Zielińska A., 2016: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Zielińska A., 2016: Corporate Social Responsibility Regarding Work Safety as Seen in the Food Industry of the Lodz Voivodship, Zeszyty Naukowe UJK – Gospodarka Współczesna, 111–123.

Zielińska A., 2017a: Analiza porównawcza poziomu i struktury wydatków na działalność prewencyjną w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ponoszonych przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego w województwie łódzkim, Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 117, 151–162, https://doi.org/10.22630/EIOGZ.2017.117.11 (Crossref)

Zielińska A., 2017b: Determinants of social business responsibility in view of work accidents in food industry, Zeszyty Naukowe UJK – Gospodarka Współczesna, 127–134.

Zielińska A., 2017c: Finansowe i zarządcze uwarunkowania zmienności wypadków przy pracy w przemyśle spożywczym, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Piotrków Trybunalski.

Zielińska A., 2017d: Ocena zależności pomiędzy składką na ubezpieczenie wypadkowe a profilaktyką bhp w przed-siębiorstwach przemysłu spożywczego, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-skich 104, 3, 106–114, https://doi.org/10.22630/RNR.2017.104.3.26 (Crossref)

Zielińska A., 2017e: Struktura sezonowości wypadków przy pracy w przemyśle spożywczym, Studia i materiały “Miscellanea Oeconomicae” 4, 1, 117–131.

Zielińska A., 2018a: Finansowe skutki wypadków przy pracy, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 105, 1, 101–110, https://doi.org/10.22630/RNR.2018.105.1.9 Zielińska A., 2018b: Organizacja pracy w aspekcie zróżnicowania przyczyn wypadków przy pracy, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 4, 1, 217–229. (Crossref)

Zielińska A., 2019: Koszty osobowe w przedsiębiorstwach agrobiznesu, [w:] Finanse agrobiznesu, S. Juszczyk S. (red.), PWN S.A., 281–297.

Zielińska A., Bajdur W., 2019: Accident rates in Poland’s foodstuff industry from the perspective of occupational safety management in the European Union, Global Journal of Environmental Science and Management 5, 72–77, https://doi.org/10.22034/gjesm.2019.05.SI.08

Zielińska A., Bajdur W., 2020: Occupational Safety Management in the European Union and Soft Factors in Accident Severity Assessment, Proceedings 35th IBIMA, Seville, [źródło elektroniczne] https://ibima.org/accepted-pa-per/occupational-safety-management-in-the-european-union-and-soft-factors-in-accident-severity-assessment/ [dostęp: 05.03.2021]].

Zielińska A., Wysokiński M., 2021: BHP w logistyce, [w:] Logistyka, B. Klepacki (red.), CeDeWu, Warszawa, 369–385

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.